Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (25/7)

Εὐαγγέλιον: τῆς ἁγίας, Σάβ. ς΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκᾶ η΄ 16-21)

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑ­­­ποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐ­δὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκού­ετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθή­σεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθή­σεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀ­δελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύ­ναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς· μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀ­­­κούοντες καὶ ποιοῦντες αὐ­τόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

16 Μέ τή διδασκαλία μου ἄναψα στίς ψυχές σας φῶς καί γίνατε πνευματικά λυχνάρια. Κανείς ὅμως ὅταν ἀνά­ψει ἕνα λυχνάρι, δέν τό σκεπάζει μέ κάποιο σκεῦος, οὔτε τό το­πο­θετεῖ κάτω ἀπ’ τό κρεβάτι. Ἀλλά τό βάζει πάνω στό λυχνοστάτη, γιά νά βλέπουν τό φῶς ὅσοι μπαί­νουν στό δωμάτιο. 17 Ἔτσι κι ἐσεῖς σάν πνευματικά λυχνάρια καλά το­­πο­θετημένα πρέπει νά φωτίζετε τούς ἀνθρώπους. Κι αὐτά πού ἀκοῦτε τώρα νά μήν τά κρύβετε, ἀλλά νά τά μεταδίδετε καί στούς ἄλλους· διότι δέν ὑπάρχει τί­πο­τε κρυφό πού δέν θά γίνει φανερό, καί τίποτε μυστι­κό πού δέν θά γίνει γνωστό καί δέν θά φανερωθεῖ. Ἔτσι καί ἡ διδασκαλία μου, ἀκόμη κι ἄν ἐσεῖς τήν κρα­­­­­­­τή­σε­τε μυστική, θά φανερωθεῖ ἀπό ἄλλους καί θά φω­­­τίσει τόν κόσμο. 18 Ἀφοῦ λοιπόν ἡ διδασκαλία μου θά γίνει φανερή, νά προσέχετε ἐσεῖς πού θά τή διαδώσετε πῶς τήν ἀκοῦτε. Νά τήν ἀκοῦτε μέ καθαρή καρδιά καί νά τήν κατανοεῖτε καί νά τήν ἐγκολπώνεσθε, γιά νά γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι τῆς ἀλήθειας. Διότι σ’ ἐκεῖνον πού ἀκούει πρόθυμα τήν ἀλήθεια καί τήν κατέχει, θά τοῦ δοθεῖ μεγαλύτερη γνώση καί πλουσιότερος φωτισμός τῆς ἀλήθειας. Ἀπό ἐκεῖνον ὅμως πού δέν κατέχει τήν ἀλήθεια θά τοῦ ἀφαι­ρε­θεῖ καί ὁ βαθμός ἐκεῖνος τῆς γνώσεως πού νομίζει ὅτι κατέχει. 19 Στό μεταξύ ἦλθαν κοντά του ἡ μητέρα του καί τά θε­ωρούμενα ἀδέλφια του. Δέν μποροῦσαν ὅμως νά τόν πλησιάσουν καί νά τοῦ μιλήσουν ἀπό τή συρροή τοῦ πλήθους. 20 Τόν εἰδοποίησαν λοιπόν μερικοί καί τοῦ εἶπαν: Ἡ μη­τέρα σου καί οἱ ἀδελφοί σου στέκονται ἔξω καί θέλουν νά σέ δοῦν. 21 Αὐτός τότε τούς ἀποκρίθηκε: Μητέρα μου καί ἀδελ­φοί μου εἶναι αὐτοί ἐδῶ πού ἀκοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν τηροῦν στή ζωή τους, χωρίς νά τόν παραβαίνουν καί νά τόν ἀθετοῦν.