ΕΦ1. Ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας

ΘΕΜΑ: Ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας
ΑΡΘΡΟ: «Τούς κράτησαν ἀπό τό χέρι!», «Ο ΣΩΤΗΡ», τεῦχ. 2235/15.1.21/σελ. 43-44.
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Γεν. ιθ΄ 12- 17
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 1. «Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ», τόμος 1ος (Γένεσις), σελ. 155-169, ἐκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 201410. 2. Π. Ν.Τρεμπέλα, «Ὁ Ἀβραάμ», σελ. 125-166, ἐκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 20118.


Μεταφορτώσεις

Θέμα για τους κυκλάρχες

Θέμα για τα μέλη

Ηχητικό

Βίντεο

 


Ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Λέγαμε σέ παλαιότερο θέμα τῆς φετινῆς χρονιᾶς ὅτι, ὅταν μάλωναν οἱ βοσκοί τοῦ πατριάρχη Ἀβραάμ καί οἱ βοσκοί τοῦ ἀνεψιοῦ του Λώτ γιά τά βοσκοτόπια στά ὁποῖα θά ἔβοσκαν τά ζωντανά τους, ὁ Λώτ φάνηκε πλεονέκτης καί διάλεξε γιά τόν ἑαυτό του τήν εὔφορη πεδιάδα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ κοντά στά Σόδομα καί τή Γομόρρα. Ὅμως ἡ περιοχή πού διάλεξε ναί μέν ἦταν εὐφορότερη, σάν τή γῆ τῆς Αἰγύπτου (Γεν. ιγ΄ 1-13), ἀλλά κατοικοῦνταν ἀπό ἀνθρώπους πονηρούς, κακούς καί ὑπερβολικά ἁμαρτωλούς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὁ Λώτ ἔβαλε τήν οἰκογένειά του σέ πειρασμό μεγάλο, διότι ἀπό τόν συγχρωτισμό τους μέ τέτοιους διεφθαρμένους ἀνθρώπους κινδύνευαν νά παρασυρθοῦν στή διαφθορά καί στήν ἀνηθικότητα. Μάλιστα, ὅταν ξεχείλισε τό ποτήρι τῆς διαφθορᾶς καί τῆς ἀποστασίας, ὁ Θεός ἀποφάσισε νά καταστρέψει τελείως τήν περιοχή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας μέ φωτιά καί θειάφι. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά καταστρέφονταν μαζί μέ τούς Σοδομίτες καί ἡ οἰκογένεια τοῦ Λώτ. Ἐπειδή ὅμως ἡ οἰκογένεια αὐτή ἦταν ἡ μόνη πού ἐξακολουθοῦσε νά ζεῖ μέ εὐσέβεια, ὁ Θεός ἔλαβε εἰδική πρόνοια νά τήν προστατεύσει, ὅπως θά δοῦμε στό θέμα τοῦ Κύκλου μας.

Α΄ ΜΕΡΟΣ:

Ὁ Θεός φροντίζει γιά τή σωτηρία τοῦ Λώτ καί τῆς οἰκογένειάς του

1. Θά διαβάσουμε μόνο τό κείμενο τοῦ ἁγιογραφικοῦ Ἀναγνώσματος (Γεν. ιθ΄ 12- 17) καί ὡς ἑρμηνεία τοῦ Ἀναγνώσματος θά διαβάσουμε τό πρῶτο Μέρος τοῦ ἄρθρου: «Τούς κράτησαν ἀπό τό χέρι!», «Ο ΣΩΤΗΡ», τεῦχ. 2235/15.1.21/σελ. 43-44, ἕως ἐκεῖ πού λέει «κατά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἕως τήν πόλη Σηγώρ», σελ. 44, β΄στήλη καί θά ρωτήσουμε τά Μέλη: Ἀπό τήν ἱερά ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γνωρίζετε τί προηγήθηκε τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων; (Σκέψεις Μελῶν…). Ὁ Λώτ φιλοξένησε στό σπίτι του δύο Ξένους πού παρουσιάστηκαν ὡς ἄνθρωποι. Ἀλλά στήν πραγματικότητα δέν ἦταν ἄνθρωποι. Ὅπως ἐξηγοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἑρμηνεύοντας τή διήγηση τῆς Γενέσεως, οἱ Ξένοι πού φιλοξένησε ὁ Λώτ ἦταν τό δεύτερο καί τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

2. Ὅμως ἀπό τή διήγηση τῆς Γενέσεως γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ξένοι δέν ἦταν δύο, ἀλλά τρεῖς. Τί ἔχετε νά πεῖτε πάνω σ᾿ αὐτό; (Σκέψεις Μελῶν…). Ὅταν τούς φιλοξένησε ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ, ἦταν ὄντως τρεῖς, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ὅταν σηκώθηκαν ἀπό τό τραπέζι, ὁ Ἕνας ἀνακοίνωσε στόν πατριάρχη Ἀβραάμ ὅτι τά Σόδομα θά καταστραφοῦν καί οἱ ἄλλοι δύο ἔφυγαν γιά τά Σόδομα. Ἀπό αὐτό διδασκόμαστε πώς ὁτιδήποτε σπουδαῖο πρόκειται νά συμβεῖ στόν κόσμο, οἱ πρῶτοι πού τό γνωρίζουν δέν εἶναι τά πρακτορεῖα τῶν εἰδήσεων, ἀλλά οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Τούς τό ἀποκαλύπτει ὁ ἅγιος Θεός, ὅπως ἀποκάλυψε στόν πατριάρχη Ἀβραάμ ὅτι θά καταστραφοῦν τά Σόδομα καί ἡ Γομόρρα.

3. Τί ἔκανε τότε ὁ Πατριάρχης; (Σκέψεις Μελῶν…). Προσευχήθηκε, παρακάλεσε, μεσολάβησε στόν Θεό νά μήν καταστραφοῦν τά Σόδομα, γιά νά σώσει τόν ἀνεψιό του Λώτ. Ὅλοι θυμόμαστε τή συγκλονιστική στιχομυθία τοῦ Πατριάρχη μέ τόν Θεό: Κύριε, ἄν εἶναι πενήντα οἱ δίκαιοι, ἄν εἶναι σαρανταπέντε, ἄν εἶναι σαράντα, ἄν εἶναι τριάντα, ἄν εἶναι εἴκοσι, ἄν εἶναι δέκα οἱ δίκαιοι στά Σόδομα, θά καταστρέψεις τόν δίκαιο μαζί μέ τόν ἀσεβή; Τελικῶς, καταστράφηκαν τά Σόδομα καί ἡ Γομόρρα, διότι δέν κατοικοῦσαν σ᾿ αὐτές τίς πόλεις οὔτε δέκα δίκαιοι. Κατοικοῦσε μόνο μία οἰκογένεια εὐσεβῶν, ἡ οἰκογένεια τοῦ Λώτ.

4. Τί ἔκανε ὁ ἅγιος Θεός γιά νά σώσει ἔστω αὐτή τή μία οἰκογένεια τῶν εὐσεβῶν πού ἀπόμεινε στά Σόδομα; Τί λέει ἡ συνέχεια τῆς διηγήσεως; (Σκέψεις Μελῶν…). Λέει ὅτι εἶπαν στόν Λώτ οἱ Ξένοι πού φιλοξένησε στό σπίτι του: Πάρε τήν οἰκογένειά σου, τή γυναίκα σου, τίς κόρες σου, τούς γαμπρούς σου καί ὅποιον ἄλλον ἔχεις καί «ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου» (Γεν. ιθ΄ 12). Νά τό κάνεις αὐτό χωρίς τήν παραμικρή καθυστέρηση, διότι ὁ Κύριος μᾶς ἀπέστειλε νά καταστρέψουμε τά Σόδομα καί τή Γομόρρα ἐξαιτίας τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν τους. Ὁ Λώτ τό ἀνακοίνωσε ἀμέσως στούς γαμπρούς του, πού εἶχαν μνηστευθεῖ τίς δύο θυγατέρες του, ἀλλά αὐτοί τό ἐξέλαβαν ὅτι ἀστειεύεται καί τοῦ ἀπάντησαν: «Τί ἀνοησίες εἶναι αὐτές πού λές; Δέν φεύγουμε νά πᾶμε πουθενά».

5. Τά ὑπόλοιπα τέσσερα τελικῶς πρόσωπα, ὁ Λώτ, ἡ γυναίκα του, καί οἱ δύο θυγατέρες του, ἑτοιμάσθηκαν ὅπως-ὅπως, ἀλλά τήν τελευταία στιγμή τούς κατέλαβε ἀγωνία καί τρόμος. Σάστισαν, τά ἔχασαν καί δέν ἀποφάσιζαν νά ξεκινήσουν. Τί ἔκαναν τότε οἱ δύο ἐπίσημοι Ἐπισκέπτες τους; (Σκέψεις Μελῶν…). Τούς ἔπιασαν ἀπό τό χέρι καί τούς ἀπομάκρυναν ἀπό τά Σόδομα, διότι τούς λυπήθηκε ὁ Θεός καί ἤθελε νά τούς σώσει.

