Τὴν Παιδεία τῶν παιδιῶν μας στὰ χέρια μας!

Ἐπιτέλους, τί Ἑλλάδα ἀπεργάζεται τὸ Ὑ­πουργεῖο Παιδείας καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ); Ποῦ τέλος πάντων θέλουν νὰ ὁδηγήσουν τὴ νέα γενιά; Τί νὰ ὑποθέσει κανεὶς γιὰ τὴ νέα, «ἀνιστόρητη», ὅπως χαρακτηρίσθηκε, ἀπόφαση τοῦ ­Ὑπουργείου Παιδείας – σημειωτέον, Ὑπουργείου ἀριστε­ρῆς Κυβερνήσεως – νὰ μὴ συμπεριλάβει τὰ Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία καὶ ­Γεωλογία στὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις τῆς Α΄ καὶ Β΄ Λυκείου; Τὶς Θετικὲς δηλαδὴ Ἐπιστῆμες, οἱ ὁ­ποῖες ὀξύνουν τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ καλ­λιεργοῦν τὴν κριτική του σκέψη! Μπορεῖ πιὰ κανεὶς νὰ μὴν ἔχει βάσιμες ὑποψίες ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ τακτικές – σειρὰ κατεδαφιστικῶν προσπαθειῶν ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια – ἀποσκοποῦν στὴ δημιουργία μιᾶς νέας γενιᾶς Ἑλλήνων χαμηλότατου μορφωτικοῦ καὶ νοητικοῦ ἐπιπέδου, πλήρως χειραγωγήσιμης ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων;

Τὶς ὑποψίες αὐτὲς δὲν ἐκφράζουμε μόνο ἐμεῖς. Κάθε σκεπτόμενος Ἕλληνας ἀνησυχεῖ πλέον γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν πατρίδα μας. Οἱ ἀνακοινώσεις ποὺ ἐξέδωσαν ἡ Ἑλληνικὴ Μαθηματικὴ Ἑταιρεία (ΕΜΕ), καθὼς καὶ ἐπιστημονικὲς ἑνώσεις Φυσικῶν Ἐπιστημόνων εἶναι εὐγλωττότατες ὡς πρὸς τὶς ἀνησυχίες αὐτές: «Μὲ λειψὴ ἄλγεβρα καὶ χωρὶς γεωμετρία, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καλλιεργεῖ τὸν μαθηματικὸ ἀναλφαβητισμὸ καὶ τὴ γνωστικὴ ἐρήμωση τῶν σχολείων. Μὲ μιὰ ἀνιστόρητη ἀπόφαση, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προγραμματίζει τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου τῆς μαθηματικῆς ἐκπαίδευσης», τονίζει ἡ ΕΜΕ, ἐνῶ ἡ κοινὴ ἀνακοίνωση τῶν Φυσικῶν, Χημικῶν, Γεωλόγων καὶ Βιοεπιστημόνων εἶναι πολὺ πιὸ καυστική: «Μετὰ τὴν καταστροφικὴ πολιτικὴ τῆς κατάργησης τῶν ἐξετάσεων στὰ περισσότερα μαθήματα τοῦ Γυμνασίου, ἔρχεται ἡ σειρὰ τοῦ Λυκείου. Προφανῶς οἱ ἐμπνευστὲς τῆς πρότασης ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΙΕΠ (…) ἔβαλαν στὸ στόχαστρο τὸ Λύκειο, τοῦ ὁποίου τὴ διάλυση μὲ περισσὴ ἐνάργεια ἀπεργάζονται (…). Ἡ ὀπισθοδρόμηση εἶναι πρωτοφανής. Ἡ χώρα βρίσκεται ἐδῶ καὶ σχεδὸν μία δεκαετία σὲ μιὰ ἄνευ προηγουμένου οἰκονομικὴ κρίση, ἀπὸ ὅπου μπορεῖ νὰ διαφύγει μόνο ἂν ἐπενδύσει στὴ γνώση καὶ τὴν καινοτομία. Ὅσοι συμφωνήσουν στὴ διάλυση τοῦ Λυκείου θὰ εἶναι ὑπόλογοι στὶς ἑπόμενες γενιές, γιατὶ θέτουν σὲ κίνδυνο τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας». Ἡ ἀνακοίνωση κάνει λόγο καὶ γιὰ ἕνα «κακὸ σενάριο», ποὺ ὅμως εἶναι πολὺ πιθανό. Ἐνδεχομένως λοιπὸν «πρόκειται γιὰ μιὰ ἐσκεμμένη καὶ προγραμματισμένη ἐπίθεση στὸ ἐκπαιδευτι­κὸ σύστημα, ὥστε νὰ μετατρέψει τὴν πλειοψη­φία τοῦ μὴ προνομιούχου μαθητικοῦ πληθυσμοῦ σὲ ἐγκλωβισμένο καὶ χειραγωγήσιμο ἐργατι­κὸ δυναμικὸ χαμηλῆς ἐξειδίκευσης».

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποκαλύψεις τί ἄλλο νὰ προσθέσει κανείς; Ἔκκληση μόνο: Ὅσοι ἀκόμα πιστεύουν σ᾿ αὐτὴν τὴν πατρίδα, στὸ ἔνδοξο παρελθόν της καὶ στὸ ἀντάξιο τοῦ παρελθόντος μέλλον της, ἂς ἐγερθοῦν. Γονεῖς ποὺ ἔχουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο, Σύλλογοι Γονέων καὶ Κηδεμόνων ἂς ἀντιδράσουν δυναμικά. Μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο: μὲ παραστάσεις, μὲ μηνύσεις, μὲ ἐπιστροφὲς στὸ Ὑπουργεῖο τῶν βιβλίων (φακέλων μαθητῆ). Αὐτὸς ὁ τόπος ἐλεύθερους καὶ ἄριστους πολίτες ἤξερε πάντα νὰ ἀναδεικνύει, ὠφέλιμους γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ὄχι πιὰ ἄλλος ξεπεσμός. Ἂς πάρουμε τὴν Παιδεία τῶν παιδιῶν μας στὰ χέρια μας!