Ὀκτὼ χιλιάδες φωτιές…

Ὑπερδιπλασιάσθηκαν σὲ σχέση μὲ πέρυσι οἱ πυρκαγιές. Οἱ εἰδικοὶ ἐπισημαίνουν ὅτι στὴν πλειοψηφία τους οἱ πυρκαγιὲς μπαίνουν ἀπὸ ἀμέλεια. Τὸν ἀπίστευτο ἀριθμὸ τῶν 8.270 ἔφθαναν οἱ δασικὲς πυρκαγιὲς στὴ χώρα μας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους μέχρι τὶς 16 Αὐγούστου!

Τὰ στοιχεῖα εἶναι ἐντυπωσιακά, κα­θὼς φέτος ἀπὸ τὴν 1-1-2019 ἕως καὶ 31-7-2019 εἶχαν ἐκδηλωθεῖ 7.650 πυρκαγιὲς σὲ δασικὲς καὶ ἀγροδασικὲς περιοχές, ἀριθμὸς αὐξημένος κατὰ 102% σὲ σχέση μὲ τὸ 2018, ὅπως ἐπισημαίνει σὲ δημοσίευμά του ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος».

Ἀπὸ 1ης Αὐγούστου μέχρι τὶς 15 Αὐ­γούστου τὸ Πυροσβεστικὸ Σῶμα χειρίσθηκε 620 δασικὲς φωτιὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ κατὰ μέσο ὅρο 41 πυρκαγιὲς τὴν ἡμέρα!

Τὴν ἴδια ὥρα δυσανάλογα μικρὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν συλλήψεων γιὰ ἐμπρησμὸ εἴτε ἀπὸ πρόθεση εἴτε ἀπὸ ἀμέλεια. Μέχρι τὶς 16 Αὐγούστου εἶχαν συλληφθεῖ 25 ἄτομα γιὰ τὶς περίπου 8.270 φωτιὲς ποὺ μέχρι τώρα ἔχουν προκληθεῖ… Ὅμως ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἑλληνικοῦ δικονομι­κοῦ συστήματος, μόνο τὸ 1,6% τῶν συλλήψεων… καταλήγει στὴ φυλακή… («Πρῶτο Θέμα» 17-8-2019).

Θλιβερὴ πραγματικότητα. Ὅταν μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω στατιστικά, οἱ περισσότερες φωτιὲς προκαλοῦνται ἀπὸ ἀμέλεια, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὰ αἴτια μιᾶς τέτοιας ἀπολίτιστης καὶ ἐπιπόλαιης συμπεριφορᾶς.

Εἶναι φοβερὸ νὰ καῖμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὰ δάση μας ἀπὸ ἀμέλεια. Καὶ μάλιστα, ὅταν οἱ πιὸ πολλὲς πυρκαγιὲς ἀπὸ ἀμέλεια ὀφείλονται σὲ πέταμα ἀναμμένων τσιγάρων καὶ σπίρτων, σὲ ἐγκατάλειψη ἑστιῶν φωτιᾶς κοντὰ σὲ δάση, σὲ κάψιμο χόρτων σὲ χωράφια καὶ βοσκότοπους, ἢ σὲ κάψιμο σκουπιδιῶν.

Ἔχουμε εὐθύνη. Τὰ δάση καὶ ὅλη ἡ φύση εἶναι δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουμε τὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ νὰ τὴν σεβόμαστε καὶ νὰ τὴν προστατεύουμε. Εἰδικὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεὸς καὶ εἶναι μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες χῶρες τοῦ κόσμου, δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ τὴν καταστρέφουμε ἀπὸ ἀμέλεια.

Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν, πέρα ἀπὸ τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ παίρνει ἡ Πολιτεία, καὶ ἀπὸ μιὰ εἰδικὴ ἀγωγὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ δίνεται στὰ Σχολεῖα μας, ὁ καθένας μας νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ στὸ θέμα αὐτό. Νὰ καταλάβουμε ὅτι δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ καταστρέφουμε τὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Ἂν ἀφήσουμε «καμένη γῆ» στὶς ἑπόμενες γενιές, θὰ μᾶς καταδικάσει ὄχι μόνο ἡ ἱστορία, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια τὰ παιδιά μας!