Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (19/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ε΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. θ΄ 18-22)

18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; 19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶ­­­πον· Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρ­χαίων ἀνέστη. 20 εἶπε δὲ αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκρι­θεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε· τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ. 21 ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς πα­ρήγγειλε μηδενὶ λέγειν τοῦ­το, 22 εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Κι ἐνῶ κάποτε προσευχόταν σ’ ἕνα μοναχικό μέρος, μακριά ἀπό τό πλῆθος, κάποια στιγμή πού ἦταν κοντά του οἱ μαθητές τούς ρώτησε: Ποιός νομίζουν τά πλήθη τοῦ λαοῦ ὅτι εἶμαι; 19 Κι αὐτοί τοῦ ἀποκρίθηκαν: Λένε ὅτι εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής· ἄλλοι ὅτι εἶσαι ὁ Ἠλίας· κι ἄλλοι λένε ὅτι εἶσαι κάποιος ἀπό τούς παλαιούς προφῆτες πού ἀνα­­στήθηκε. 20 Ἐκεῖνος τότε τούς εἶπε: Ἐσεῖς ποιός λέτε ὅτι εἶμαι; Τοῦ ἀποκρίθηκε τότε ὁ Πέτρος: Εἶσαι ὁ Μεσσίας, πού ὁ Θεός σέ ἔχρισε ὡς ἄνθρωπο μέ τό Πνεῦμα του σέ τέλειο βαθμό, ἀσυγκρίτως περισσότερο ἀπό ὁποι­ον­δή­πο­τε ἄλλον, καί σέ ἀπέστειλε στόν κόσμο ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή. 21 Αὐτός τότε τούς μίλησε αὐστηρά καί τούς ἔδω­σε τήν ἐντολή νά μήν τό λένε αὐτό σέ κανέναν· διότι, ἐφόσον ὁ λαός περίμενε τόν Μεσσία ὡς κοσμικό ἄρ­χο­ν­τα, ὑπῆρχε κίνδυνος ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τοῦ λαοῦ νά προ­κληθεῖ ἐπανάσταση ἤ ἀναταραχή, ἡ ὁποία θά πα­ρε­μ­πόδιζε τό πνευματικό ἔργο του. 22 Καί τούς πρόσθεσε ἀκόμη ὅτι σύμφωνα μέ τή βουλή καί τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Μεσσίας, ὄχι μόνον δέν θά ἀνακηρυχθεῖ ἐγκόσμιος βασιλιάς, ὅπως τόν περιμένουν οἱ περισσότεροι Ἰουδαῖοι, ἀλλά πρέπει νά πάθει πολλά καί νά ἀποδοκιμασθεῖ ἀπό τούς πρεσβυτέρους καί τούς ἀρχιερεῖς καί τούς γραμματεῖς, καί νά θα­να­τωθεῖ· καί τήν τρίτη ἡμέρα νά ἀναστηθεῖ.