ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Μέ πίστη στόν καιρό τῆς πανδημίας, ἀρχιμ. Ἀστερίου Χατζηνικολάου

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ –Μέ ΠΙΣΤΗ στόν καιρό τῆς ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

product_img - me-pisti-ston-kairo-tis-pandimias_exofyllo.jpg

Μία νέα καί ἐπίκαιρη ἔκδοση!

Σέ μιά ἐποχή παγκόσμιας συγχύσεως καί ἀποστασίας, τό βιβλίο αὐτό ἔρχεται νά στηρίξει καί νά ἐνισχύσει τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων στόν Θεό. Σᾶς μεταφέρουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου:

Ἡ παγκόσμια πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἔγινε μιά παγκόσμια ἀπειλή, ἕνας παγκόσμιος φόβος. Ποιά εἶναι ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς παγκόσμιας δοκιμασίας; Ποιά εἶναι ἡ θεραπεία της; Ποῦ θά στηρίξουμε τίς ἐλπίδες μας γιά τή διάσωσή μας; Ποιά ἀξία ἔχει ἡ ὑγεία μας καί πῶς θά τήν ὑπερασπισθοῦμε;

Σ’ αὐτά τά ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα θά προσπαθήσουμε στήν ἀρχή νά ἀπαντήσουμε σύντομα στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν. Κατόπιν θά ἔλθουμε σέ πιό πρακτικές ἀπορίες. Γιά τό ἄν εἶναι δυνατόν νά βλάψει ἡ μετάδοση τῆς θείας Κοινωνίας μέ τόν καθιερωμένο τρόπο. Ἄν μπορεῖ νά προκαλέσει πρόβλημα καί νά μεταδώσει ἀσθένειες ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν λειψάνων καί τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἄν εἶναι ἐπικίνδυνο τήν ἐποχή αὐτή νά ἀσπαζόμαστε τό χέρι τοῦ ἱερέα.

Ὁ κοσμικός τρόπος ἀντιλήψεως τῆς πραγματικότητος ὁδήγησε πολλούς σέ ἀσεβεῖς τοποθετήσεις πάνω στά ἱερότατα ζητήματα τῆςΠίστεώς μας, προκάλεσε φόβους ἀδικαιολόγητους καί κράτησε ἀρκετούς σέ ἀπόσταση ἀπό τούς ἱερούς μας ναούς καί τά μέσα μέ τά ὁποῖα μεταδίδεται ἡ παντοδύναμη Χάρις τοῦ Θεοῦ. Κάποιοι ἀσθενεῖς στήν πίστη Χριστιανοί στάθηκαν μέ δισταγμό ἀκόμη καί ἀπέναντι στό ἱερότατο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, στό ὁποῖο οἱ πιστοί, κατάλληλα προετοιμασμένοι, δέν μετέχουν ἁπλῶς τῆς θείας Χάριτος, ἀλλά μεταλαμβάνουν αὐτόν τόν Χαριτοδότη Κύριο, τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, τόν «ἰώμενον πάσας τάς νόσους».

Στούς δίσεκτους καιρούς μας, πού τά πάντα ἀμφισβητοῦνται καί ἀνατρέπονται, πού ὁ Θεός λησμονεῖται, τό πνεῦμα χάνεται καί μόνη ἡ ὕλη φαίνεται νά κυριαρχεῖ, μέ συνέπεια καί ὁ ἄνθρωπος νά ὑποβιβάζεται σ’ ἕνα ἐξελιγμένο ζῶο χωρίς αἰώνια προοπτική καί ἀξία, «ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζονται», ὅπως ἔχει πεῖ ὁ ἰσαπόστολος καί ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Εἶναι ἀνάγκη νά ὑπερασπισθοῦμε μέ κάθε τρόπο τήν ἀθάνατη ψυχή μας, νά διεκδικήσουμε ἀνυποχώρητα τά δικαιώματά της, νά ἱκανοποιήσουμε τούς πόθους καί τίς ἀνώτερες ἀναζητήσεις της, προπάντων τόν πόθο τῆς λυτρώσεως καί αἰωνίου χαρᾶς καί εὐτυχίας.

Γι’ αὐτό μᾶς χρειάζεται ὁ Χριστός, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ μόνος Σωτήρ καί Λυτρωτής τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία Του, πού δένεἶναι ἕνας πρόσκαιρος ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ἀλλά τό αἰώνιο, τό ἀκατάλυτο καί ἱερό καθίδρυμα τῆς σωτηρίας, τό μόνο ἀσφαλές καταφύγιο τῶν ἀσθενῶν, τό ἰατρεῖο τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, ὁ τόπος ὁ ἅγιος στόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος συναντᾶ τόν Θεό, καθαίρεται, φωτίζεται, ἁγιάζεται καί ἀναδεικνύεται θεός κατά Χάριν.

Τή σύντομη μελέτη μας ὁλοκληρώνουμε μέ τήν πεποίθηση ὅτι πάντοτε, ἰδίως σ’ αὐτή τήν ἐποχή τῆς παγκόσμιας συγχύσεως καί ἀποστασίας, «ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζονται».

 

Τήν καινούργια ἔκδοση μπορεῖτε νά τήν ἀναζητήσετε ΕΔΩ