Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (30/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. γ΄ 8-21)

8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων τῶν ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ 9 καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν Χρι­στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσί μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ δόξα ὑμῶν. 14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομά­ζεται, 16 ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 18 ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξι­σχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος, 19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλ­λουσαν τῆς γνώσεως ἀγά­πην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πλη­ρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. 20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκ­περισ­σοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκ­κλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

8 Σέ μένα τόν πιό ἐλάχιστο ἀπ’ ὅλους τούς Χριστιανούς δόθηκε ἡ χάρις αὐτή, νά εὐαγγελίζομαι δηλαδή στούς ἐθνικούς τόν ἀνεξιχνίαστο πλοῦτο τῶν εὐλογιῶν καί ἀγαθῶν πού μᾶς ἔφερε ὁ Χριστός, ἕναν πλοῦτο ἀνώτερο ἀπό κάθε κατανόηση. 9 Καί μοῦ δόθηκε ἡ χάρις νά διαφωτίζω καί νά φανερώνω σέ ὅλους ποιά εἶναι ἡ νέα κατάσταση καί διαχείριση πού ἔκανε ὁ Χριστός προσφέροντας τή σωτηρία σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ διαχείριση αὐτή ἦταν ἕνα μυστήριο, μιά ἀλήθεια ἄγνωστη καί κρυμμένη ἐξαρχῆς καί προαιωνίως στό Θεό, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 10 Καί φυλασσόταν κρυμμένη, γιά νά φανερωθεῖ τώ­ρα στίς οὐράνιες ἀρχές καί ἐξουσίες διαμέσου τῆς Ἐκ­κλη­σίας ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, πού ἐμφανίζεται μέ πολλές καί ποικίλες μορφές. 11 Κι ἔγινε γνωστή τώρα, σύμφωνα μέ τό προαιώνιο σχέδιο πού συνέλαβε ὁ Θεός καί πραγματοποίησε μέ­σῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας. 12 Ἀπ’ τόν Κύριό μας αὐτόν ἔχουμε τό θάρρος πρός τόν Θεό καί μποροῦμε νά τόν πλησιάζουμε μέ τήν πε­ποί­θηση ὅτι δέν θά μᾶς ἀποκρούσει· κι αὐτό, ἐπειδή πι­στεύουμε στόν Κύριο Ἰησοῦ. 13 Ἐπειδή λοιπόν εἶναι μεγάλο τό μυστήριο τῆς κλήσεώς σας κι ἐπειδή μεγάλη ἀποστολή μοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός, γι’ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά μήν ἀναστατώνεστε καί νά μήν ἀποθαρρύνεστε ἀπό τίς θλίψεις πού ὑποφέρω γιά σᾶς. Διότι αὐτές οἱ θλίψεις μου εἶναι γιά σᾶς δόξα, ἀφοῦ γιά σᾶς ὁ Θεός παραδίδει τούς ἀποστόλους του σέ θλίψεις καί φυλακίσεις. 14 Ἀκριβῶς λοιπόν ἐπειδή δέν εἶστε πλέον ξένοι ἀλλά μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ καί θεία οἰκοδομή, γονα­τίζω μπροστά στόν Πατέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ, 15 ἀπ’ τόν ὁποῖο ὅλα τά ἀγγελικά τάγματα στούς οὐρα­νούς καί ὅλα τά γένη τῶν ἀνθρώπων στή γῆ παίρνουν τήν ὀνομασία τῆς φυλῆς καί τοῦ γένους τους. 16 Καί τόν παρακαλῶ θερμά νά σᾶς δώσει σύμφωνα μέ τόν πλοῦτο τῆς δοξασμένης καί ἄπειρης τελειότητός του ὥστε διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματός του νά γεμίσετε μέ δύναμη μέσα σας, στόν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο, 17 γιά νά κατοικήσει ὁ Χριστός μέ τήν πίστη μέσα στίς καρδιές σας. 18 Καί νά μείνετε μέ τήν ἀγάπη βαθιά ριζωμένοι καί θε­μελιωμένοι, γιά νά μπορέσετε νά καταλάβετε μαζί μέ ὅλους τούς Χριστιανούς ποιό εἶναι τό πλάτος καί μῆ­κος καί βάθος καί ὕψος τῆς συγκαταβάσεως καί τοῦ ἐλέους τοῦ Χριστοῦ, 19 καί νά γνωρίσετε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός καί ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κάθε μέτρο καί ὅριο τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως. Καί τότε θά αἰσθανθεῖτε μεγαλύτερη εὐγνωμοσύνη στό Θεό, θά τόν ἀγαπήσετε θερμότερα καί θά ἀφοσιωθεῖτε σ’ αὐτόν περισσότερο. Κι ἔτσι θά γεμίσετε μέ τήν ἀφθονία τῶν δωρεῶν καί τελειοτήτων πού πηγάζουν ἀπ’ αὐτόν. 20 Στό Θεό λοιπόν, πού ἔχει τή δύναμη νά κάνει γιά μᾶς ἀπείρως μεγαλύτερα καί περισσότερα ἀπ’ ὅλα ὅσα ἐμεῖς ζητοῦμε ἤ μποροῦμε νά βάλουμε μέ τό μυα­λό μας, καί νά τά κάνει σύμφωνα μέ τή δύναμη πού ἐνεργεῖ μέσα μας γιά τόν ἁγιασμό καί τή σωτηρία μας, 21 σ’ αὐτόν ἄς εἶναι ἡ δόξα μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει οἰκοδομηθεῖ πάνω στό θεμέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἑνω­μένη μ’ αὐτόν, σ’ ὅλες τίς ἐποχές τῆς ἀτέλειωτης σειρᾶς τῶν αἰώνων τοῦ μέλλοντος. Ἀμήν.