Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (3/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. γ΄ 28-35)

28 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρ-τήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐὰν βλασφημήσωσιν· 29 ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔ­­χει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλ­­λ᾿ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρί­­σεως· 30 ὅτι ἔλεγον· πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 31 ἔρχονται οὖν ἡ μήτηρ αὐ­­τοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστει-λαν­ πρὸς αὐτὸν φωνοῦντες αὐτόν. 32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος· εἶπον δὲ αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε. 33 καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου; 34 καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει· ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 35 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέ­­­λημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀ­­­δελ­φός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

28 Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ὁ Θεός θά συγχωρήσει ὅλα τά ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, ἐάν αὐτοί μετανοήσουν. Θά συγχωρήσει καί ὅσες τυχόν βλασφημίες ξεστομίσουν. 29 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά ἀποδώσει τίς φανερές ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ δαιμονικό πνεῦμα καί ἀπό ἐσωτερική πώρωση θά συκοφαντήσει τά ἔργα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κι ἔτσι θά βλασφημήσει τό Ἅγιον Πνεῦμα, αὐτός δέν θά συγχωρεθεῖ ποτέ, ἀλλά θά εἶναι ἔνοχος αἰώνιας καταδίκης καί τιμωρίας. 30 Καί εἶπε τά λόγια αὐτά ὁ Κύριος, διότι ἐκεῖνοι ἔλε­­γαν ὅτι ἔχει ἀκάθαρτο σατανικό πνεῦμα καί συ­κοφα­­ντοῦσαν τά ἔργα καί τά θαύ­­ματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποδίδοντάς τα στό διάβολο, ἐπειδή ἦταν πωρωμένοι καί εἶ­­χαν θεληματική τύφλωση. 31 Ἔφθασαν τότε ἡ μητέρα του καί αὐτοί πού πολλοί νόμιζαν ὅτι εἶναι ἀδελφοί του, κι ἀφοῦ στάθηκαν ἔξω ἀπ’ τό σπίτι, ἔστειλαν κάποιους σ’ αὐτόν καί τόν φώναξαν. 32 Κι ἐνῶ γύρω του καθόταν πολύς λαός, τοῦ εἶπαν: Γιά δές, ἡ μητέρα σου καί οἱ ἀδελφοί σου στέκονται ἀπ’ ἔξω καί σέ ζητοῦν. 33 Τότε ἐκεῖνος τούς ἀποκρίθηκε: Ποιά εἶναι ἡ μητέρα μου καί ποιοί οἱ ἀδελφοί μου; 34 Κι ἀφοῦ ἔριξε ὁλόγυρα τή ματιά του σ’ ἐκείνους πού κάθονταν τριγύρω του, λέει: Νά ἡ μητέρα μου καί οἱ ἀδελφοί μου. 35 Αὐτοί εἶναι, ἄν καί δέν ἔχω σαρκική συγγένεια μαζί τους. Διότι ἐκεῖνος πού θά τηρήσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτός εἶναι ἀδελφός μου καί ἀδελφή μου καί μητέρα μου. Καί ἡ μητέρα μου ἀξιώθηκε νά μέ γεννήσει, διότι πρωτύτερα ὑπῆρξε πιστή καί ἀφοσιωμένη δούλη τοῦ Θεοῦ, καί γι’ αὐτό ὁ Θεός τήν διάλεξε ὡς ὄργανό του.