ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (3/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. α΄ 16-22)

16 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶ­δε­ Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ Σίμω­νος,­ βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18 καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δί­κτυα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 20 καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐ­τούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκε. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ δι­­δά­σκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσί­αν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμμα­τεῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

16 Κι ἐνῶ βάδιζε κοντά στήν ὄχθη τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας, εἶδε τόν Σίμωνα καί τόν Ἀνδρέα, τόν ἀδελφό τοῦ Σίμωνα, νά ρίχνουν δίχτυ μέσα στή θάλασσα· διότι ἦταν ψαράδες, καί αὐτό εἶχαν ὡς ἔργο τους. 17 Τότε τούς εἶπε ὁ Ἰησοῦς: Ἀκολουθῆστε με ὡς μαθη­τές μου, καί θά σᾶς κάνω νά γίνετε ψαράδες ἀνθρώ­πων, τούς ὁποίους θά ἑλκύ­ετε στή βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν μέ τό δίχτυ τοῦ θείου κηρύγματος. 18 Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυα τους καί τόν ἀκο­λού­θησαν. 19 Κι ἀφοῦ προχώρησε λίγο πιό κεῖ, εἶδε τόν Ἰάκωβο, τό γιό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του, πού ἦταν κι αὐτοί μέσα στό πλοῖο καί ἑτοίμαζαν τά δίχτυα. 20 Κι ἀμέσως τούς κάλεσε. Κι αὐτοί ἄφησαν τόν πατέρα τους Ζεβεδαῖο μέσα στό πλοῖο μαζί μέ τούς μισθωτούς ἐργάτες καί τόν ἀκολούθησαν. 21 Καί μπαίνουν στήν Καπερναούμ. Κι ἀμέσως τό πρῶτο Σάββατο μετά τήν ἄφιξή του ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στή συναγωγή καί δίδασκε. 22 Καί πολλοί ἔμεναν κατάπληκτοι ἀπό τή διδασκαλία του. Διότι δέν ζητοῦσε νά στηρίξει ἐκεῖνα πού ἔλεγε στίς μαρτυρίες ἀναγνωρισμένων ραββίνων, ὅπως ἔκα­ναν οἱ γραμματεῖς, ἀλλά δίδασκε ὡς διδάσκαλος πού εἶ­χε τή γνώση τῆς ἀλήθειας ἀπευθείας ἀπό τή θεότητά του. Διότι αὐτός ἦταν ἡ ἔγκυρη καί αὐθεντική πηγή τῆς ἀλήθειας.