Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (8/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. γ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ζ΄ 17-30)

17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 19 καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἰησοῦν λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρ­χόμενος ἢ ἕτερον προσ­δοκῶμεν; 20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον· Ἰω­άννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλ­κεν ἡμᾶς πρός σε λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕ­­­τερον προσδοκῶμεν; 21 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθερά­πευσε πολλοὺς ἀπὸ νό­­­σων καὶ μαστίγων καὶ πνευ­μάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολ­λοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀνα­βλέπουσι καὶ χωλοὶ περι­πατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νε­κροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐ­αγ­γελίζονται· 23 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 24 ἀπελθόντων δὲ τῶν μα­θητῶν Ἰωάννου ἤρξα­το λέγειν πρὸς τοὺς ὄ­­χλους περὶ Ἰωάννου· τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 25 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλα­κοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰ­δεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑ­­­μῖν, καὶ περισσότερον προ­φήτου. 27 οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προ­σώπου σου, ὃς κα­τα­σκευ­άσει τὴν ὁδόν σου ἔ­­­μπροσθέν σου. 28 λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι. 29 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου· 30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νο­μικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυ­τούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾿ αὐ­τοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Καί διαδόθηκε γιά τόν Ἰησοῦ αὐτή ἡ φήμη τῆς ἀνα­στά­σεως τοῦ γιοῦ τῆς χήρας σ’ ὅλη τήν Ἰουδαία καί σ’ ὅλες τίς γειτονικές περιοχές πού ἦταν τριγύρω ἀπό τήν Ἰουδαία. 18 Στό μεταξύ οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ πληροφόρησαν τό διδάσκαλό τους γιά ὅλα αὐτά, τόσο γιά τή θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου ὅσο καί γιά τήν ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας. 19 Καί τότε κάλεσε ὁ Ἰωάννης δύο ἀπό τούς μαθητές του καί τούς ἔστειλε στόν Ἰησοῦ νά τόν ρωτήσουν: Ἐσύ εἶσαι ὁ Μεσσίας πού εἶναι νά ἔλθει στόν κόσμο ἀπό ὥρα σέ ὥρα, ἤ πρέπει νά περιμένουμε ἄλλον; Καί ἔκανε τήν ἐρώτηση αὐτή ὁ Ἰωάννης γιά νά στηριχθοῦν οἱ κλονισμένοι μαθητές του στήν πίστη πρός τόν Χριστό μέ τήν ἀπάντηση πού θά ἔπαιρναν ἀπ’ αὐτόν. 20 Οἱ δύο αὐτοί μαθητές πῆγαν στόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶ­παν: Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής μᾶς ἔστειλε σέ σένα καί ρωτάει: Ἐσύ εἶσαι ὁ Μεσσίας πού πρόκειται τώρα σύ-ν­το­μα νά ἔλθει, ἤ πρέπει νά περιμένουμε ἄλλον, διαφο­ρε­τικό ἀπό σένα; 21 Στό μεταξύ τήν ἴδια ὥρα ὁ Ἰησοῦς θεράπευσε πολλούς ἀπό ἀσθένειες καί βασανιστικές ἀρρώστιες καί ἀπό πο­νηρά δαιμονικά πνεύματα. Καί σέ πολ­λούς τυφλούς χάρισε τό φῶς τους. 22 Τότε λοιπόν τούς ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς: Πᾶτε νά πεῖτε στόν Ἰωάννη αὐτά πού εἴδατε κι ἀκούσατε. Ὅτι δηλαδή τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περ­πατοῦν, λε­προί