Ταφὴ ἡρωικῶς πεσόντων

«Θρησκευτικὴ τελετὴ ἐνταφιασμοῦ τῶν ὀστῶν ἀκόμη 85 Ἑλλήνων στρατιωτικῶν ποὺ σκοτώθηκαν κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ Πόλεμο τοῦ 1940-41, πραγματοποιήθηκε στὸ Στρατιωτικὸ Κοιμητήριο Κλεισούρας. Στὴν τελετή, ὅπου χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου κ. Δημήτριος, ὑπῆρχε ἐκπροσώπηση ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, καθὼς ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ἕνωση Συγγενῶν καὶ Φίλων Πεσόντων κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ Πόλεμο. (…) Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς Ἑλλήνων στρατιωτικῶν ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ, ταυτοποιηθεῖ καὶ ἐνταφιασθεῖ στὰ ἑλληνικὰ στρατιωτικὰ νεκροταφεῖα τῆς Κλεισούρας καὶ τοῦ Βουλιαρατίου φθάνει τοὺς 750» («Καθημερινὴ» 2-8-2019).

Εἶναι συγκινητικὸ τὸ ὅτι, ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση μεγάλη, ἡ ἑλληνικὴ πατρίδα τίμησε μὲ ἐπίσημο τρόπο τὴ μνήμη τῶν νεκρῶν παιδιῶν της ποὺ πολέμησαν ἡρωικὰ κατὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940-41 γιὰ νὰ ἐλευθερώσουν τὰ ἀλύτρωτα ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὅμως χρειάζονται ἄοκνες προσπάθειες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἁρμόδιων ἑλληνικῶν ἀρχῶν, ὥστε νὰ ἐντοπισθοῦν, ταυτοποιηθοῦν καὶ ἐνταφιασθοῦν πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς 750 νεκρούς μας, τὸ σύνολο τῶν ὁποίων ἀνέρχεται σὲ πολλαπλάσιο ἀριθμό (περίπου 8.000 σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα). Βέβαια ἡ συστηματικὴ κωλυσιεργία τῶν ἀντίστοιχων ἀρχῶν τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους καὶ ἡ προηγηθεῖσα μακρὰ περίοδος ἐλλείψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν συντέλεσαν πολὺ στὴ μακροχρόνια καθυστέρηση γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ χρέους. Ἀλλὰ τὸ ἐθνικὸ χρέος πρὸς τοὺς ἥρωες νεκρούς μας δὲν παραγράφεται. Παραμένει ἀκέραιο μέχρι νὰ ἐξοφληθεῖ!