Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (20/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ε΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκᾶ θ΄ 23-27)

23 Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρ­χε­σθαι, ἀπαρνησάσθω ἑ­­­αυ­τὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν­ αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκο­λουθείτω μοι. 24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυ­χὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπο­λέ­σει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐ­­­μοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; 26 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλ­θῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 27 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰ­σί τινες τῶν ὧδε ἑστη­κό­των, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θα­νάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Κι ἔλεγε σ’ ὅλους: Ἐάν κανείς θέλει νά μέ ἀκο­λου­θεῖ ὡς μαθητής μου, ἄς διακόψει κάθε φιλία καί σχέση μέ τόν διεφθαρμένο ἑαυτό του κι ἄς πάρει τή σταθερή ἀπόφαση νά ὑποστεῖ γιά μένα ἀκόμη καί σταυρικό θάνατο· καί τήν ἀπόφαση αὐτή ἄς τήν ἀνανεώνει κά­­θε μέρα νεκρώνοντας τά σαρκικά πάθη, κι ἄς μέ ἀκο­λου­θεῖ μιμούμενος τό παράδειγμά μου. 24 Καί μή διστάσει κανείς νά προβεῖ σ’ αὐτές τίς ἀπο­φά­σεις καί τίς θυσίες. Διότι ὅποιος θέλει νά σώσει τήν πρόσκαιρη ζωή του, θά χάσει τήν πνευματική καί μακάρια ζωή τοῦ μέλλοντος. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά χάσει τή ζωή του ἐπειδή πιστεύει καί ὑπακούει σέ μένα, αὐ­τός θά σώσει τήν ψυχή του στήν ἄλλη ζωή, ὅπου θά κερ­δίσει τήν αἰώνια ζωή. 25 Κι ἐκείνη ἡ σωτηρία εἶναι τό πᾶν. Διότι σέ τί ὠφε­λεῖ­ται ὁ ἄνθρωπος, ἐάν κερδίσει ὅλον αὐτόν τόν ὑλικό κόσμο, χάσει ὅμως ὁλοκληρωτικά ἤ ζημιώσει ἔστω σέ κάποιο βαθμό τήν ψυχή του; Ἡ ψυχή του αὐτή εἶναι πνευματική καί ἄφθαρτη καί γι’ αὐτό δέν συγκρίνεται μέ κανένα ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά τοῦ φθαρ­τοῦ κόσμου. 26 Θά χάσει λοιπόν τήν ψυχή του ἐκεῖνος πού δέν θά ὑποστεῖ γιά μένα τίς θυσίες αὐτές. Διότι ὁποιοσδήποτε, ἐπηρεα­σμέ­νος ἀπό τίς περιφρονήσεις καί τούς χλευασμούς τῶν ἀν­θρώπων τοῦ κόσμου, ντραπεῖ ἐμένα καί τή διδασκαλία μου, θά τόν ντραπεῖ κι αὐτόν καί θά τόν ἀποκηρύξει καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἔλ­θει μέ τή δόξα του ὡς Θεάνθρωπος Κριτής, ἀλ­λά καί μέ τή δόξα τοῦ Πατρός του καί τῶν ἁγίων ἀγ­γέ­λων πού θά τόν συνοδεύουν εὐλαβικά καί θά τόν ὑπη­ρετοῦν. 27 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὑπάρχουν μερικοί ἀπ’ αὐτούς πού στέκονται ἐδῶ πού δέν θά γευθοῦν θάνατο, προτοῦ νά δοῦν νά καταλύεται ἡ Παλαιά θεία τάξη καί Διαθήκη μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ της· γιά νά θεμελιωθεῖ στόν κόσμο μέ ἀκα­τα­γώνιστη καί ὑπερφυσική δύναμη ἡ Νέα θεία τάξη, τήν ὁποία θά ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἐκκλησία μου, πού εἶναι ἡ βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ.