ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιη΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ιε΄ 39-45)

39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώ­πων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πετεινῶν. 40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλ᾿ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπου­ρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. 41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. 42 οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθο­ρᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρ­σίᾳ· 43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγεί­ρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει· 44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν. 45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγέ­νετο ὁ πρῶτος ἄνθρω­πος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

39 Ὅλα ὅσα ἔχουν σάρκα δέν ἔχουν τήν ἴδια μορφή καί τό ἴδιο κρέας. Ἀλλά ἄλλη εἶναι ἡ σάρκα τοῦ ἀν­θρώπου, ἄλλη πάλι ἡ σάρκα τῶν ζώων, ἄλλη τῶν ψα­ριῶν καί ἄλλη τῶν πουλιῶν. 40 Ὑπάρχουν καί σώματα ἐπουράνια καί σώματα ἐπίγεια. Ἀλλ’ ὅμως ἄλλη εἶναι ἡ λάμψη τῶν ἐπουρανίων καί ἄλλη ἡ λάμψη τῶν ἐπιγείων. 41 Ἄλλη εἶναι ἡ λάμψη καί τό φῶς τοῦ ἥλιου καί ἄλλη ἡ λάμψη τῆς σελήνης καί ἄλλη ἡ λάμψη τῶν ἀστεριῶν. Διότι ἄστρο ἀπό ἄστρο διαφέρει στή λάμψη. 42 Ἔτσι ἀνάλογα θά γίνει καί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Σπέρνεται τό σῶμα στόν τάφο σέ κατάσταση φθορᾶς, ἐγείρεται σέ κατάσταση ἀφθαρσίας. 43 Σπέρνεται καί ἐνταφιάζεται σέ κατάσταση ἀτιμίας καί δυσωδίας, ἐγείρεται σέ κατάσταση δόξας. Σπέρνεται σέ κατάσταση ἀσθένειας, ἐγείρεται γεμάτο δύναμη. 44 Σπέρνεται καί ἐνταφιάζεται σῶμα πού ζωοποιοῦνταν καί διευθυνόταν ἀπό τίς κατώτερες φυσικές δυνάμεις τῆς ψυχῆς· ἐγείρεται σῶμα πού θά ζωοποιεῖται καί θά διευθύνεται ἀπό τίς πνευματικές δυνάμεις τῆς ψυχῆς πού θά ἐνισχύονται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ὑπάρχει σῶμα φυσικό καί ὑπάρχει σῶμα πνευματικό. 45 Ἔτσι εἶναι γραμμένο καί στή Γένεση: Ἔγινε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ζωντανή ὕπαρξη, ἀφοῦ ἐμψυχώθηκε μέ ψυχή ζωντανή πού δίνει ζωή καί στό σῶμα. Ὁ ἔσχατος Ἀδάμ, ὁ Κύριος δηλαδή, ὁ ὁποῖος δέχθηκε ὅλη τήν παρουσία καί κατοίκηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπῆρξε γεμάτος Πνεῦμα, πού μεταδίδει ζωή πνευματική.