Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (29/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. β΄ 19-γ΄ 7)

19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· 22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδο­μεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

γ΄ 1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦ­λος ὁ δέσμιος τοῦ Χρι­στοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν, 2 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκο­νομίαν τῆς χάριτος τοῦ Θε­οῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, 3 ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέ μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώ­σκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀπο­στόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν Πνεύματι, 6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 7 οὗ ἐγενόμην διάκονος κα­τὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

19 Ἀπ’ ὅλα αὐτά λοιπόν βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι δέν εἶστε πλέον ξένοι καί προσωρινοί κάτοικοι στή βα­­­­­σιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά εἶστε συμπολίτες τῶν ἁγίων καί μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ. 20 Καί σάν ζωντανοί λίθοι κτισθήκατε πάνω στό θεμέλιο. Καί τό θεμέλιο αὐτό εἶναι οἱ ἀπόστολοι καί οἱ προ­φῆτες, ἐνῶ ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, τό ἀγκωνάρι πού βαστάζει καί στηρίζει ὅλο τό οἰκοδόμημα, εἶναι ὁ ἴδι­­ος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. 21 Πάνω σ’ αὐτόν λοιπόν καί διαμέσου αὐτοῦ τοῦ Χρι­στοῦ ἡ οἰκοδομή ὅλη τῆς Ἐκκλησίας ἑνώνεται ἁρ­μο­νικά καί στερεά καί αὐξάνει, ὥστε νά γίνεται ναός ἅγιος, ὅπως τόν θέλει ὁ Κύριος. 22 Μέ τήν ἕνωσή σας μέ τόν Κύριο κι ἐσεῖς οἰκοδομεῖστε μαζί μέ τούς ἄλλους πιστούς γιά νά γίνετε ναός καί κατοικητήριο, στό ὁποῖο θά κατοικεῖ ὁ Θεός μέ τό Πνεῦμα του. 

γ΄ 1 Ἐπειδή λοιπόν δέν εἶστε πλέον ξένοι ἀλλά μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό κι ἐγώ ὁ Παῦλος, πού εἶμαι φυλακισμένος γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐξαιτίας τῆς δράσεώς μου γιά νά σωθεῖτε ἐσεῖς οἱ ἐθνικοί, δέομαι καί παρακαλῶ τόν Θεό γιά σᾶς. 2 Eἶμαι φυλακισμένος ὡς δικός σας ἀπόστολος, ἐξου­σιοδοτημένος νά κηρύττω τό Εὐαγγέλιο στά ἔθνη. Σχε­τικά μ’ αὐτό δέν θά σᾶς μένει καμία ἀμφιβολία, ἐάν βεβαίως ἔχετε ἀκούσει γιά τό σοφό τρόπο πού μεταχειρίστηκε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ γιά νά μέ προσκαλέσει στό ἀποστολικό ἀξίωμα. Αὐτή ἡ χάρις μοῦ δόθηκε γιά σᾶς. 3 Μιλῶ γιά τό σοφό τρόπο πού χρησιμοποίησε ὁ Θεός προκειμένου νά γίνω ἀπόστολός σας. Διότι αὐτός μέ ἀποκάλυψη μοῦ φανέρωσε τήν ἀλήθεια πού μέχρι τότε ἦταν κρυμμένη, ὅτι δηλαδή θά σώζονταν καί οἱ ἐθνικοί καί θά γίνονταν μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ, ὅπως μέ λίγα λόγια σᾶς ἔγραψα προηγουμένως. 4 Σύμφωνα λοιπόν μέ ὅσα σᾶς ἔγραψα, μπορεῖτε νά ἀντιληφθεῖτε, ὅταν τά διαβάσετε, πόσο τέλεια γνωρίζω τήν ἀλήθεια πού μοῦ φανέρωσε ὁ Θεός γιά τή σωτηρία καί τῶν ἐθνικῶν διαμέσου τοῦ Χριστοῦ. 5 Αὐτή ἡ ἀλήθεια ἦταν μυστήριο σέ ἄλλες γενιές καί ἐποχές, καί δέν εἶχε φανερωθεῖ στούς ἀνθρώπους ὅπως τήν ἀποκάλυψε τώρα τό Ἅγιον Πνεῦμα στούς ἁγίους ἀποστόλους του καί στούς Χριστιανούς προ­φῆτες. 6 Τό Ἅγιον Πνεῦμα δηλαδή φανέρωσε ὅτι οἱ ἐθνικοί μαζί μέ τούς Ἰουδαίους πού πίστεψαν εἶναι συγκληρονόμοι καί ἑνωμένοι σ’ ἕνα σῶμα, καί συμμετέχουν στήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Καί ἀποκτοῦν τά ἔθνη τά δικαιώματα αὐτά ἐπειδή ἔχουν κοινωνία καί ἕνωση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μέ τήν πίστη τους στό Εὐαγγέλιο. 7 Κι ἐγώ ἔγινα ὑπηρέτης τοῦ Εὐαγγελίου αὐτοῦ σύμφωνα μέ τή δωρεά πού μοῦ ἔκανε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Καί γιά νά μοῦ δοθεῖ ἡ δωρεά αὐτή, ἐνήργησε μέσα μου ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀπό διώκτη μέ μετέβαλε σέ ἀπόστολο.