Ἀπαράδεκτη ἐκτροπὴ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς

«Θεία Κοινωνία μὲ διαφορετικὸ κουτάλι γιὰ κάθε πιστό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο στοὺς κληρικοὺς τῆς Ἄμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας… Οἱ ὁδηγίες περιέχονται σὲ ἐκτενὲς ὑπόμνημα μὲ ἡμερομηνία 18 Μαΐου, ποὺ ἐστάλη στοὺς ἱερεῖς τῶν κοινοτήτων τῆς Ἄμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας, μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι “δὲν πρέπει σὲ καμία περίπτωση νὰ δημοσιευθεῖ, νὰ κοινοποιηθεῖ ἢ νὰ ἀντιγραφεῖ σὲ email ἢ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης”» (kathimerini.com.cy/gr 25-5-2020).

Τὰ ἴδια δυστυχῶς ὑπεστήριξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἕνα μῆνα πρίν, τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, σὲ διαδικτυακὴ συζήτηση ποὺ ὁ ἴδιος διοργάνωσε, μὲ συμμετοχὴ χιλιάδων πιστῶν τῆς Ἀμερικῆς, λέγοντας ὅτι: «Τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μας μεταδίδουν ζωή, καὶ ὄχι ἀσθένειες… Ὅμως… τὰ μέσα, τὰ ἐργαλεῖα μὲ τὰ ὁποῖα προσφέρουμε τὴ θεία Κοινωνία, εἶναι φθαρτὰ καὶ γήινα» («Orthodoxia-newsagency.gr» 13-4-2020).

Ἀπαράδεκτες αὐτὲς οἱ θέσεις. Οὐσιαστικὰ θέτουν ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου. Τὸ Μυστήριο δὲν εἶναι μετάδοση ὑλικῆς τροφῆς. Ποιὸς Ὀρθόδοξος μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ὅτι ἐνῶ ἡ θεία Κοινωνία δέν μεταδίδει ἀσθένειες, ἡ ἁγία Λαβίδα καὶ τὸ ἅγιο Μανδήλιο μπορεῖ νά μεταδώσουν; Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ ἱεροὶ Πατέρες τονίζουν ὅτι ἡ θεία Μετάληψη ἁγιάζει καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τή μετάδοσή της. Καὶ ὅπως ἡ θεία Κοινωνία δὲν μεταδίδει ἀσθένειες, ἔτσι καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη της.

Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ ὁδηγίες ποὺ δίνονται ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἀποτελοῦν ἀθέτηση τῆς ἱερᾶς μας Παραδόσεως καὶ εἶναι ἀπαράδεκτες. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, μέσα σὲ κάθε εἴδους πανδημία, γιατί δὲν δέχθηκαν νὰ ἀλλάξουν τὸν τρόπο μεταδόσεως τοῦ Μυστηρίου; Αὐτοὶ δὲν νοιάστηκαν γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ὑγεία του καὶ τοὺς φόβους του; Γι᾿ αὐτὸ θεωροῦμε τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς ἀδιανόητη καὶ καταδικαστέα.

Εἶναι δὲ σημαντικὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὶς 17 Μαΐου 2020 πρὸς τοὺς προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σχετικὰ μὲ τὸν καθιερωμένο τρόπο μεταδόσεως τῆς θείας Κοινωνίας τονίζει σαφέστατα: «Οὐδόλως προτιθέμεθα νὰ ἀποστῶμεν ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν ὑπὸ τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν». Ἀλλὰ καὶ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ ὁμόφωνη ἀπόφασή της στὶς 3 Ἰουνίου 2020, ἐπαναλαμβάνοντας προηγούμενη ἀπόφασή της τῆς 9ης Μαρτίου 2020, διευκρινίζει ὅτι «ἡ διαδικασία μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας πρὸς τοὺς πιστοὺς παραμένει ὡς ἔχει καὶ ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθῆ ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως». Ἑπομένως, πῶς τολμᾶ ἕνας ἐπίσκοπος μόνος του νὰ εἰσάγει νέες μεθόδους στή μετάδοση τῆς θείας Κοινωνίας, καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὲς ἐγείρουν σαφεῖς ἀμφισβητήσεις τῆς ἱερότητος τοῦ Μυστηρίου;

Ἡ Ὀρθόδοξη συνείδηση καταδικάζει ἀπόλυτα κάθε ἀλλαγὴ στὸν τρόπο μεταδόσεως τῆς θείας Κοινωνίας· καὶ μάλιστα μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία! Δὲν μποροῦμε νὰ ἀμφισβητοῦμε οἱ ἴδιοι τὸ ὕψιστο Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ποιὰ ἀπολογία θὰ δώσουμε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Κριτοῦ, ὅταν ἔτσι κατασκανδαλίζουμε τοὺς πιστούς;