6. Ὅταν τούς ἔβγαλαν ἀπό τήν πόλη, θυμάστε τί τούς εἶπαν; (Σκέψεις Μελῶν…). Εἶπαν στόν Λώτ: «σῴζων σῷζε τήν σεαυτοῦ ψυχήν· μηδέ περιβλέψῃ εἰς τά ὀπίσω…» (Γεν. ιθ΄ 17). Κοίταξε πῶς θά γλυτώσεις. Μή συλλογίζεσαι τώρα τίποτε. Φύγε καί σῶσε τή ζωή σου. Μή γυρίσεις νά κοιτάξεις πίσω σου, γιά νά δεῖς τί γίνονται τά Σόδομα. Οὔτε νά σταματήσεις στά περίχωρα τῶν Σοδόμων, στήν ὡραία αὐτή πεδιάδα. Τρέξε καί κατάφυγε μακριά σ᾿ ἐκεῖνο τό ἀπέναντι βουνό, γιά νά μή συμπεριληφθεῖς κι ἐσύ στήν τρομερή καταστροφή πού ἔρχεται.

7. Ὁ Λώτ, ἡ γυναίκα του καί οἱ θυγατέρες του ὑπάκουσαν σ᾿ αὐτό; (Σκέψεις Μελῶν…). Ὁ Λώτ καί οἱ δύο θυγατέρες του ὑπάκουσαν. Ἀλλά ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ γύρισε ἀπό περιέργεια νά δεῖ πῶς καταστρέφονται τά Σόδομα «καί ἐγένετο στήλη ἁλός» (Γεν. ιθ΄ 26). Κοίταξε πίσω, παραβαίνοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί ἔγινε σάν ἄγαλμα ἄψυχο καί μαρμάρινο, διότι τό σῶμα της μεταβλήθηκε σέ στήλη ἀπό ἁλάτι.

Β΄ ΜΕΡΟΣ:
Διδάγματα ἀπό τή συγκλονιστική διήγηση τῆς Γενέσεως

Ἄς διαβάσουμε τώρα καί τό ὑπόλοιπο ἄρθρο, γιά νά κρατήσουμε γιά τήν πνευματική μας ὠφέλεια τρία πρακτικά διδάγματα:

1. Ἡ ἁμαρτία ὁδηγεῖ στόν θάνατο. Ἡ πλήρης καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας, πού μετέτρεψε τήν εὐφορότατη πεδιάδα τους σέ νεκρή θάλασσα, πού δέν ἔχει ἴχνος ζωῆς, δείχνει πολύ καθαρά ποῦ ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο τό κύλισμά του στήν ἁμαρτία, ἡ παράδοσή του στή σαρκική ἡδονή. Καί τήν ἐποχή τοῦ Νῶε, πού ἔγιναν οἱ ἄνθρωποι «σάρκες», ἦλθε ὁ κατακλυσμός καί τούς ἔπνιξε ὅλους. «Καί ἀπέθανε… πᾶς ἄνθρωπος»! Καί στά Σόδομα καί τή Γομόρρα, πού ἡ ἐκτροπή τῶν κατοίκων της στή σαρκική ζωή ἦταν ἀθεράπευτη, ἔβρεξε ὁ Θεός φωτιά καί θειάφι καί τούς κατέστρεψε. Καί ἡ σύγχρονή μας πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, πού ὁδηγεῖ συχνά στόν θάνατο πολλούς συνανθρώπους μας, ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐνέσκηψε. Καί τόν ἀντίχριστο, ὅταν θά φθάσουμε στά ἔσχατα, οἱ πολλές ἁμαρτίες μας θά τόν φέρουν. Στήν καταστροφή τοῦ κατακλυσμοῦ καί στήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας ἡ πληγή πού δημιούργησαν οἱ πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων ἦταν ἀθεράπευτη. Ἐμεῖς ἔχουμε μιά τελευταία εὐκαιρία νά μετανοήσουμε, πρίν εἶναι ἀργά, διότι ἡ ἁμαρτία δέν ἀστειεύεται. Εἶναι θανατηφόρος ἰός καί ὁδηγεῖ στόν πνευματικό καί στόν σωματικό θάνατο.

