Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (19/6)

Εὐαγγέλιον: ἀποστόλου, Ἰουνίου 19 (Ἰω. ιδ΄ 21-24)

21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης· Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶ­πεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ­ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐ­­λευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν. 24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Ἀλλά γιά νά σᾶς μεταδοθεῖ ἡ νέα αὐτή ζωή, πού θά σᾶς κάνει ἕνα μαζί μου, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά μέ ἀγαπᾶτε. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐκεῖνος πού ἐγκολ­­πώ­θηκε τίς ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ, ἐκεῖνος καί μόνο μέ ἀγαπᾶ. Κι ὅποιος μέ ἀγαπᾶ, θά ἀγαπηθεῖ στοργικά ἀπό τόν Πατέρα μου. Κι ἐγώ θά τόν ἀ­γαπήσω καί θά τοῦ φανερώσω τόν ἑαυτό μου μέ τόν ἐσωτερικό πνευμα­τικό φωτισμό καί τή νέα ζωή πού θά τοῦ μεταδώσω. 22 Τότε ὁ Ἰούδας, ὄχι ὁ Ἰσκαριώτης, ἀλλά αὐ­­τός πού λε­γόταν Θαδδαῖος καί Λεββαῖος, τοῦ λέει: Κύριε, τί ἔχει συμβεῖ καί τί σέ ἐμποδίζει ὥστε στό μέλλον νά ἐμφα­­­­νί­­ζεις ἔνδοξα τόν ἑαυτό σου μόνο σέ μᾶς καί ὄχι σ’ ὅλο τόν κόσμο; Ἐμφανίζοντας τόν ἑαυτό σου στόν κόσμο θά τόν πείσεις ὅτι εἶσαι ὁ Μεσ­σίας καί θά κυριαρχήσεις πάνω του ὡς παγκόσμιος καί αἰώ­νιος βασιλιάς. 23 Τοῦ ἀποκρίθηκε τότε ὁ Ἰησοῦς: Ἡ ἐμφάνιση γιά τήν ὁποία σᾶς μιλάω θά εἶναι ἐσωτερική καί πνευμα­τική, μ­έσα στήν ψυχή κάθε πιστοῦ πού θά εἶναι ἀφο­σιω­μέ­νος σέ μένα. Ὅποιος δηλαδή μέ ἀγαπᾶ, θά φυλάξει τό λό­γο μου, καί ὁ Πατήρ θά τόν ἀγαπήσει, καί θά ἔλ­θου­με σ’ αὐτόν ἐγώ καί ὁ Πατέρας μου καί θά κατοικήσουμε μόνιμα μέσα του μεταβάλλοντας τήν καρδιά του σέ ἔμψυ­χο καί ζωντανό ναό μας. 24 Ὅποιος δέν μέ ἀγαπᾶ, δέν τηρεῖ τούς λόγους μου. Ἀλλʼ ὅμως ὁ λόγος καί ἡ διδασκαλία πού ἀκοῦτε ἀπό τό στόμα μου δέν εἶναι δικός μου, ἀλλά εἶναι λόγος τοῦ Πατρός μου πού μέ ἔστειλε. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν νά φανερώσω τόν ἑαυτό μου σ’ ἐκείνους πού δέν τη­ροῦν τό λόγο τοῦ Πατρός μου;