ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (27/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. δ΄ 8-21)

8 Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς· 9 νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς! 11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε. 13 οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον, 14 καὶ τὸν πειρασμόν μου τὸν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξε­πτύ­σατε, ἀλλ’ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. 15 τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδώ­κατέ μοι. 16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 18 καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς. 19 τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν! 20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 21 Λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι· τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

8 Ἀλλά βέβαια τότε πού ἤσασταν στό σκοτάδι τῆς εἰδω­λολατρίας, ἐπειδή δέν γνωρίζατε τόν Θεό, εἴχατε ὑπο­δουλωθεῖ σέ θεούς πού δέν εἶναι πραγματικοί. 9 Τώρα ὅμως πού γνωρίσατε τόν ἀληθινό Θεό, ἤ γιά νά πῶ καλύτερα, τώρα πού σᾶς γνώρισε ὁ Θεός ὡς παι­­­­­διά του, πῶς ἐπιστρέφετε πάλι στή στοιχειώδη καί ἀτε­λή θρησκευτική διδασκαλία, πού εἶναι φτωχή, ἀδύ­να­τη καί ἀνίκανη νά σᾶς σώσει; Καί θέλετε νά ὑποδου­λω­­θεῖτε σ’ αὐτήν πάλι τώρα ἀπ’ τήν ἀρχή, ὅ­­­πως πα­λι­ό­­τε­ρα; 10 Ἔτσι καταντήσατε νά τηρεῖτε ἐκεῖνες τίς μέρες τῆς ἑβδομάδος πού τηροῦν καί οἱ Ἑβραῖοι, καί τίς ἑορτές κάθε μήνα καί τίς ἑορταστικές περιόδους καί τίς ἑορτές τῶν ἐτῶν. 11 Φοβᾶμαι γιά σᾶς, μήπως μάταια κουράστηκα γιά λό­­­γου σας. 12 Πάρτε παράδειγμα ἐμένα καί γίνετε σάν καί μένα. Διότι κι ἐγώ κάποτε ἤμουν ζηλωτής τοῦ νόμου, ὅπως θέλετε τώρα νά γίνετε κι ἐσεῖς, ἀδελφοί. Σᾶς παρακαλῶ ὅμως, ὅπως ἐγώ ἀποκήρυξα τίς τυπικές διατάξεις τοῦ νόμου καί ἀφοσιώθηκα στό Χριστό, ἔτσι νά κάνετε κι ἐσεῖς. Δέν μέ ἀδικήσατε σέ τίποτε γιά νά θέλω τό κακό σας καί νά σᾶς μιλάω μέ ἐμπάθεια. Ἀντίθετα ἔχω λόγους νά σᾶς ἀγαπῶ πολύ. 13 Ξέρετε ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἀσθένειας τοῦ σώματός μου ἀναγκάσθηκα νά μείνω ἀνάμεσά σας, καί σᾶς κήρυξα τό Εὐαγγέλιο ὅταν ἦλθα σέ σᾶς γιά πρώτη φορά. 14 Κι ἐσεῖς τότε δέν περιφρονήσατε τόν πειρασμό μου πού εἶχα στό σῶμα μου, οὔτε μέ ἀηδιάσατε γι’ αὐτόν, ἀλλά μέ δεχθήκατε σάν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ, ὅπως θά δεχόσασταν τόν Ἰησοῦ Χριστό. 15 Ποῦ εἶναι λοιπόν τώρα ἐκεῖνος ὁ τόσο μεγάλος μακαρισμός μέ τόν ὁποῖο σᾶς ἐπαινοῦσαν γιά τή διάθεση καί προθυμία πού δείξατε τότε σέ μένα; Δίκαια βέβαια σᾶς ἐπαινοῦσαν καί σᾶς μακάριζαν. Διότι μπορῶ νά βε­βαιώσω γιά σᾶς ὅτι, ἐάν ἦταν δυνατόν, καί τά μάτια σας ἀκόμη θά βγάζατε καί θά μοῦ τά δίνατε. Τόσο πολύ μέ ἀγαπούσατε. 16 Τώρα λοιπόν ἔγινα ἐχθρός σας, ἐπειδή σᾶς λέω τήν ἀλήθεια; 17 Οἱ ψευδοδιδάσκαλοι δείχνουν ζῆλο καί ἐνδιαφέρον γιά σᾶς, ἀλλά ὄχι γιά καλό σκοπό. Θέλουν δηλαδή νά σᾶς ἀποκλείσουν καί νά σᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τό ἀληθινό Εὐαγγέλιο, γιά νά δείχνετε ζῆλο καί ἀφοσίωση σ’ αὐτούς. 18 Εἶστε δηλαδή ζηλευτοί καί ποθητοί. Καί εἶναι καλό νά γίνεστε ζηλευτοί κάνοντας τό καλό καί προοδεύοντας στήν ἀρετή πάντοτε, κι ὄχι μόνο ὅταν εἶμαι κοντά σας. Σᾶς γράφω ἔτσι, διότι τώρα πού ἀπουσιάζω ἀπό κο­­ντά σας ξεφύγατε ἀπό τό δρόμο πού σᾶς κάνει ἀλη­θι­νά ζηλευτούς. 19 Παιδάκια μου, πού σᾶς ἀναγέννησα πνευματικῶς καί πού ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους καί ὠδίνες γιά τήν ἀναγέννησή σας, μέχρι νά σχηματισθεῖ μέσα σας ὁ χαρακτήρας καί ἡ μορφή τοῦ Χριστοῦ! 20 Πονῶ καί τώρα γιά σᾶς. Ἤθελα μάλιστα νά βρισκόμουν ἀνάμεσά σας τώρα καί νά ἀλλάξω τόν τόνο τῆς φωνῆς μου σέ θρῆνο, διότι βρίσκομαι σέ ἀπορία γιά σᾶς καί δέν ξέρω πῶς νά σᾶς μιλήσω. 21 Κι ἄν τά δάκρυά μου δέν σᾶς πείθουν, προσέξτε τά λογικά μου ἐπιχειρήματα. Γιά πέστε μου ἐσεῖς πού θέλετε νά εἶστε ὑπόδουλοι στό νόμο, δέν ἀκοῦτε τί λέει ὁ νόμος;