Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (4/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μαρκ. δ΄ 1-9)

Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσ­κειν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ συνήχθη πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν πα­­ραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐ­­τοῦ· 3 ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν ἐπὶ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό· 5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πε­τρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέ­τειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐ­­­καυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔ­­­χειν ρίζαν ἐξηράνθη· 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε· 8 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Καί πάλι ἄρχισε νά διδάσκει πλάι στή λίμνη. Καί μαζεύτηκε τριγύρω του πολύς λαός, ὥστε ὁ Ἰησοῦς νά ἀναγκασθεῖ νά μπεῖ στό πλοῖο καί νά καθίσει σ’ αὐτό μέσα στή λίμνη. Κι ὅλος ὁ λαός βρισκόταν στή στεριά, δίπλα στή λίμνη. 2 Τούς δίδασκε λοιπόν πολλά μέ παραβολές, καί τούς ἔλε­γε στή διδαχή του: 3 Ἀκοῦστε τή διήγηση πού θά σᾶς πῶ. Ἰδού, βγῆκε στό χωράφι ὁ σποριάς γιά νά σπείρει. Ἦλθε στόν κόσμο ὁ μέγας σποριάς τῆς ἀλήθειας, γιά νά τή σπείρει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. 4 Καί καθώς ἔσπερνε, μερικοί σπόροι ἔπεσαν κοντά στό δρόμο πού περνοῦσε δίπλα ἀπ’ τό χωράφι, κι ἐπει­­δή ἔμεναν ἐκτεθειμένοι στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδά­φους, ἦλθαν τά πουλιά καί τούς κατέφαγαν. 5 Ἄλλοι πάλι σπόροι ἔπεσαν σέ ἔδαφος πού εἶχε πε­τρῶ­δες ὑπόστρωμα χωρίς πολύ χῶμα. Κι ἀμέσως βλά­στη­σαν χωρίς νά ρίξουν βαθιές ρίζες, διότι δέν ὑπῆρχε ἀρ­κετό χῶμα σέ βάθος, γιά νά τραφοῦν καί νά στε­ρε­ωθοῦν οἱ ρίζες. 6 Κι ὅταν ἀνέτειλε ὁ ἥλιος, κάηκαν ἀπ’ τή ζέστη, καί ἐπειδή δέν εἶχαν ρίζες, ξεράθηκαν. 7 Κι ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν στά ἀγκάθια. Καί βλάστησαν τά ἀγκάθια καί τούς κύκλωσαν ἀπ’ ὅλα τά μέρη καί τούς ἔπνιξαν, καί δέν ἔβγαλαν καρπό. 8 Τέλος ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν σέ γόνιμη καί εὔφορη γῆ καί ἀπέδωσαν καρπό πού βλάσταινε καί μεγάλωνε καί μέστωνε. Κι ἔβγαλαν ἀλλοῦ τριανταπλάσιο καρπό καί ἀλλοῦ ἑξηνταπλάσιο καί ἀλλοῦ ἑκατονταπλάσιο. 9 Καί τούς ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς: Αὐτός πού ἔχει πνευματικά αὐτιά γιά νά ἀκούει, καί καλή διάθεση γιά νά δέχεται καί νά ἐγ­κολ­πώ­νεται αὐτά πού λέω, ἄς ἀκούει.