Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (12/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιθ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Φιλιπ. α΄ 1-7)

Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, 4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν με­τὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος 5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 7 καθώς ἐστι δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἐγώ ὁ Παῦλος καί ὁ Τιμόθεος, δοῦλοι τοῦ Ἰησοῦ Χρι­στοῦ, γράφουμε τήν ἐπιστολή αὐτή σ’ ὅλους τούς πιστούς πού ἔχουν προορισμό νά ζοῦν μέ ἁγιότητα ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί βρί­σκονται στήν πόλη τῶν Φιλίππων μαζί μέ τούς ἐπι­σκόπους καί τούς διακόνους τους. 2 Σᾶς εὐχόμαστε νά εἶναι μαζί σας ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 3 Εὐχαριστῶ τόν Θεό μου κάθε φορά πού σᾶς θυμᾶ­μαι. 4 Καί σᾶς θυμᾶμαι πάντοτε σέ κάθε μου προσευχή καί δέηση· καί μέ χαρά γιά τήν πρόοδό σας παρακαλῶ τόν Θεό γιά ὅλους σας. 5 Κι εὐχαριστῶ τόν Θεό γιά τή συμμετοχή σας στή νέα ζωή τοῦ Εὐαγγελίου καί στό ἔργο τῆς διαδόσεώς του ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα πού πιστέψατε ἕως τώρα. 6 Ἔχω μάλιστα αὐτήν ἀκριβῶς τήν πεποίθηση, ὅτι δη­λα­δή ὁ Θεός πού ἄρχισε σέ σᾶς τό καλό αὐτό ἔργο καί σᾶς φώτισε νά πάρετε μέρος στήν ἀποδοχή καί διά­δοση τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτός τό ἔργο αὐτό θά τό ὁλο­­κλη­­ρώσει τελείως καί θά τό φυλάξει ἀκέραιο μέχρι τήν ἡμέ­ρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν θά ἔλθει νά κρί­­νει τόν κό­σμο. 7 Μοῦ εἶναι ἐπιβεβλημένο καί δίκαιο νά ἔχω τό φρόνημα αὐτό γιά ὅλους σας, ἐπειδή σᾶς ἔχω στήν καρδιά μου καί σᾶς ἀγαπῶ πολύ. Σᾶς ἀγαπῶ πολύ, διότι ὅλοι σας συμμετέχετε καί στά δεσμά μου καί στήν ἀπολογία μου καί στήν ἐπιβεβαίωση τοῦ κηρύγματός μου, τήν ὁποία ἔκανα ὑπομένοντας γενναῖα δοκιμασίες γιά τό Εὐαγγέλιο. Ἐφόσον λοιπόν κι ἐσεῖς ὑπομένετε δο­κι­μασίες γιά τό Εὐαγγέλιο, εἶστε συμμέτοχοι καί στή χά­ρη πού μέ ἐνισχύει στούς πειρασμούς αὐτούς.