Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (14/6)

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς α΄ Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀ­γὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα­νοῖς· 33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμ­προσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς., 37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέ­ρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄ­­­ξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυ­­γατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολου­θεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 

ιθ΄ 27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκο­λου­θήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔ­­­σται ἡμῖν; 28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς·­ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑ­­­μεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅ­­­ταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν­­­θρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης­ αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρί­νοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πα­­τέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα­ ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶ­τοι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

32 Μή λογαριάζετε λοιπόν τούς διωγμούς καί τούς κινδύνους, ἀλλά νά λογαριάζετε τίς μεγάλες ἀμοιβές πού σᾶς περιμένουν. Καθένας πού θά μέ ὁμολογήσει ὡς Σω­τήρα του καί Θεό του μπροστά στούς ἀνθρώπους πού καταδιώκουν τήν πίστη μου, θά τόν ὁμολογήσω κι ἐγώ ὡς δικό μου πιστό μπροστά στόν Πατέρα μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 33 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά μέ ἀρνηθεῖ ὡς Θεάνθρωπο Σωτήρα μπροστά στούς ἀνθρώπους, αὐτόν θά τόν ἀρ­νη­θῶ κι ἐγώ καί δέν θά τόν ἀναγνωρίσω ὡς δικό μου μπροστά στόν Πατέρα μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 37 Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν πατέρα του ἤ τή μητέρα του περισσότερο ἀπό μένα, καί μέ ἀρνεῖται γιά νά μή χωρισθεῖ ἀπό τούς γονεῖς του, δέν ἀξίζει γιά μένα. Κι ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό γιό του ἤ τήν κόρη του περισσότερο ἀπό μένα, δέν εἶναι ἄξιος νά λέγεται μαθητής μου. 38 Κι ἐκεῖνος πού δέν παίρνει τήν ἀπόφαση νά ὑποστεῖ σταυρικό θάνατο καί δέν ἀκολουθεῖ πίσω μου μέ τήν ἀπόφαση αὐτή, δέν μιμεῖται δηλαδή σέ ὅλα τό παράδειγμά μου, δέν ἀξίζει γιά μένα.

ιθ΄ 27 Τότε τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Πέτρος: Νά, ἐμεῖς ὅλα τά ἀφήσαμε καί σέ ἀκολουθήσαμε. Τί ἄραγε θά μᾶς δοθεῖ ὡς ἀμοιβή; 28 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἐσεῖς πού μέ ἀκολουθήσατε, ὅταν ξαναγεννηθεῖ ὁ κόσμος καί θά ἔχει συντελεσθεῖ ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὁπότε θά καθίσει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου σέ θρόνο λαμπρό, ἀν­­­­τά­ξιο τῆς δόξας του, θά καθίσετε κι ἐσεῖς σέ δώδεκα θρόνους δικάζοντας τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ. 29 Καί καθένας πού ἄφησε σπίτια ἤ ἀδελφούς ἤ ἀδελφές ἤ πατέρα ἤ μητέρα ἤ γυναίκα ἤ παιδιά ἤ χωράφια γιά νά μείνει ἑνωμένος καί νά μή χωρισθεῖ ἀπό μένα, θά πάρει ἑκατό φορές περισσότερα σ’ αὐτή τή ζωή καί θά κληρονομήσει καί τήν αἰώνια ζωή. 30 Πολλοί μάλιστα πού εἶναι στόν κόσμο αὐτό πρῶτοι, θά εἶναι στόν ἄλλο κόσμο τελευταῖοι, καί πολλοί τε­λευ­ταῖ­οι θά εἶναι ἐκεῖ πρῶτοι.