Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (24/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ζ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιε΄ 29-31)

29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄ­­­χλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾿ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλοὺς καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐθεράπευ­σεν αὐτούς, 31 ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμά­σαι βλέποντας κωφοὺς ἀ­­­κούοντας, ἀλάλους λαλοῦν­τας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδό­ξασαν τὸν Θεὸν Ἰσρα­ήλ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

29 Κι ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ, ἦλθε κοντά στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας. Ἀνέβηκε τότε στό βουνό καί καθόταν ἐκεῖ. 30 Καί ἦλθαν κοντά του πολλά πλήθη λαοῦ πού εἶχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ἀνθρώπους μέ πιασμένα καί παράλυτα χέρια, καί ἄλλους πολλούς ἀρρώστους, καί τούς ἔβαλαν μπροστά στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ. Καί ὁ Ἰησοῦς τούς γιάτρεψε, 31 ὥστε τά πλήθη νά θαυμάσουν, καθώς ἔβλεπαν κωφάλαλους νά ἀκοῦν καί νά μιλοῦν, ἀνθρώπους μέ πιασμένα χέρια νά γίνονται ὑγιεῖς, κουτσούς νά περπατοῦν καί τυφλούς νά βλέπουν. Καί δόξασαν τόν Θεό τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως ἀνάμεσα στό λαό του ἐνεργοῦσε μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ τόσα καί τέτοια θαύματα.