ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (28/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιη΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ς΄ 18-24)

18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προ­σ­καρ­τερήσει καὶ δεήσει πε­ρὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, πά­ν­­­τα ὑμῖν γνωρίσει Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πι­στὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ, 22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 24 Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Ἀλλά καί μ’ ὅλο αὐτό τόν ὁπλισμό πού θά φέρετε, πάλι νά ἐξαρτᾶτε τή νίκη σας ἀπό τή θεία δύναμη καί βοήθεια. Νά παρακαλεῖτε λοιπόν τόν Θεό μέ ὅλα τά εἴδη τῆς προσευχῆς καί τῆς αἰτήσεως. Καί νά προσεύχεστε συνεχῶς καί κάθε στιγμή μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά ἐπιμένετε σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό ἔργο τῆς προσευχῆς καί νά εἶστε ἄγρυπνοι μέ κάθε δυνατή ἐπιμονή καί δέηση γιά ὅλους τούς Χριστιανούς. 19 Καί ἰδιαιτέρως νά προσεύχεστε γιά μένα νά μοῦ δο­θεῖ ἀπ’ τόν Θεό σοφία, γιά νά μιλῶ κατάλληλα καί σωστά· νά μοῦ ἀνοίξει δηλαδή ὁ Θεός τό στόμα μου γιά νά διακηρύξω μέ παρρησία καί ἀφοβία τό μυστήριο τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ἀλήθεια πού ἦταν μέχρι πρίν ἀπό λίγο καιρό κρυμμένη καί φανερώθηκε τώρα ἀπ’ τόν Θεό. 20 Γιά τήν ἀλήθεια αὐτή εἶμαι πρεσβευτής σταλμέ­νος ἀπ’ τόν Θεό. Κι ὡς ἔμβλημα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀξι­ώματός μου ἔχω τήν ἁλυσίδα μέ τήν ὁποία εἶμαι δε­μέ­νος. Νά προσεύχεστε γιά μένα, ὥστε νά μιλήσω μέ παρ­­­ρησία γιά τό μυστήριο τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως πρέπει νά μιλήσω. 21 Γιά νά μάθετε λοιπόν κι ἐσεῖς τά δικά μου νέα, τί κάνω δηλαδή, γιά ὅλα θά σᾶς πληροφορήσει ὁ Τυχικός, ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος στό ἔργο τοῦ Κυρίου. 22 Σᾶς τόν ἔστειλα γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό σκοπό, γιά νά μάθετε ὅλα τά δικά μας νέα καί γιά νά παρηγορήσει τίς καρδιές σας. 23 Σᾶς εὔχομαι ὁ Θεός Πατήρ καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά δίνουν στούς ἀδελφούς εἰρήνη καί ἀγάπη συντροφευμένη μέ πίστη. 24 Ἡ χάρις νά εἶναι μέ ὅλους ὅσους ἀγαποῦν τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μέ ἀγάπη πού μένει πάντοτε ἄφθαρτη καί αἰώνια. Ἀμήν.