Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (19/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιβ΄ 4-5, 15-21)

4 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη.

15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων. 16 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρο­νοῦντες. μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾿ ἑαυ­τοῖς. 17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· 18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες. 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀντα­ποδώσω, λέγει Κύριος. 20 ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 21 μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

4 Διότι ὅπως σ’ ἕνα σῶμα ἔχουμε πολλά μέλη, καί ὅλα τά μέλη δέν ἔχουν τό ἴδιο ἔργο, 5 ἔτσι οἱ πολλοί πιστοί στήν Ἐκκλησία εἴμαστε ἕνα σῶ­μα ἐξαιτίας τῆς ἑνώσεώς μας μέ τόν Χριστό, καί ὁ κα­θέ­νας μας εἴμαστε μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου. Συνεπῶς ὀφεί­­­­λουμε νά συνεργαζόμαστε μέ ταπείνωση καί ὁ καθένας νά ὑπη­­­­­ρετεῖ ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

15 Νά χαίρεστε μαζί μ’ ἐκείνους πού χαίρονται, καί νά κλαῖτε μαζί μ’ ἐκείνους πού κλαῖνε. 16 Νά ἔχετε μεταξύ σας τά ἴδια φρονήματα καί σχέσεις ἁρμονικές. Μήν ἀποβλέπετε καί μήν ἐπιζητεῖτε τίς ὑψη­λές διακρίσεις καί τιμές, ἀλλά νά συγκαταβαίνετε στούς ταπεινούς καί νά συμμερίζεστε τήν ταπεινή τους θέση καί ἀσημότητα. Μή σχηματίζετε γιά τόν ἑαυτό σας τήν ψευδαίσθηση ὅτι εἶστε συνετοί καί ὅτι γνωρίζετε τά πάντα, ὥστε νά μή χρειάζεστε τίς συμβουλές τῶν ἄλλων. 17 Μήν ἀνταποδίδετε σέ κανέναν κακό γιά τό κακό πού σᾶς ἔκανε. Νά εἶστε προνοητικοί καί προσεκτικοί, ὥστε ἡ διαγωγή σας νά εἶναι ἔντιμη καί νά ἀποδεικνύεται κα­λή στά μάτια ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γιά νά μή σκανδα­λί­ζονται ἀπ’ αὐτήν καί σχηματίζουν κακή γνώμη γιά τό Εὐαγγέλιο. 18 Ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό σᾶς, προσπαθεῖτε νά ἔχετε εἰρη­νικές σχέσεις μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἄν εἶναι δυ­να­τόν. 19 Μή ζητᾶτε, ἀγαπητοί, μέ ἐκδικήσεις νά ὑπερασπίζετε τόν ἑαυτό σας, ἀλλά δῶστε τόπο στήν ὀργή τοῦ Θε­οῦ, νά ἔλθει καί νά κάνει αὐτή τήν ἐκδίκηση. Διότι εἶναι γραμ­μένο: Ἐγώ θά κάνω τήν ἐκδίκηση. Ἐγώ θά ἀντα­πο­δώ­σω, λέει ὁ Κύριος. 20 Ἐάν λοιπόν πεινᾶ ὁ ἐχθρός σου, δίνε του ψωμί καί τροφή. Ἐάν διψᾶ, φέρε του νερό νά πιεῖ. Διότι ἄν τό κά­­νεις αὐτό, θά μαζέψεις πάνω στό κεφάλι του σάν ἀναμ­­μένα κάρβουνα σωρούς ντροπῆς καί τύψεως συνειδήσεως. 21 Μή νικιέσαι ἀπό τό κακό, ὥστε μέ παραφορές καί ἐκ­δικήσεις νά παρασύρεσαι κι ἐσύ σ’ αὐτό, ἀλλά νά νι­κᾶς μέ τόν καλό τρόπο καί μέ τήν ἀγαθοεργία τό κακό. Αὐτά εἶναι τά καθήκοντα πού καθένας σας ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά τηρεῖ ἀπέναντι στούς ἄλλους Χριστιανούς ἀδελφούς του.