καθαρίζονται, κουφοί ἀκοῦν, νε­κροί ἀνασταίνονται καί φτωχοί πού εἶναι περιφρονη­μέ­νοι ἀπό τούς ἰσχυρούς καί ἐπισήμους ἀκοῦν τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς οὐράνιας βασιλείας, ἡ ὁποία θά τούς φέρει τήν εὐημερία, τήν εὐτυχία καί τή δόξα. 23 Καί μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού δέν θά σκανδαλισθεῖ βλέποντας τήν ταπεινή ἐξωτερική μορφή τῆς ἀνθρώ­πι­νης φύσεώς μου, γιά νά πέσει πνευματικῶς καί νά σκληρυνθεῖ ἐξαιτίας τῆς φτώχειας καί τῆς ταπεινώσεως στήν ὁποία ἑκούσια ὑποβλήθηκα γιά νά ὑψώσω τόν ἄνθρωπο. 24 Ὅταν ἔφυγαν οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Ἰωάννη, ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά λέει στά πλήθη τοῦ λαοῦ γιά τόν Ἰωάννη: Τί βγήκατε νά δεῖτε στήν ἔρημο, ὅταν κήρυττε ἐκεῖ ὁ Ἰω­­άννης; Μήπως βγήκατε νά δεῖτε κανέναν ἄνθρωπο ἄστατο, πού νά μοιάζει μέ καλάμι πού σαλεύεται ἀπό κάθε φύσημα τοῦ ἀνέμου; Ὄχι βέβαια. Διότι τότε δέν θά ἄξιζε τόν κόπο νά πᾶτε στήν ἔρημο γι’ αὐτόν. 25 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Κανέναν ἄνθρωπο ντυμένο μέ ἁπα­λά πολυτελή φορέματα καί μαλθακό; Ὅσοι φοροῦν λαμπρά πολυτελή ροῦχα καί ζοῦν μέσα στήν ἀπο­­χαύνωση τῶν ἀπολαύσεων, μένουν στά βασι­λι­κά ἀνάκτορα. 26 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Κάποιον προφήτη; Ναί· σᾶς βεβαιώνω μάλιστα ὅτι αὐτός εἶναι περισσότερο ἀπό προ­φή­της. Διότι αὐτός ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν Μεσσία πού προανήγγειλαν οἱ προφῆτες, καί ἐπιπλέον προ­­φητεύθηκε καί ἡ δική του δράση καί ἀποστολή. 27 Πράγματι. Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος γιά τόν ὁποῖο ἔχει γράψει ὁ προφήτης Μαλαχίας: Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιοφόρο μου ἀμέσως πρίν ἀπό σένα. αὐτός θά προετοιμάσει τό δρόμο μπροστά σου καί θά προπαρασκευάσει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων νά σέ δεχθοῦν. 28 Ὁ Ἰωάννης εἶναι περισσότερο ἀπό προφήτης, καί σᾶς προσθέτω τό ἑξῆς: Δέν ὑπάρ­χει κανείς προφήτης μεγαλύτερος στήν ἀξία ἀπό τόν Ἰω­άννη τόν Βαπτιστή ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους πού γεννήθηκαν μέχρι τώρα ἀπό γυ­ναῖ­κες. Πρέπει ὅμως νά ξέρετε κι αὐτό, ὅτι ὁ πιό ταπεινός καί ἄσημος στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τό τελευταῖο μέλος τῆς Ἐκκλησίας μου, εἶναι μεγαλύτερος ἀπ’ τόν Ἰωάννη ὡς πρός τά θεῖα χαρίσματα καί τή σωτηρι­ώ­δη γνώ­ση πού ἀπολαμβάνει μέσα στήν Ἐκ­κλη­­σία μου. Διότι αὐτός δέν ἀπό­­­λαυ­σε τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τῆς Καινῆς Διαθήκης. 29 Κι ὅλος ὁ λαός, ὅταν ἄκουσε τόν Ἰωάννη, ἀκόμη καί οἱ τελῶνες πού θεωροῦνται οἱ πιό ἁμαρτωλοί, ἀπέ­δειξαν μέ τή μετάνοιά τους ὅτι ὀρθά καί δίκαια ἐνήρ­γη­σε ὁ πάνσοφος καί πανάγαθος Θεός πού ἔστειλε ἕναν τέτοιον προφήτη. Καί τό ἀπέδειξαν αὐτό μέ τό νά βαπτισθοῦν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη καί νά ὁδηγηθοῦν μ’ αὐτό σέ μιά ἀνώτερη ζωή καί διαγωγή. 30 Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως, πού θεωροῦνται ἐνάρετοι, καί οἱ νομικοί, πού θεωροῦνται ἐκπαιδευμένοι στό νόμο, αὐτοί ἀπέδειξαν ἀνώφελο καί μάταιο γιά τούς ἑαυτούς τους τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ πού ἀπέβλεπε στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτούς ἡ ἀποστολή τοῦ προφήτη ἀποδείχθηκε ἄκαρπη καί ἄσκοπη, διότι δέν δέχθηκαν τό κήρυγμά του καί δέν βαπτίσθηκαν ἀπ’ αὐτόν.