Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (7/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. γ΄ ἑβδ. Λουκᾶ  (Λουκ. ς΄ 46-ζ΄ 1)

46 Τί δέ με καλεῖτε Κύριε­ Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέ­γω; 47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λό­­γων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑπο­δείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος· 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς καὶ ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε καὶ ἔθη­κε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρας δὲ γενομένης προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 49 ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰ­­κίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμε­λίου· ᾗ προσέρρηξεν ὁ πο­ταμός, καὶ εὐθὺς ἔπεσε, καὶ ἐγένετο τὸ ρῆγμα τῆς οἰ­κίας ἐκείνης μέγα. 

ζ΄ 1 Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ρήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσ­ῆλθεν εἰς Καπερναούμ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

46 Γιατί μέ ὀνομάζετε, Κύριε, Κύριε, καί δέν ἐφαρμό­ζετε ἐκεῖνα πού σᾶς λέω καί σᾶς διδάσκω; Θά γίνετε κι ἐσεῖς ἴδιοι μέ τούς ὑποκριτές, οἱ ὁποῖοι μέ τό στόμα τους μέ ὁμολογοῦν Κύριο, ἀλλά μέ τά ἔργα τους μέ ἀρνοῦνται καί μέ ἐμπαίζουν. 47 Καθένας πού ἔρχεται σέ μένα καί ἀκούει τούς λόγους μου καί τούς ἐφαρμόζει στή ζωή του, θά σᾶς δείξω μέ κάποια εἰκόνα μέ ποιόν μοιάζει. 48 Μοιάζει μέ ἕναν ἄνθρωπο πού κτίζει σπίτι, ὁ ὁποῖος ἔσκαψε καί προχώρησε βαθιά κι ἔβαλε θεμέλιο πάνω στήν πέτρα. Κι ὅταν ξέσπασε νεροποντή καί πλημμύρα, ἔπεσε μέ ὁρμή ὁ ποταμός στό σπίτι ἐκεῖνο καί δέν μπόρεσε νά τό σαλέψει, διότι ἦταν θεμελιωμένο πάνω στή στερεή καί ἀμετακίνητη πέτρα. 49 Ἐκεῖνος ὅμως πού ἄκουσε τή διδασκαλία μου ἀλλά δέν τήν ἐφάρμοσε, μοιάζει μ’ ἕναν ἄνθρωπο πού ἔ­­κτισε τό σπίτι του στό χῶμα, χωρίς θεμέλιο. Καί ἔπεσε μέ ὁρμή ὁ ποταμός στό σπίτι αὐτό κι ἀμέσως αὐτό γκρεμίστηκε ὁλόκληρο καί σωριάστηκε. Ἡ καταστρο­φή μάλιστα καί διάλυση τῆς οἰκίας ἐκείνης ὑπῆρξε μεγάλη καί ἀνε­πα­νόρ­θωτη. Δηλαδή, ὁ πρῶτος πειρασμός καί τό πρῶτο κύμα μιᾶς δοκιμασίας φθάνει νά ρίξει κάτω τό πνευμα­τι­κό οἰκοδόμημα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου πού ἄκουσε βέ­­­βαια μέ κάποια προθυμία τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν φρόντισε νά τόν θεμελιώσει στερεά καί βαθιά σέ μιά καρ­διά στηριγμένη ὁλοκληρωτικά στόν Κύριο. 

ζ΄ 1 Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε ὅλη αὐτή τή διδασκαλία του καί γέμισε μ’ αὐτήν τίς ἀκοές τοῦ λαοῦ, ἦλθε ἀπό τό πεδινό μέρος πού ἦταν, στήν Καπερναούμ.