Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (15/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. β΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ς΄ 31-34, ζ΄ 9-11)

31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

ζ΄ 9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρω­πος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπι­δώσει αὐτῷ; 10 καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ δι­δόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν­ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει­ ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐ­τόν;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

31 Μήν κυριευθεῖτε λοιπόν ποτέ ἀπό ἀγωνιώδη φροντίδα λέγοντας: τί θά φᾶμε, ἤ τί θά πιοῦμε, ἤ μέ ποιό ἔνδυμα θά ντυθοῦμε; 32 Διότι οἱ ἐθνικοί καί εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν ἐντελῶς τά οὐράνια ἀγαθά πού ἔχουν ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀξία, ζητοῦν ὅλα αὐτά τά μάταια καί φθαρτά ὡς τά μόνα σοβαρά καί ἀπαραίτητα. Ἐσεῖς ὅμως μήν ἀνησυχεῖτε γι’ αὐτά, διότι ὁ οὐράνιος Πατέρας σας γνωρίζει ὅτι ἔχετε ἀνάγκη ἀπ’ ὅλα αὐτά καί συνεπῶς θά σᾶς τά δώσει. 33 Νά ζητᾶτε πρῶτα ἀπ’ ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα τά πνευματικά ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν πού ὁ Θεός σᾶς ζητᾶ ὡς ὅρο γιά νά σᾶς χαρίσει τά ἀγαθά αὐτά. Καί τότε ὅλα αὐτά τά ἐπίγεια θά σᾶς δοθοῦν μαζί μ’ ἐκεῖνα. 34 Μήν κυριευθεῖτε λοιπόν ἀπό ἀνήσυχη φροντίδα γιά ὅσα ἐνδέχεται νά παρουσιασθοῦν αὔριο. Διότι ἡ αὐριανή ἡμέρα θά φροντίσει γιά ὅλα ὅσα θά σᾶς συμ­βοῦν τότε. Ἀρκεῖ γιά τήν κάθε ἡμέρα ἡ δική της σκοτούρα καί ταλαιπωρία.

ζ΄ 9 Καί γιά νά πεισθεῖτε σ’ αὐτό, σᾶς ρωτῶ: Ποιός ἄνθρωπος ἀπό σᾶς, ἐάν τοῦ ζητήσει ὁ γιός του ψωμί, εἶναι δυνατόν νά τοῦ δώσει πέτρα ἀντί γιά ψωμί; 10 Καί ἐάν τοῦ ζητήσει ψάρι, μήπως θά τοῦ δώσει φίδι ἀντί γιά ψάρι; 11 Ἐάν λοιπόν ἐσεῖς, ἐνῶ εἶστε ἀτελεῖς καί διεφθαρμένοι ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, γνωρίζετε νά δί­νετε στά παιδιά σας ὠφέλιμα πράγματα, πόσο περισ­σό­τε­ρο ὁ οὐράνιος Πατέρας σας, πού εἶναι γεμάτος ἀγα­θότητα, θά δώσει καλά καί ὠφέλιμα σ’ ἐκείνους πού τοῦ ζητοῦν;