ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (17/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ιβ΄ 20-ιγ΄ 2)

20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑ­­μῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι, 21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

ιγ΄ 1 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν στα­­θήσεται πᾶν ρῆμα. 2 προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Σᾶς τά γράφω αὐτά, διότι φοβᾶμαι μήπως ὅταν ἔλθω δέν σᾶς βρῶ τέτοιους πού θέλω νά σᾶς βρῶ· κι ἀναγκαστικά μέ βρεῖτε κι ἐσεῖς τέτοιον πού δέν θά μέ θέλατε. Φοβᾶμαι δηλαδή μήπως βρῶ νά ὑπάρχουν μεταξύ σας ἔριδες, φθόνοι, θυμοί, φιλονικίες, ἀλληλοκατηγορίες, ψιθυρισμοί σέ βάρος τῶν συνανθρώπων σας, ἀλα­ζο­νεῖες, ἀναστατώσεις. 21 Φοβᾶμαι μήπως, ὅταν ἔλθω σέ σᾶς, μέ ταπεινώσει πάλι ὁ Θεός, ὅπως μέ ταπείνωσε καί στό προηγού­­­­­μενο ταξίδι μου, καί πενθήσω πολλούς ἀπό ἐκεί­­νους πού ἔχουν τυχόν ἁμαρτήσει πρίν ἀπό τό νέο μου αὐ­τό ταξίδι καί δέν μετανόησαν γιά τήν ἀκα­θαρ­­σία καί πορ­νεία καί ἀσέλγεια πού διέπραξαν.

ιγ΄ 1 Θά ἔλθω σέ σᾶς γιά τρίτη φορά. Κι ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, μέ τή μαρτυρία δύο μαρτύρων καί τριῶν θά ἐπιβεβαιωθεῖ κάθε λόγος. 2 Σᾶς τό ἔχω προαναφέρει στό δεύτερο ταξίδι μου καί σᾶς τό λέω καί τώρα, πρίν ἀπό τό τρίτο. Σᾶς τό εἶπα τή δεύτερη φορά πού ἤμουν κοντά σας, καί τώρα ἀπό μακριά γράφω σ’ ἐκείνους πού ἔχουν ἐλεγχθεῖ στό προηγούμενο ταξίδι μου ἐπειδή ἁμάρτησαν, καί στούς ὑπόλοιπους ὅλους πού ἀπό τότε μέχρι τώρα ἁμάρτησαν, ὅτι ἐάν ἔλθω καί πάλι, δέν θά λυπηθῶ κανέναν.