Κραυγαλέα ἀπόδειξη διεθνοῦς ὑποκρισίας

Ζῶο νὰ πειράξει κανείς, ὑπόκειται σὲ σειρὰ κυρώσεων ἀπὸ τὸν νόμο. Τὴν ἴδια ὥρα χιλιάδες ἀνθρώπων ἐξολοθρεύον­ται ἀνὰ τὸν κόσμο, μόνο καὶ μόνο διότι δηλώνουν Χριστιανοί· καὶ μάλιστα στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες.

Ἡ κραυγὴ ἀγωνίας Ὀρθοδόξου ἱερέως ἀπὸ τὴ Μοσούλη τοῦ Ἰρὰκ εἶναι τόσο δραματικὴ στὸ σημεῖο αὐτό: «Δὲν πιστεύω σ᾿ αὐτὲς τὶς δύο λέξεις, “ἀνθρώπινα δικαιώματα”. Δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα. Στὶς χῶρες τῆς Δύσης ὑπάρχουν δικαιώματα γιὰ τὰ ζῶα, στὴν Αὐστραλία φροντίζουν τὰ βατράχια… Δεῖτε μας ὡς βατράχους, θὰ τὸ δεχτοῦμε. Ἁπλῶς προστατεῦστε μας, ὥστε νὰ μείνουμε στὴ γῆ μας».

Καὶ βέβαια ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ ἱερέως ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ στατιστι­κὰ στοιχεῖα: Πρὶν ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους (ISIS) στὴ Μοσούλη, οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐγκαταβίωναν ἐκεῖ ἔφθαναν τὶς 15.000. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2019 ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις ἀποκάλυψαν τὴν ὕπαρξη 40 Χριστιανῶν στὴ Μοσούλη (οἱ ὁποῖοι μάλιστα κατάφεραν νὰ ἐπιστρέψουν στὸν τόπο ἐγκαταβίωσής τους ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἥττα τοῦ ISIS ἐκεῖ). 45 ἐκκλησίες καταστράφηκαν ἢ βανδαλίσθηκαν. Καμιὰ δὲν ἔμεινε ἀνέπαφη. Ἴδια τύχη εἶχαν οἱ Χριστιανοὶ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων τοῦ Ἰράκ, καθὼς μάλιστα προγράφονταν ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὲς ἰσλαμιστὲς μὲ τὴν ἀναγραφὴ ἑνὸς Ν ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους (ἀρχικὸ τῆς λέξεως «Nasrani», ποὺ σημαίνει «Ναζαρηνοί», δηλαδὴ Χριστιανοί).

Τὴ διεθνὴ ὑποκρισία γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀποκαλύπτει μὲ ἄρθρο της καὶ ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα «Le Temps», στὸ ὁποῖο σημειώνεται μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι «ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἀφανισμὸ τῶν Πάντα (προστατευόμενο ζῶο) προκαλεῖ περισσότερη συγκίνηση» ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ἀφανισμοῦ τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή. Ὅταν στὸν πληθυσμὸ κάποιου ζωικοῦ εἴδους παρατηρεῖται μείωση τῆς τάξεως τῶν 80-90%, τὸ εἶδος χαρακτηρίζεται «κρισίμως κινδυνεῦον» σύμφωνα μὲ τὴ Διεθνὴ Ἕνωση Προστασίας τῆς Φύσεως. Ἡ μείωση τῶν Χριστιανῶν στὶς ἐν λόγῳ χῶρες ἀγγίζει τὸ 83%! («orthodoxianewsagency»). Καὶ ὅμως δὲν ἀκούγεται καμία διεθνὴς διαμαρτυρία.

Ζοῦμε, δυστυχῶς, μέσα σ᾿ ἕνα παγκόσμιο θέατρο παραλόγου. Καὶ βέβαια τὰ θύματα συνήθως εἶναι ὅσοι δηλώνουν ἀκόλουθοι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώνονται ἔτσι συνεχῶς οἱ λόγοι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας: «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» (Ἰω. ιε΄ [15] 20). Ἀλλὰ κάποτε ἡ αὐλαία τοῦ θεάτρου αὐτοῦ θὰ κλείσει. Οἱ μάσκες θὰ πέσουν. Καὶ ἐκεῖ ἡ ἀλήθεια θὰ ἀποκατασταθεῖ πλήρως. Καὶ ἡ αἰώνια δικαιοσύνη θὰ θριαμβεύσει ἀμετάκλητα. Γιὰ τοὺς πάντες…