ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. α΄ 9-15)

9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην. 10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. 12 Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρη­μον· 13 καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρω­ται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανο­εῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες πῆγε ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας. Καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν Ἰωάννη στόν Ἰορδάνη ποταμό. 10 Καί ὅταν ἀνέβαινε ἀπό τό νερό τοῦ ποταμοῦ, ἀμέ­σως, τήν ἴδια στιγμή, εἶδε νά σχίζονται οἱ οὐρανοί καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά κατεβαίνει σάν περιστέρι καί νά ἔρ­­χεται ἐπάνω του. 11 Τότε μιά φωνή ἦλθε ἀπ’ τά οὐράνια πού ἔλεγε: Ἐσύ εἶσαι ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπημένος, στόν ὁποῖο εὐαρε­στή­θηκα. Διότι καί ὡς ἄνθρωπος ἀπολύτως ἀναμάρ­τητος μοῦ ἄρεσες καί μέ εὐχαρίστησες σέ ὅλα. 12 Ἀμέσως μετά τό βάπτισμά του τό Ἅγιον Πνεῦμα μέ ἐσωτερική παρακίνηση τόν ἔβγαλε στήν ἔρημο. 13 Ἐκεῖ στήν ἔρημο ἔμεινε σαράντα μέρες, κι ὁ σατανάς τόν πείραζε ἐπιζητώντας μάταια νά τόν ἀποσπάσει ἀπό τίς σκέψεις του πού ἦταν ἀφοσιωμένες στό Θεό καί στήν ἀποστολή του. Καί ἦταν ἐκεῖ κατάμονος ἔχο­ντας ὡς μό­νη συντροφιά τά θηρία τῆς ἐρήμου. Ἀο­ρά­τως ὅμως τόν συντρόφευαν οἱ ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι με­τά τή νίκη του ἐνα­ντίον τοῦ σατανᾶ παρουσιάστηκαν καί τόν ὑπηρετοῦσαν. 14 Ἀφοῦ λοιπόν παραδόθηκε ὁ Ἰωάννης ἀπό τόν βασιλιά Ἀντίπα στή φυλακή, ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στή Γαλιλαία καί κήρυττε τό χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι θά ἐρχόταν μετά ἀπό λίγο ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ἡ οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 15 Κι ἔλεγε ὅτι ἔχει συμπληρωθεῖ πλέον ὁ χρόνος πού ἦταν καθορισμένος ἀπ’ τόν Θεό γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, καί πλησίασαν οἱ ἡμέρες πού ὁ Μεσσίας θά θεμελιώσει καί πάνω στή γῆ τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τή νέα πνευματική, ἁγία καί οὐράνια ζωή πού θά με­τα­δίδει μέσα στήν Ἐκκλησία του. Μετανοεῖτε λοιπόν καί πιστεύετε στό χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι ὁ Μεσ­σί­ας ἦλθε, καί δεχθεῖτε τον ὡς Σωτήρα σας καί Λυτρωτή.