ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιθ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Φιλιπ. α΄ 27-β΄ 4)

27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγ­γελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικει­μένων, ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ· 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, – 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχο­ν­τες, οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

β΄ 1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχον­τες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρο­νοῦντες, 3 μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κε­νοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπει­νο­­φροσύνῃ ἀλλήλους ἡγού­μενοι ὑπερέχοντας ἑαυ­­τῶν. 4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέ­ρων ἕκαστος.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 Μόνο φροντίζετε στό μεταξύ νά συμπεριφέρεστε καί νά ζεῖτε μέ τρόπο ἄξιο τοῦ Εὐαγγελίου πού κηρύττει τόν Χριστό. Νά ζεῖτε ὡς πολίτες τῆς βασιλείας τῶν οὐ­ρανῶν, ὥστε, εἴτε ὅταν ἔλθω καί σᾶς δῶ, εἴτε ὅταν ἀπου­σιάζω κι ἀκούσω εἰδήσεις γιά σᾶς, νά δῶ καί νά ἀκού­σω ὅτι μένετε σταθεροί στήν παράταξη τῶν στρατι­ω­τῶν τοῦ Κυρίου μ’ ἕνα φρόνημα, μέ μιά ψυχή, καί συ­­να­γωνίζεσθε γιά τήν πίστη τοῦ Εὐαγγελίου, 28 καί ὅτι στόν ἀγώνα σας αὐτόν δέν τρομάζετε καί δέν πτοεῖσθε καθόλου ἀπό τούς ἀντιπάλους. Ἡ ἀτρόμη­­τη αὐτή στάση σας εἶναι γι’ αὐτούς ἀπόδειξη ὅτι θά κα­ταλήξουν στήν ἀπώλεια, ἀφοῦ, μ’ ὅσα κι ἄν σᾶς κά­νουν, μάταια ἀγωνίζονται καί τίποτε δέν κατορθώνουν. Γιά σᾶς ὅμως ἡ στάση σας αὐτή εἶναι ἀπόδειξη αἰώ­νιας σωτηρίας. Καί ἡ ἀπόδειξη αὐτή καί σέ σᾶς καί σ’ ἐκεί­νους παρέχεται ἀπό τόν Θεό. 29 Καί εἶναι ἀπόδειξη αἰώνιας σωτηρίας γιά σᾶς, διότι σέ σᾶς δόθηκε τό χάρισμα ὄχι μόνο νά πιστεύετε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά καί νά πάσχετε γιά χάρη τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ 30 καί νά ἔχετε τόν ἴδιο ἀγώνα μέ μένα, τέτοιον πού εἴδα­τε νά διεξάγω ὅταν ἦλθα στούς Φιλίππους, ὅπου δάρ­θηκα, φυλακίσθηκα καί διώχθηκα. Τέτοιον ἀγώνα ἀκοῦτε ὅτι ἔχω καί τώρα πού εἶμαι φυλακισμένος ἐδῶ στή Ρώμη. 

β΄ 1 Στό ὄνομα λοιπόν τῆς παρηγοριᾶς πού μποροῦν νά δώσουν οἱ Χριστιανοί ὁ ἕνας στόν ἄλλο λόγῳ τῆς κοινωνίας τους μέ τόν Χριστό· στό ὄνομα τῆς παρη­γο­ριᾶς πού προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη· ἐάν μετέχετε κι ἐσεῖς στό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἀπολαύσατε τά χαρίσματά του· ἐάν ἔχετε εὐσπλαχνία καί οἰκτιρμούς καί μέ συμπο­νᾶ­τε γιά ὅσα ὑποφέρω τώρα, 2 γεμίστε ὅλη μου τήν καρδιά μέ ὅση χαρά μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ. Καί θά γεμίσει ἡ καρδιά μου χαρά, ἄν φροντίσετε νά ἔχετε ὅλοι τά ἴδια φρονήματα καί ἰδανικά. Αὐτό θά τό πετύχετε, ἄν ἔχετε μεταξύ σας ὅλοι τήν ἴδια ἀγάπη καί στόν ἴδιο βαθμό, κι ἄν γίνεστε ὅλοι μία ψυχή, ἔχο­ντας πλήρη συμφωνία μεταξύ σας καί ἕνα φρόνημα, 3 χωρίς νά φρονεῖτε ἤ νά κάνετε τίποτε ἀπό φατριασμό, ἀντιζηλία ἤ κενοδοξία. Ἀλλά μέ τήν ταπεινοφροσύνη νά θεωρεῖ ὁ καθένας σας ὅλους τούς ἄλλους ἀνώτερους ἀπ’ τόν ἑαυτό του, κι ἔτσι νά τούς σέβεται καί νά τούς τιμᾶ. 4 Μήν ἐπιδιώκετε ὁ καθένας τά συμφέροντά του ἤ ἐκεῖνα πού ἀρέσουν στόν ἑαυτό του, ἀλλά ἄς ἐπιζητεῖ ὁ καθένας καί τά συμφέροντα τῶν ἄλλων.