ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (18/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ιγ΄ 3-13)

3 ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. 4 καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ· καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόμεθα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς. 5 Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐκ ἐπιγινώ­­σκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν; εἰ μή τι ἀδόκιμοί ἐστε. 6 ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 7 εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾿ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. 8 οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνα­τοὶ ἦτε· τοῦτο δὲ καὶ εὐχό­μεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. 10 Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακα­λεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θε­ὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν. 12 Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. ἀσπά­ζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 13 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

3 Θά κάνω χρήση τῆς ἐξουσίας μου, ἀφοῦ ζητᾶτε νά λάβετε πείρα καί ἀπόδειξη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μι­λά­ει μέσα ἀπό μένα. Ὁ Χριστός λοιπόν δέν φά­­­­­­­­­­νηκε σέ σᾶς ἀδύνατος, ἀλλά δείχνει τή δύναμή του μεταξύ σας μέ τά ποικίλα θαύματα πού ἐργάσθη­κε μέ ὄργανά του ἐμᾶς τούς Ἀποστόλους του καί μέ τά πολ­­­­­­­­λά χα­­­­ρί­­σματα πού λάβατε. 4 Καί δείχνει τή δύναμή του, διότι, ἄν καί ­σταυρώθηκε ἐπειδή ἑνώθηκε μέ τήν ἀδύναμη ἀνθρώπινη φύση κι ἔπαθε ὡς ἄνθρωπος, εἶναι ὅμως γεμάτος ζωή, ἐπειδή εἶναι Θεός καί ἔχει δύναμη Θεοῦ. Ὅ,τι λοιπόν συνέβη μέ τόν Χριστό, συμβαίνει καί μέ μᾶς τούς Ἀποστόλους του. Διότι κι ἐμεῖς ἀδύναμοι εἴμαστε, ἐπειδή μένουμε ἑνωμένοι μ’ αὐτόν καί εἴμαστε ξένοι ὡς πρός τόν κόσμο πού μᾶς καταδιώκει. Ἀλλά ὅταν ἔλθουμε καί χρησιμοποιήσουμε τήν ἀποστολική μας ἐξουσία, θά ἀποδειχθοῦμε ἀνάμεσά σας γεμάτοι ζωή μαζί του, τήν ὁποία ἀντλοῦμε ἀπό τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. 5 Ἀντί νά ἐξετάζετε ἐμᾶς, νά ἐξετάζετε τούς ἑαυτούς σας ἄν βρίσκεστε στήν πίστη· τούς ἑαυτούς σας νά δοκιμάζετε. Ἤ δέν γνωρίζετε καλά τούς ἑαυτούς σας, ὥστε νά ξέρετε ὅτι, ὅταν βρίσκεστε στήν πίστη, εἶναι ὁ Χριστός μέσα σας; Ἐκτός ἐάν δέν ζήσατε μέσα σας τόν Χριστό κι εἶστε γι’ αὐτό ἄξιοι ἀποδοκιμασίας. 6 Ἐλπίζω ὅμως ὅτι, ὅταν χρησιμοποιήσουμε τήν ἐξου­σία μας, θά μάθετε ὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἄξιοι ἀπο­δο­κι­μα­σίας. 7 Εὔχομαι μάλιστα στό Θεό νά μήν κάνετε κανένα κακό. Ὄχι, δέν θέλω νά φανοῦμε ἐμεῖς δόκιμοι Ἀπόστολοι, ἔχοντας ἐξουσία καί δύναμη νά τιμωροῦμε αὐτούς πού παρεκτρέπονται. Ἀλλά θέλω νά κάνετε ἐσεῖς τό καλό, κι ἐμεῖς ἄς φαινόμαστε ὅτι εἴμαστε ἀδόκιμοι κι ὅτι δέν ἔχουμε ἐξουσία καί δύναμη τιμωρητική. 8 Πράγματι λοιπόν θά φαινόμαστε ἀδόκιμοι, ἐπειδή δέν ἔχουμε καμία δύναμη ἀπέναντι σ’ ἐκείνους πού ζοῦν ζωή σύμφωνη μέ τήν ἀλήθεια. Ἀλλά τή δύναμη πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός τή χρησιμοποιοῦμε ὑπέρ τῆς ἀλη­θείας. Ἔτσι τιμωροῦμε ὅσους παρεκτρέπονται ἀπ’ αὐ­τή, καί μέ τήν ἐξουσία μας παιδαγωγοῦμε σέ μετάνοια τούς ἀδελφούς πού ἁμαρτάνουν. 9 Διότι χαιρόμαστε ὅταν ἐμεῖς θεωρούμαστε ἀσθενεῖς, ἐνῶ ἐσεῖς εἶστε ἐνάρετοι καί δυνατοί, ὥστε ἡ δική μας ἐξουσία νά μήν ἔχει θέση γιά σᾶς. Αὐτό λοιπόν καί εὐ­χό­μαστε, δηλαδή τήν τελειοποίησή σας. 10 Γι’ αὐτό τά γράφω αὐτά τώρα πού ἀπουσιάζω ἀπό κοντά σας, ὥστε, ὅταν ἔλθω καί θά εἶμαι ἀνάμεσά σας, νά μή μεταχειριστῶ ἀπότομο τρόπο σύμφωνα μέ τήν ἐξουσία πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος γιά νά οἰκοδομῶ καί ὄχι γιά νά γκρεμίζω. 11 Λοιπόν, ἀδελφοί, νά χαίρεστε, νά ἐργάζεστε γιά τήν τελειοποίησή σας, νά παρηγορεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά ἔχετε τό ἴδιο φρόνημα, νά ζεῖτε μέ εἰρήνη. Κι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης θά εἶναι μαζί σας. 12 Ἀνταλλάξτε μεταξύ σας ἐγκάρδιο χαιρετισμό μέ φίλημα ἅγιο. Σᾶς χαιρετοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί τῶν πε­ρι­οχῶν στίς ὁποῖες τώρα βρίσκομαι. 13 Σᾶς εὔχομαι ἡ χάρις πού δίνει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ μετοχή στίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά εἶναι μέ ὅλους σας. Ἀμήν.