Προώθηση τοῦ παιδικοῦ ἐκφυλισμοῦ ἀπὸ τὸν ΠΟΥ

Τὸν παιδικὸ ἐκφυλισμὸ προωθεῖ μὲ τὰ «προγράμματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης» ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας. Αὐτὸ ἀποκαλύπτει μὲ μελέτη του Ἑλβετὸς ἐπιστήμων, ὁ Vincent Held, στὴν ὁποία ἐκθέτει διεξοδικὰ τὰ προγράμματα αὐτά (βλ. blogspot «aktines» 7-6-2020, μτφρ. Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος).

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ ἐν λόγῳ προγράμματα, τὸ παιδὶ στὴν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν (προνήπιο) πρέπει νὰ «ἐνημερώνεται γιὰ τὴν “ἱκανοποίηση ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἄγγιγμα τοῦ σώματός του” καὶ “τὸν πρώιμο βρεφικὸ αὐνανισμό”. Ταυτόχρονα θὰ μάθει νὰ “ἐκφράζει τὶς ἐπιθυμίες του” καὶ νὰ ἀναπτύξει “μιὰ περιέργεια γιὰ τὸ σῶμα τῶν ἄλλων”». Μετὰ τὰ 4 χρόνια θὰ ἐνημερώνεται «σχετικὰ μὲ τὴ “φιλία καὶ ἀγάπη μὲ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου”. Μεταξὺ 6 καὶ 9 ἐτῶν θὰ ἀνακαλύψει τὰ “σεξουαλικά του δικαιώματα”, καθὼς καὶ “τὴ θετικὴ ἐπίδραση τῆς σεξουαλικότητας στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία”. Θὰ χρειαστεῖ ἐπίσης νὰ συνεχίσει νὰ μελετᾶ τὴν τεχνικὴ τοῦ “αὐνανισμοῦ”, ἐνῶ θὰ μαθαίνει νὰ “ἀποδέχεται τὴν ποικιλία τῶν τρόπων ζωῆς”. Μεταξὺ τῶν 9 καὶ 12 θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ “περιγράψει τὸν βιασμὸ” καὶ ἄλλες σεξουαλικὲς βιαιότητες (…). Μεταξὺ 12 καὶ 15 ἐτῶν θὰ προστεθεῖ τὸ ζήτημα τῆς “ἐγκυμοσύνης σὲ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου”, καθὼς καὶ τῆς “ταυτότητας φύλου”». Γιὰ τὸν ΠΟΥ «ἡ σεξουαλικότητα ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ γέννηση», ὁπότε καὶ «ἡ σεξουαλικοποίηση δὲν εἶναι ποτὲ πρόωρη». Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπιμένει στὴν «ἀνάγκη ἀπελευθέρωσης ἀπὸ “προκαταλήψεις” καὶ ἄλλους “κοινωνικοὺς κανόνες” σὲ θέματα σεξουαλικότητας».

Τὰ πράγματα αὐτά, σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη τοῦ Ἑλβετοῦ ἐπιστήμονα εἰσήχθησαν ἤδη ἀπὸ τὸ 2012 στὴν Ἑλβετία, ἐνῶ λίγο ἀργότερα καὶ στὴ Γερμανία. Οἱ περιγραφὲς ποὺ δίνει ὁ Held γιὰ τὰ ἐγχειρίδια ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴν ἐκπαίδευση τῆς Ἑλβετίας ἤδη ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο, εἶναι ἀδύνατον νὰ μεταφερθοῦν ἐδῶ λόγῳ αἰσχρότητος περιεχομένου. Πρόκειται γιὰ πορνογραφικὲς φυλλάδες. Εὐτυχῶς, ἐξαιτίας τῶν ἀντιδράσεων γονέων, ἀναγκάσθηκε ἡ κυβέρνηση τρία χρόνια ἀργότερα νὰ ἀποσύρει τὴ διδασκαλία τῶν βιβλίων αὐτῶν στὰ νήπια. Τὰ προγράμματα ὡστόσο παραμένουν καὶ υἱοθετοῦνται σταδιακὰ ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις (τελευταῖα μάλιστα καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ μὲ τὸ νέο νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὁποῖο ψηφίσθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2020).

Ἴσως ἡ κυριότερη ἀποκάλυψη τῆς ἐν λόγῳ μελέτης εἶναι ὅτι τὰ παιδιὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὸ νὰ ἐκτίθενται δηλαδὴ πρόωρα σὲ σεξουαλικὲς “γνώσεις” καὶ “ἐμπειρίες”, καθὼς καὶ τὸ νὰ βρίσκονται σὲ σύγχυση γύρω ἀπὸ τὴν ταυτότητα φύλου τους, καθίστανται ἐπιρρεπὴ σὲ πρώιμο βιολογικὸ καὶ ψυχολογικὸ ἐκφυλισμό. Αὐτὸ εἶναι πολὺ συντελεστικὸ στὴν εὔκολη διακυβέρνηση πληθυσμῶν καὶ χειραγώγηση μαζῶν, πράγμα ποὺ κυρίως ἐπιθυμεῖ καὶ στὸ ὁποῖο ἀποσκοπεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Εἶναι φρικτὸ τὸ ἔγκλημα ποὺ πάει νὰ συντελεσθεῖ εἰς βάρος τῶν ψυχῶν ἀθώων μικρῶν παιδιῶν. Εἶναι λοιπὸν ὑπερβολὴ νὰ θεωροῦμε ὅτι τώρα αὐτὸ θὰ ἀρχίσει νὰ ἁπλώνεται καὶ στὴν πατρίδα μας μέσα ἀπὸ τὰ Νηπιαγωγεῖα; Μόνη λύση ἡ ἀντίδραση, ἡ ἀντίσταση μὲ ὅποιο κόστος. Ἀπὸ γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, κοινωνικοὺς φορεῖς, Ἐκκλησία. Ὅλους μας. Τώρα!