ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (28/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. δ΄ 17-ε΄ 5)

17 Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστι τέκνον μου ἀγα­πητὸν καὶ πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 18 Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες· 19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν· 20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει. 21 τί θέλετε; ἐν ράβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύ­μα­τί τε πρᾳότητος; 

ε΄ 1 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 2 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπεν­θήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας! 3 ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον, 4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Κι ἐπειδή ἐπιθυμῶ νά μέ μιμηθεῖτε, γι’ αὐτό σᾶς ἔστειλα τόν Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος εἶναι παιδί μου ἀγαπητό καί πιστό ἐν Κυρίῳ. Αὐτός θά σᾶς ὑπενθυμίσει μέ ποιό τρόπο κηρύττω καί συμπεριφέρομαι ὡς Ἀπόστολος ἀφοσιωμένος στό Χριστό, καί πῶς διδάσκω ὄχι σέ μία ἤ δύο Ἐκκλησίες ἀλλά σέ κάθε μέρος καί σέ κάθε Ἐκκλησία. 18 Μερικοί ὅμως ἀπό σᾶς τό πῆραν ἐπάνω τους, σάν νά μήν ἐπρόκειτο πλέον νά ἔλθω κοντά σας. 19 Ἀλλά θά ἔλθω σέ σᾶς σύντομα, ἐάν ὁ Κύριος θελήσει καί δέν μοῦ παρουσιαστεῖ κάποιο ἐμπόδιο. Καί θά γνωρίσω τότε ὄχι τήν εὐγλωττία τῶν φαντασμένων αὐτῶν, ἀλλά τή δύναμή τους νά σώζουν ψυχές. Κι αὐτή ἡ δύναμη προέρχεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα. 20 Διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν στερεώνεται στίς ψυχές τῶν πιστῶν μέ εὐγλωττία, ἀλλά μέ θεία δύναμη πού ἑλκύει καί οἰκοδομεῖ τίς καρδιές στό Χριστό. 21 Τί προτιμᾶτε; Νά ἔλθω σέ σᾶς μέ τή ράβδο τῶν ἐπιπλήξεων καί ἐλέγχων, ἤ νά ἔλθω μέ ἀγάπη καί μέ ἐπιείκεια καί μ’ ἐκείνη τή γλυκύτητα πού χαρίζει τό Ἅγιον Πνεῦμα; Γι’ αὐτό προλαβαίνω τώρα καί σᾶς κάνω μερικούς ἐλέγχους, γιά νά διορθώσετε κάποιες ἀταξίες, γιά τίς ὁποῖες ἔρχομαι νά σᾶς μιλήσω. 

ε΄ 1 Εἶναι σ’ ὅλους γνωστό καί διαδεδομένο ὅτι ἐπικρατεῖ ἀνάμεσά σας μιά περίπτωση πορνείας, καί μάλιστα τέτοιου εἴδους πορνεία, πού οὔτε μεταξύ τῶν εἰδωλολατρῶν δέν ἀνα­φέρεται, ὥστε κάποιος ἀπό σᾶς νά ἔχει τή γυναίκα τοῦ πατέρα του, τή μητρυιά του δηλαδή. 2 Καί σεῖς, ἀντί νά ντρέπεστε γι’ αὐτό, ἐξακολουθεῖτε νά εἶστε φαντασμένοι καί φουσκωμένοι γιά τή σοφία σας, καί δέν κηρύξατε μᾶλλον πένθος ἐπίσημο καί γενικό, γιά νά ἐκδιώξει ὁ Θεός ἀπό τήν ἐκκλησιαστική σας κοινότητα ἐκεῖνον πού ἔκανε τήν πράξη αὐτή! Ἡ εὐθύνη πέφτει ὁλόκληρη ἐπάνω σας. 3 Διότι ἐγώ, καθώς ἀπουσιάζω βέβαια σωματικά, εἶμαι ὅμως παρών στήν Κόρινθο μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά μου, ἔχω πλέον κρίνει καί καταδικάσει σάν νά ἤμουν παρών τόν ἀναίσχυντο αὐτόν πού ἔκανε τή μισητή αὐτή πράξη. 4 Καί τώρα, ἀφοῦ συναχθοῦμε στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐσεῖς κι ἐγώ παρών ἀνάμεσά σας πνευματικά μαζί μέ τή δύναμη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 5 ἄς παραδώσουμε τόν ἄνθρωπο αὐτόν στό σατανά ἀποκόπτοντάς τον ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά τιμωρηθεῖ καί νά κολασθεῖ σκληρά τό σῶμα του καί νά συνετισθεῖ μέ τήν παιδαγωγία αὐτή, ὥστε νά σωθεῖ ἔτσι ἡ ψυχή του τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.