ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (1/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. κς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. δ΄ 4-8, 16)

4 ὅτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον· 5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διά­κονος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδα­σκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας. 7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ, γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν· 8 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης.

16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυ­τὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκού­οντάς σου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

4 Πραγματικά εἶναι πλάνη νά ἀποφεύγει κανείς ὁρι­σμέ­να φαγητά ὡς δῆθεν ἀκάθαρτα. Διότι κάθε τι πού ἔκανε ὁ Θεός εἶναι καλό, καί τίποτε δέν πρέπει νά πετᾶμε ὡς ἀκάθαρτο καί ἀπορριπτέο, ἀρκεῖ νά τό χρη­σι­μοποιοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία πρός τόν Θεό πού μᾶς τό ἔδωσε. 5 Καί δέν εἶναι ἀκάθαρτο καί ἀπόβλητο, διότι γίνεται ἅγιο μέ τό λόγο καί τήν προσευχή πού ἀπευθύνουμε στό Θεό πρίν ἀπό τό φαγητό μας. 6 Ἐάν αὐτά θέτεις ὡς θεμέλιο τῆς οἰκοδομῆς καί τῆς ὠφέλειας τῶν ἀδελφῶν, θά εἶσαι καλός διάκονος τοῦ Ἰη­σοῦ Χριστοῦ καί θά τρέφεσαι πνευματικῶς μέ τούς λό­γους τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθινῆς καί σωστῆς διδα­σκα­λίας, τήν ὁποία μέ πολλή ἐπιμέλεια ἔχεις παρακο­λου­θήσει. 7 Ἀπόφευγε τούς ἀκάθαρτους καί ἀνίερους μύθους πού μόνο γριοῦ­λες μποροῦν νά συζητοῦν καί νά διη­γοῦ­­νται. Γύμναζε καί συνήθιζε τόν ἑαυτό σου στή συνε­χή ἐξά­σκηση τῆς εὐσεβοῦς καί ἁγίας ζωῆς. 8 Καί σοῦ συνιστῶ τήν ἄσκηση αὐτή, διότι ἡ σωματική ἐξάσκηση καί ἐκγύμναση εἶναι ὠφέλιμη σέ μικρό βαθμό, ἐπειδή ἀποβλέπει μόνο στό σῶμα, τό ὁποῖο εἶ­ναι φθαρτό· ἡ εὐσέβεια ὅμως εἶναι ὠφέλιμη σέ ὅλα, καί στό σῶμα δηλαδή καί στήν ψυχή, διότι ὑπόσχεται ἀγα­­θά καί ἀνταμοιβές καί γιά τή ζωή αὐτή καί γιά τή μελ­­λο­­ντική.

16 Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου κι ἐκεῖνα πού διδάσκεις. Νά ἐπιμένεις σ’ αὐτά. Διότι ὅταν τό κάνεις αὐτό πού σέ προτρέπω, θά σώσεις καί τόν ἑαυτό σου κι ἐκείνους πού σέ ἀκοῦν.