ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ς΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 14-23)

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι· 15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ᾿ αὐτοῦ ἐζή­τουν ἐξ οὐρανοῦ. 17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς· πᾶσα βασιλεία ἐφ᾿ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα, ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ᾿ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐ­τοῦ, ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβούλ με ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια; 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ὑμῶν ἔσονται. 20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλι­σμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυ­τοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· 22 ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, ἐφ᾿ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23 ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐ­­μοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

14 Κι ἐνῶ δίδασκε, ἔβγαλε συγχρόνως κι ἀπό ἕναν ἄν­­­­­θρωπο κάποιο δαιμόνιο, πού τόν εἶχε καταστήσει κου­­­­­φό καί ἄλαλο. Ὅταν λοιπόν βγῆκε τό δαιμό­νιο, ὁ κω­­­­φάλαλος ἄρχισε νά μιλᾶ. Καί τά πλήθη τοῦ λαοῦ ἔμει­­­­ναν ἐκ­στα­τικά. 15 Μερικοί ὅμως ἀπό ἐκείνους πού ἀνῆκαν στήν τάξη τῶν γραμματέων καί Φαρισαίων εἶπαν: Μέ τή βοήθεια καί τή δύναμη τοῦ Βεελζεβούλ, τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν δαιμονίων, βγάζει τά δαιμόνια. 16 Ἄλλοι πάλι, θέλοντας μέ πονηρό σκοπό νά ἀποδεί­ξουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς δέν μπορεῖ νά κάνει μεγάλα θαύματα, ζητοῦ­σαν ἀπ’ αὐτόν κάποιο ἀποδεικτικό καί πειστικό θαῦμα ἀπό τόν οὐρανό, ὅπως τό πῦρ πού κατέβασε ὁ Ἠλίας ἀπό τόν οὐρανό, καί ὅπως τό μάννα, πού ἔδωσε ἄλλη φορά ὁ Θεός μέ τή μεσιτεία τοῦ Μωυσῆ. 17 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως κατάλαβε τίς ἀπόκρυφες σκέψεις τους καί τούς εἶπε: Κάθε βασίλειο πού χωρίστηκε σέ ἐχθρικές παρατάξεις καί μέ ἐμφύλιο πόλεμο στράφηκε ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, καταλήγει σέ ἐρήμωση. Τότε λοιπόν καί κάθε σπίτι ἐπιτίθεται ἐχθρικά ἐναντίον τοῦ ἄλλου σπιτιοῦ. Κι ἔτσι διαλύεται μόνο του τό βασίλειο αὐτό. 18 Ἐάν λοιπόν καί ὁ σατανάς, ὁ ἄρχοντας τῶν δαιμο­νί­ων, διαιρέθηκε τώρα σέ παρατάξεις ἐν­­­­α­­­­­ν­τίον τοῦ ἑαυ­τοῦ του, πῶς θά σταθεῖ καί δέν θά ἐξα­­­­­­­­­φανισθεῖ ἡ βασιλεία του; Σᾶς τά λέω αὐτά, ἐπειδή λέτε ἀπερίσκεπτα ὅτι ἐγώ μέ τή βοήθεια τοῦ σατανᾶ βγάζω τά δαιμόνια. 19 Κι ἄν ἐγώ μέ τή βοήθεια καί τή συνεργασία τοῦ Βε­ελ­ζεβούλ βγάζω τά δαιμόνια, οἱ μαθητές καί τά πνευ­μα­τικά σας παιδιά, τά ὁποῖα καυχῶνται ὅτι ἔχουν προ­­­­­στάτες καί δασκάλους τους τόν Δαβίδ καί τόν Σο­λο­­μώντα, καί ἐξορκίζουν δαιμόνια, μέ ποιανοῦ τή δύ­να­­μη τά βγάζουν καί τά διώχνουν; Γι’ αὐτό οἱ μαθητές σας αὐτοί, τούς ὁποί­­ους δέν κατηγορεῖτε ἀλλά τούς ἀφή­νετε νά ἐξ­­­ορ­κίζουν ἐλεύθερα, θά εἶναι δικαστές σας πού θά κατακρίνουν τήν ὑπο­κρισία καί τό φθόνο σας. 20 Ἐάν ὅμως ἐγώ μέ δάκτυλο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή μέ τή δύναμή του, βγάζω τά δαιμόνια, ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὑπερφυσικό αὐτό γεγονός ὅτι κατέφθασε καί ἔπεσε πάνω σας ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θά σᾶς κατακρίνει ἐάν δέν τήν ὑποδεχθεῖτε. 21 Καί γιά νά καταλάβετε καλύτερα αὐτά πού σᾶς λέω, σᾶς φέρνω ἕνα παράδειγμα: Ὅταν ἕνας δυνατός ὁπλιστεῖ καλά καί φυλάει τήν περιτειχισμένη αὐλή του, μένουν ἀσφαλισμένα καί ἥσυχα τά ὑπάρχοντά του καί τά ζῶα του. 22 Ὅταν ὅμως ἔλθει ἐναντίον του ὁ ἰσχυρότερός του καί τόν νικήσει, τοῦ ἀφαιρεῖ τήν ἀρματωσιά, στήν ὁποία ἐκεῖνος στηριζόταν, καί διαμοιράζει τά ὑπάρχοντά του, τά ὁποῖα κατέκτησε ὡς λάφυρα. Ἔτσι κι ἐγώ τώρα πού εἶμαι δυνατότερος ἀπό τόν σατανά, τόν κατενίκησα καί ἐλευθερώνω αὐτούς πού κατέχει σάν ζῶα ἄλογα. Καί δίνω ἐξουσία καί στούς μαθητές μου νά ἀποσποῦν ἀπ’ αὐτόν ἐκείνους πού ὥς τώρα ὅριζε ὡς δικούς του. 23 Συμβιβασμούς μέ τήν παράταξη τοῦ διαβόλου δέν δέχομαι, ὅπως νομίζετε. Ἐκεῖνος πού δέν εἶναι μέ ὅλη του τήν ψυχή μαζί μου, εἶναι ἐναντίον μου. Κι ἐκεῖνος πού δέν μαζεύει μ’ ἐμένα τά πνευματικά πρόβατά μου, αὐτός σάν λύκος τά σκορπίζει.