Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία Πυροσβεστικοῦ Σώματος

Μία ἀσυνήθιστη εἴδηση διαβάσαμε τελευταῖα στὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο:

«Μὲ στόχο τὴν “πνευματικὴ θωράκιση καὶ ἐνίσχυση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος”, τὸ Ἀρχηγεῖο τῆς Πυροσβεστικῆς ἀνακοίνωσε τὴν ἵδρυση τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας (Γραφεῖο Θρησκευτικοῦ).

Στὴν ἀπόφαση (…) τονίζεται ὅτι τὸ Γραφεῖο Θρησκευτικοῦ θὰ ὑπάγεται ἀπευθείας στὸ Συντονιστὴ Ὑποστήριξης καὶ θὰ ἔχει πληθώρα ἁρμοδιοτήτων. Μεταξὺ αὐτῶν θὰ εἶναι νὰ “ἐνισχύει πνευματικά, ἠθικὰ καὶ ψυχολογικὰ μὲ κάθε πρόσφορο μέσο τὸ προσωπικὸ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος” καὶ νὰ συμπαραστέκεται “στὰ πνευματικὰ προβλήματα τοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τους”. Τὸ Γραφεῖο Θρησκευτικοῦ θὰ μεριμνᾶ ἐπίσης “γιὰ τὴ θρησκευτικὴ καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ προσωπικοῦ μὲ τὴ Θεία Λατρεία καὶ ἄλλες ποιμαντικὲς ἐκδηλώσεις”. Στὶς ἁρμοδιότητές του περιλαμβάνονται οἱ εἰσηγήσεις καὶ ἡ μέριμνα “γιὰ τὴ συντήρηση τῶν παρεκκλησίων (…)”, καθὼς καὶ ἡ ἐπιμέλεια τῆς “ὀργάνωσης τῆς θρησκευτι­κῆς διαφώτισης καὶ τοῦ ἐφοδιασμοῦ τῶν Ὑπηρεσιῶν μὲ τὸ κατάλληλο ὑλικό”.

Τὸ ὑπὸ σύσταση Γραφεῖο θὰ βρίσκεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴ Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς καὶ παρόμοιες ὑπηρεσίες ἄλλων κρατῶν» («iefimerida.gr» 31-1-2019).

Χωρὶς ἀμφιβολία ἡ παραπάνω πρωτο­βουλία τῆς ἡγεσίας τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώ­ματος εἶναι ἄξια ἐπαίνων καὶ συγχαρη­τηρίων. Ἡ εὐχάριστη αὐτὴ ἔκπληξη – στὴ σημερινὴ μάλιστα ἀλλόκοτη ἐποχή – ἂς γίνει ἀφορμὴ δοξολογίας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ὅλους μας, διότι Αὐτὸς ἔδωσε τὴν ἔμπνευση στοὺς ὑπευθύνους νὰ πάρουν τὴν ἱ­στο­ρικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς νέας Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας, κατανοών­τας τὴν ἀνάγκη ψυχικῆς στηρίξεως τῶν πυ­ροσβεστῶν στὴ ριψοκίνδυνη ἀποστολή τους.