Ἔντονες ἀνησυχίες

Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδιᾶς μᾶς κοινοποίησε τὸ Ψήφισμα τῆς ἐτήσιας Γενικῆς Συνελεύσεώς του, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται σὲ πολλὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες πολίτες. Πα­ρα­θέτουμε τὶς σημαντικότερες παραγράφους του:

«Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα γιὰ τὴ δημογραφικὴ κατάρρευση καὶ τὴν ὑπογεννητικότητα στὴν πατρίδα μας.

Σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ καὶ τὴν ΕΥΡΩΣΤΑΤ ὁ γηγενὴς ἑλληνικὸς πληθυ­σμὸς στὴ χώρα μας τὸ 2050 δὲν θὰ ὑπερβαίνει τὰ 7,5 ἑκ. ἀπὸ 10,5 ἑκ, ποὺ εἶναι σήμερα, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται στὴν πορεία τοῦ Ἔθνους μας.

Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα γιὰ τὴ φυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ ἀπὸ τὴ χώρα μας πάνω ἀπὸ 500.000 νέων ἀνθρώπων, κυρίως ὑψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ, χωρὶς νὰ διαφαίνεται προοπτικὴ γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους.

Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα γιὰ τὴν πολιτικὴ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων στὴν ­πατρίδα μας μὲ συνέπεια τὴν παραμονὴ στὴ χώρα μας ἑκατοντάδων χιλιάδων μετανα­στῶν, μὲ τὸν κίνδυνο νὰ διασπαστεῖ ἡ πληθυσμιακὴ σύνθεση καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ στὴν πατρίδα μας. (…)

Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα γιὰ τὴν ἀπεμ­πόληση τῆς Ἱστορίας μας, ἀφοῦ μὲ τὴν ἐθνικὰ ἐπιζήμια “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν” οὐσιαστικὰ ὑπονομεύεται ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας.

Εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ τὴν προτεινόμενη τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματός μας, μὲ τὴν ὁποία οὐσια­στικὰ παύει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κράτους γιὰ τὴν οἰκογένεια, τὸ γάμο καὶ τὴ μητρότητα μὲ κίνδυνο τὸν ἀφανισμὸ τοῦ Ἔθνους μας.

Εἴμαστε ἀντίθετοι γιὰ τὴν προτεινόμενη τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματός μας, μὲ τὴν ὁποία προωθεῖται τὸ οὐδετερόθρησκο σὲ βάρος τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης τοῦ λαοῦ μας ποὺ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἀποδέχεται» (17-3-2019).

Διαπιστώνουμε ὅτι ὅλα τὰ παραπάνω θέματα «ποὺ ἀφοροῦν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ» εἶναι «σοβαρὰ καὶ κρίσιμα». Τὸ Ψήφισμα καλεῖ ­«τόσο τὰ πολιτικὰ κόμματα ποὺ διεκδικοῦν τὴν ἐξουσία, ὅσο καὶ τοὺς ὑποψήφιους» γιὰ τὶς βουλευτικὲς ἢ τὶς αὐτοδιοικητικὲς ἐκ­λογὲς νὰ πάρουν σαφὴ καὶ ὑπεύθυνη θέση, «ἀντιδρώντας στὴν προσπάθεια ἀλ­λοίωσης τοῦ φρονήματος καὶ τῶν ἀξιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Θὰ συγκινηθεῖ ἄραγε ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ἀγωνία, τὴν ὁποία ἐκφράζει ἕνα ἀξιόλογο καὶ ἀξιόμαχο τμῆμα Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ ὀνομάζονται πολύτεκνοι;