2. Νά μή χλευάζουμε τή μετάνοια, ὅπως οἱ γαμπροί τοῦ Λώτ. Οἱ δύο ἐπίσημοι Ἐπισκέπτες ἄμειψαν τόν δίκαιο Λώτ γιά τή φιλοξενία του, λέγοντάς του ὅτι γιά χάρη του ἦταν πρόθυμοι νά σώσουν καί ἄλλους ἀπό τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας. Τότε ὁ Λώτ προσπάθησε νά πείσει τούς γαμπρούς του νά τόν ἀκολουθήσουν, ἀλλά αὐτοί τόν κορόιδεψαν. «Τί ἀνοησίες εἶναι αὐτές πού λές;» τοῦ ἀπάντησαν. «Δέν φεύγουμε νά πᾶμε πουθενά»! Καί τόν Νῶε τόν κορόιδευαν, ὅταν ἔφτιαχνε τήν κιβωτό, ἀκόμη καί οἱ τεχνίτες πού τήν ἔφτιαχναν. Κι ὅταν μέ ἀποκάλυψη Θεοῦ τούς πληροφόρησε ὅτι σέ μιά ἑβδομάδα θά ἀρχίσει ὁ κατακλυσμός, πάλι τόν χλεύαζαν, διότι ὁ οὐρανός δέν εἶχε κανένα συννεφάκι. Ἐπίσης καί τίς παραμονές πρίν ἀπό τή συντέλεια τοῦ κόσμου θά λένε οἱ ἄνθρωποι: Ἀπό τήν ἐποχή πού πέθαναν οἱ πατέρες μας καί οἱ παλαιότεροι πρόγονοί μας, ὅλα μένουν ἔτσι, ὅπως τά βλέπουμε ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας (βλ. Β΄_Πέτρ. γ΄ 4). Ἄρα δέν θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία. Μποροῦμε νά συνεχίσουμε νά ἁμαρτάνουμε ἀσύστολα. Ὅμως θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία καί ὅσοι τά χλευάζουν αὐτά, ὅταν ἐκσπάσει ἡ δικαία ὀργή τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι πολύ ἀργά γιά νά μετανοήσουν. Τό σωστό εἶναι νά μήν ἀκολουθοῦμε τή νοοτροπία τοῦ κόσμου πού ζεῖ «ἐν ἁμαρτίαις» καί χλευάζει τά τῆς πίστεως, ἀλλά νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τότε θά μᾶς προστατεύσει ὁ Κύριος, ὅπως θά δοῦμε στό ἑπόμενο δίδαγμα.

3. Ἡ εἰδική πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τούς πιστούς ἀνθρώπους. Θαυμάζουμε ὅτι γιά τήν οἰκογένεια τοῦ Λώτ πού ζοῦσε ἀκόμη μέ εὐσέβεια, ὁ ἴδιος ὁ Θεός κατέβηκε στά Σόδομα γιά νά τούς σώσει. Κι ὅταν αὐτοί τά ἔχασαν καί δέν ἀποφάσιζαν νά ξεκινήσουν, τούς ἔπιασαν ἀπό τό χέρι καί τούς ἀπομάκρυναν ἀπό τήν περιοχή ὅπου θά ξεσποῦσε σέ λίγο ἡ μεγάλη καταστροφή. Τήν ἴδια εἰδική πρόνοια ἔδειξε ὁ Θεός καί γιά τή σωτηρία τοῦ Νῶε: Ὅταν τόν ἀσφάλισε στήν κιβωτό, ἔκλεισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀπέξω τήν πόρτα τῆς κιβωτοῦ (Γεν. ζ΄16). Καί στό θέμα πού μελετήσαμε σήμερα εἴδαμε ὅτι τόν Λώτ, τή γυναίκα του καί τίς θυγατέρες του, πού ἦταν σαστισμένοι, τούς ἔπιασε ἀπό τό χέρι ὁ Θεός καί τούς ἀπομάκρυνε. Κι ἐμᾶς ἡ εἰδική πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τούς πιστούς δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλά θά μᾶς ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια στή σωτηρία. Ἀρκεῖ νά εἴμαστε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί νά ἐμπιστευόμαστε ὅλη τή ζωή καί τήν ἐλπίδα μας στόν Κύριο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λέει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ὅτι ἅρπαξαν τόν Λώτ «ὡς κρίνον ἐξ ἀκανθῶν» (PG 68, 173Β), γιά νά μήν κατακαεῖ μέ τούς ἀσεβεῖς. Πόσο συγκινητική εἶναι ἡ εἰδική πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τούς πιστούς ἀνθρώπους!

ΣΥΝΘΗΜΑ
«καί ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρός αὐτοῦ» (Γεν. ιθ΄ 16)

ΥΓ: Τό θέμα αὐτό, κατά προτίμηση, νά γίνει τόν μήνα Ἰούνιο τοῦ 2021.

.