Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (13/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιθ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Φιλιπ. α΄ 8-14)

8 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλ­λον καὶ μᾶλλον περισ­σεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσ­θήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλι­κρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 11 πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαι­νον Θεοῦ. 12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, 14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισ­σοτέρως τολμᾶν ἀφό­βως τὸν λόγον λαλεῖν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

8 Ναί, σᾶς ἔχω στήν καρδιά μου. Διότι μάρτυράς μου εἶναι ὁ Θεός πόσο πολύ σᾶς ποθῶ καί σᾶς ἀγαπῶ ὅλους μέ τήν καρδιά μου, πού εἶναι ὁλοκληρωτικά ἀφιε­ρω­­μένη καί ταυτισμένη μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. 9 Κι αὐτό ἀκόμη προσεύχομαι, ἡ ἀγάπη πού ἔχετε πρός τόν Θεό καί μεταξύ σας νά πλεονάζει ὁλοένα περισσότερο. Νά συνοδεύεται μάλιστα καί μέ πλήρη γνώση καί μέ κάθε διάκριση, 10 ὥστε νά διακρίνετε σωστά τίς διαφορές στά ἠθικά ζητήματα, γιά νά εἶστε γνήσιοι καί ἄψογοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά μή δίνετε ἀφορμή σκανδάλου καί ἁμαρτίας στούς ἀνθρώπους· καί νά βρεθεῖτε τέτοιοι τήν ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ, ὅταν θά ἔλθει νά κρίνει τόν κόσμο. 11 Νά εἶστε τότε γεμάτοι ἀπό καρπούς ἀρετῆς πού ἀπο­κτῶνται μέ τή βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά δοξάζεται καί νά ὑμνεῖται ὁ Θεός. 12 Θέλω λοιπόν νά γνωρίζετε, ἀδελφοί, ὅτι ἐκεῖνα τά δυσάρεστα πού μοῦ συνέβησαν, μᾶλλον συνετέλεσαν στήν πρόοδο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου. 13 Κι ἔτσι ἔγινε φανερό σ’ ὅλη τή φρουρά τῶν πραι­τω­ριανῶν καί σ’ ὅλους τούς ἄλλους κύκλους τῶν κατοίκων τῆς Ρώμης ὅτι ἐξαιτίας τῆς πίστεώς μου καί τῆς σχέ­σεώς μου μέ τόν Χριστό ρίχθηκα στή φυλακή δεμένος. 14 Καί οἱ περισσότεροι ἀπ’ τούς ἀδελφούς ἐνισχύθηκαν στήν πίστη τους πρός τόν Κύριο καί ἀπέκτησαν θάρρος ἀπό τά δεσμά καί τή φυλάκισή μου, ὥστε νά ἔχουν τώρα περισσότερη τόλμη νά κηρύττουν ἄφοβα τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου.