Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (17/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. β΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ζ΄ 21-23)

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα­νῶν,­ ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐ­ρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐ­­­­κείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐ­τοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑ­­­­μᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομί­αν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Προσέχετε ἀκόμη μήπως παραπλανηθεῖτε κι ἀπ’ τόν ἑαυτό σας. Πρέπει νά ξέρετε ὅτι στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέν θά εἰσέλθει ὅποιος ἐπίμονα ἐπικαλεῖται τή θεότητά μου καί μοῦ λέει, Κύριε, Κύριε, ἀλλά θά εἰσέλ­θει σ’ αὐτήν ἐκεῖνος πού ἐφαρμόζει τό θέλημα τοῦ Πατρός μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 22 Πολλοί θά μοῦ ποῦν ἐκείνη τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως: Κύριε, Κύριε, στό ὄνομά σου δέν προφητεύσαμε, πι­­στεύ­οντας ὅτι εἶσαι ὁ Μεσσίας καί Υἱός τοῦ Θεοῦ; καί πι­στεύοντας σέ σένα δέν βγάλαμε δαιμόνια; καί πι­­στεύ­ον­τας σέ σένα δέν κάναμε πολλά θαύματα; Καί τώ­ρα λοιπόν δέν θά μποῦμε στή βασιλεία σου; 23 Καί τότε θά διακηρύξω ξεκάθαρα σ’ αὐτούς ὅτι ποτέ δέν σᾶς ἀναγνώρισα ὡς δικούς μου. Φύγετε μακριά μου ἐσεῖς πού ἐργαζόσασταν τήν ἀνομία, διότι τά χαρίσματά μου τά χρησιμοποιήσατε ὄχι γιά τή δική μου δόξα, ἀλλά σύμφωνα μέ τά δικά σας θελήματα καί τούς ἐγωιστικούς σας σκοπούς.