Ὁ τεράστιος Σταυρὸς τῆς Μυτιλήνης

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀναστατώθηκε ἡ Μυτιλήνη μὲ τὸν τεράστιο Σταυρό, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ στηθεῖ στὴν περιοχὴ Ἀπελλῆ, στὴ θέση Τσαμάκια, μὲ θέα πρὸς τὴν Μικρὰ Ἀσία. Τὴν πρωτοβουλία εἶχε ἡ Δημοτικὴ Κίνηση Πολιτῶν Λέσβου «Ἐλεύθεροι Πολίτες».

Ἐνῶ κατασκευάσθηκε στὸν Πειραιὰ ὁ Σταυρὸς καὶ φορτώθηκε στὸ πλοῖο κατὰ τμήματα γιὰ νὰ μεταφερθεῖ καὶ νὰ συναρμολογηθεῖ στὴ Μυτιλήνη, μόλις τὸ πλοῖο ἔφθασε στὴ Μυτιλήνη, ἡ Ἀστυνομία, ἐκτελώντας ἄνωθεν ἐντολές, μετέφερε τὰ τμήματα αὐτὰ τοῦ Σταυροῦ μὲ συνοδεία περιπολικῶν σὲ μιὰ ἀποθήκη μεταφορικῆς. Φυλάσσονται λοιπὸν ἐκεῖ ἀπὸ ἀστυνομικοὺς χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὰ πάρει κανείς.

Ἀντιδρώντας στὴν ἐνέργεια αὐτὴ ἡ Δημοτικὴ Κίνηση Πολιτῶν Λέσβου «Ἐλεύθεροι Πολίτες» μὲ Δελτίο Τύπου ποὺ ἐξέδωσε δήλωσε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Οἱ ὑπεύθυνοι ὡς ἄλλοι σύγχρονοι Πόντιοι Πιλάτοι “πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας”, διέθεσαν δηλαδὴ ἱκανὴ ἀστυνομικὴ δύναμη, ὡς κουστωδία – φρουρά, γιὰ νὰ φρουρεῖ ἐπὶ 24ώρου βάσεως (!) σιδερένιο τμῆμα τοῦ ὑπὸ ἀνέγερση Σταυροῦ, ποὺ βρίσκεται ἀποθηκευμένο στὸ χῶρο τοῦ λιμανιοῦ τῆς πόλης μας, “μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν” καὶ ὑψώσουν τὸν Σταυρὸ πρὸς δόξαν τοῦ Χριστοῦ! Ἔτσι ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι σήμερα τὸ ἀσφαλέστερα φρουρούμενο σημεῖο τῆς πόλης μας, ἀλλὰ παράλληλα τὰ σπίτια τῶν συμπολιτῶν μας εἶναι ἕρμαια στὶς διαθέσεις τῶν ἐπιτήδειων ἰθαγενῶν καὶ ἀλλοδαπῶν διαρρηκτῶν, ἐλλείψει ἐπαρκοῦς ἀστυνομικῆς δύναμης».

Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς; Μακάρι νὰ βοηθήσει ὁ Θεὸς καὶ νὰ στηθεῖ τὸ σύμβολο τῆς νίκης, ὁ Τίμιος Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας