Ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἀποφαίνεται!

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας «ἀπεφάν­θη ὅτι εἶναι συνταγματικὸς καὶ νόμιμος ὁ ἐκκλησιασμὸς ὅπως καὶ ἡ πρωινὴ προσ­ευχὴ τῶν μαθητῶν τῶν νηπιαγωγείων καὶ τῶν δημοτικῶν σχολείων (…). Στὸ ΣτΕ εἶχαν προσφύγει ἡ Ἕνωσις Ἀθέων, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωσις γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕλΕΔΑ) καὶ 24 γονεῖς μαθητῶν».

«Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 942/2020 ἀπόφασή της ἔκρινε – σὲ συνέχεια παλαιοτέρων ἀποφάσεών της – ὅτι “ἡ προσευχὴ καὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας συνιστοῦν, ὅπως καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀναγκαῖα μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα ὑπηρετεῖται ὁ συνταγματικὸς σκοπὸς τῆς ἀναπτύξεως τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων κατ᾿ ἄρθρο 16, παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος”. Καὶ ἐξηγοῦν οἱ σύμβουλοι τῆς Ἐπικρατείας ὅτι “ὡς ἐκ τούτου, ἀπευθύνονται ἀποκλειστικὰ στοὺς μαθητὲς ποὺ ἀσπάζονται τὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ δόγμα καὶ ὄχι στοὺς ἑτερόδοξους, ἀλλόθρησκους ἢ ἄθεους μαθητές”» («Ἑστία» 9-5-2020).

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸ Ἀνώτατο Διοικητικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας μας ὕψωσε ἀνάχωμα στὶς προσπάθειες τῶν ἀθέων καὶ ἄλλων συνοδοιπόρων τους νὰ παρακάμψουν μὲ νομικὰ τεχνάσματα τὸ Σύντα­γμα τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο προστατεύει τὰ ἀπαράγραπτα δικαιώματα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι θλιβερὸ τὸ φαινόμενο στοὺς ἀλλοπρόσαλλους καιρούς μας κάποιοι τάχα «προοδευτικοὶ» νὰ μεθοδεύουν τὸ «ξήλωμα» τῶν συνταγματικῶν διατάξεων ποὺ ἀναφέρον­ται στὶς πτυχὲς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξοβελίσουν τὸν ἑλληνορθόδοξο χαρακτήρα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅπως αὐτὸς διατηρεῖται ἐπὶ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Χαιρόμαστε λοιπὸν διότι τὰ μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου μας ἔμειναν σταθερὰ στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς τους καὶ εὐχόμαστε ἡ Ἑλ­ληνικὴ Δικαιοσύνη νὰ ὀρθοτομεῖ πάντοτε ὡς ἄγρυπνος φρουρὸς τῶν θεμελιωδῶν θρησκευτικῶν καὶ λοιπῶν δικαιωμάτων μας.