Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (18/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. β΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. η΄ 23-27)

23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι­ ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. 25 καὶ προσελθόντες οἱ μα­θηταὶ αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, σῶσον ἡ­­­μᾶς, ἀπολλύμεθα. 26 καὶ λέγει αὐτοῖς· τί δειλοί­ ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερ­θεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμα­σαν λέγοντες· ποταπός ἐ­­­στιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακού­ου­σιν αὐτῷ;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Κι ὅταν ὁ Κύριος μπῆκε στό πλοῖο, τόν ἀκο­λού­θη­σαν οἱ μαθητές του. 24 Καί ξαφνικά ξέσπασε μιά φοβερή τρικυμία στή θά­λασσα πού σήκωνε τόσο μεγάλα κύματα, ὥστε τό πλοῖο νά σκεπάζεται ἀπό αὐτά. Αὐτός ὅμως κοιμόταν. 25 Τότε ἦλθαν κοντά του οἱ μαθητές του καί τόν ξύπνησαν λέγοντας: Κύριε, σῶσε μας· χανόμαστε. 26 Κι ὁ Κύριος τούς λέει: Γιατί εἶστε δειλοί, ὀλιγόπιστοι; Τότε, ἀφοῦ σηκώθηκε ὄρθιος, διέταξε μέ αὐστηρότητα τούς ἀνέμους καί τή θάλασσα, κι ἀμέσως ἔγινε γαλήνη μεγάλη. 27 Καί οἱ ἄνθρωποι πού εἶδαν καί ἄκουσαν τό θαῦμα ἔμειναν ἐκστατικοί λέγοντας: Τί ἄνθρωπος εἶναι αὐτός; Εἶναι πο­λύ μεγαλύτερος ἀπ’ ὅ,τι τόν θεωρούσαμε ἕως τώρα, διότι καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θάλασσα ὑποτάσσονται σ’ αὐτόν.