«Μὴ δώσετε τὴν χαριστικὴν βολὴν εἰς τὸν τόπον αὐτὸν»

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τοὺς Προέδρους καὶ Διευθύνοντες Συμβούλους τῆς Τράπεζας Πειραιῶς καὶ τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας γιὰ τὴν πρόθεσή τους νὰ κλείσουν τὰ ἀντίστοιχα καταστήματά τους στὸν Παρακάλαμο καὶ στὴν Κόνιτσα ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας. Στὴν ἐπιστολή του αὐτὴ ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀναφέρει:

«Σᾶς θερμοπαρακαλῶ καὶ σᾶς ἱκετεύω: Μὴ δώσετε τὴν χαριστικὴν βολὴν εἰς τὸν τόπον αὐτόν, τὸν ποτισμένον μὲ πλῆθος αἷμα Ἑλληνικόν. Διακονῶ ἐδῶ, ἐπὶ πεν­τήκοντα τρία (53) καὶ πλέον χρόνια. Καὶ γνωρίζω καλῶς τὰ βάσανα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος, σὲ πεῖσμα τῶν κατὰ καιροὺς ἀθλίων μεθοδεύσεων, ἐπιμένει νὰ ζῇ ἐδῶ καὶ νὰ περιμένῃ τὴν στοργικὴν μέριμναν τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν ἔχει φανῆ ἄχρι τοῦδε εἰς τὸν ὁρίζοντα… Ἀ­φῆστε μας νὰ ζήσουμε. Μὴ μᾶς “σπρώχνετε” νὰ κατέλθωμεν εἰς τὰ Ἰωάννινα. Δηλώνω πρὸς ὑμᾶς, ὅτι, πάντως δὲν προτίθεμαι νὰ γίνω νεκροθάπτης τῆς ἀκριτικῆς μου Ἐπαρχίας. Τὸ Πωγώνι καὶ ἡ Κόνιτσα πρέπει νὰ ζήσουν. Καί, σὺν Θεῷ, θὰ ζήσουν, ἀφοῦ ὑμεῖς ἀναθεωρήσητε τὴν ὡς ἄνω ἀπαράδεκτον ἀπόφασίν σας».

Εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ἀνδρέου. Ἐκφράζει τὴ διαμαρτυρία του γιὰ τὴν «ἀντεθνικὴν αὐτὴν ἐνέργειαν», ὅπως τὴν χαρακτηρίζει. Καὶ ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο. Ἀντὶ οἱ Διοικήσεις τῶν Τραπεζῶν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀθηνοκεντρικὴ Κυβέρνηση νὰ δώσουν προνόμια σὲ τέτοιες ἀκριτικὲς περιοχὲς τῆς Πατρίδας μας, γιὰ λόγους ἐθνικοὺς καὶ κοινωνικούς, ἀντιμετωπίζουν τὶς περιοχὲς αὐτὲς μὲ καθαρὰ οἰκονομικὰ κριτήρια. Ἡ Κόνιτσα στηρίζει σαράντα περίπου ἀπομακρυσμένα χωριὰ τῆς περιοχῆς. Πῶς θὰ ἐξυπηρετοῦνται πλέον οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ὅταν μάλιστα οἱ περισσότεροι εἶναι συνταξιοῦχοι καὶ γέροντες; Οἱ κάτοικοι τῶν ὀρεινῶν αὐτῶν χωριῶν ἀναγκάζονται ἤδη νὰ διανύσουν μεγάλες χιλιομετρικὲς ἀποστάσεις μέσα ἀπὸ ἕνα δύσβατο ὁδικὸ δίκτυο καὶ μὲ ἐξαιρετικὰ δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες τοὺς χειμερινοὺς μῆνες, προκειμένου νὰ πᾶνε στὴν Κόνιτσα γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν στὸ πλησιέστερο κατάστημα γι᾿ αὐτούς.

Οἱ διοικήσεις τῶν Τραπεζῶν, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Κόνιτσα, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἀκριτικὴ περιοχὴ καὶ γιὰ κάθε δυσπρόσιτο νησὶ τῆς Πατρίδας μας, πρέπει νὰ λάβουν σοβα­ρὰ ὑπ’ ὄψιν τὶς ἰδιαίτερες γεωγραφικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν ἐκεῖ καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν τὶς προθέσεις τους· νὰ στηρίξουν μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἀκρίτες τῆς Πατρίδας μας ποὺ ἐπιμένουν «νὰ φυλᾶνε Θερμοπύλες».