ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. κς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. γ΄ 8-12)

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθ­νη ὁ Θεός, προευηγγελί­σατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλο­γηθήσονται ἐν σοὶ πάν­τα τὰ ἔθ­νη. 9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλο­γοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβρα­άμ. 10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπι­κατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμ-μένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ, δῆλον· ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ’ ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

8 Προβλέποντας λοιπόν ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι μέ τήν πίστη πρόκειται ὁ Θεός νά δικαιώσει καί νά σώσει τούς ἐθνι­κούς, προανήγγειλε τό χαρμόσυνο μήνυμα στόν Ἀβρα­άμ, ὅτι θά εὐλογηθοῦν ἀπό σένα ὅλα τά ἔθνη, καί ὄχι μόνο ἕνα ἔθνος, τό ἰουδαϊκό. 9 Γιά νά λέει λοιπόν ὁ Θεός ὅτι ὅλα τά ἔθνη θά εὐλο­γηθοῦν διαμέσου τοῦ Ἀβραάμ, σημαίνει ὅτι δέν ὑπολο­γίζεται καθόλου ἡ φυσική συγγένεια· ἀλλά ὅσοι πιστεύουν, σ’ ὁποιοδήποτε ἔθνος κι ἄν ἀνήκουν, εὐλογοῦνται μαζί μέ τόν Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νά δεχθεῖ τήν εὐλογία ἐπειδή πίστεψε. 10 Μόνο λοιπόν μέ τήν πίστη δίνονται οἱ εὐλογίες. Ἄλ­λω­στε ὅσοι βασίζονται στά ἔργα τοῦ νόμου βρίσκονται κάτω ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου. Διότι ἔχει γραφεῖ στόν ἴδιο τό νόμο: Εἶναι καταραμένος ὅποιος δέν μένει πιστός σ’ ὅλα ἀνεξαιρέτως ὅσα εἶναι γραμμένα στό βιβλίο τοῦ νόμου, ὥστε νά τά ἐφαρμόσει ὅλα μέ ἀκρίβεια. 11 Εἶναι φανερό λοιπόν ὅτι μέ τό νόμο κανείς δέν κερδίζει τή δικαίωση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως λέει ὁ ἴδιος ὁ νόμος: Ὁ δίκαιος θά ζήσει καί θά σωθεῖ ἀπ’ τήν πίστη. 12 Τή δικαίωση ὅμως πού ὑπόσχεται ὁ νόμος δέν τή στη­­ρίζει πάνω στήν πίστη, ἀλλά, ὅπως γράφει στό Λευ­­­­­­­­ϊ­τικό: ἐκεῖνος πού τά τήρησε αὐτά, δηλαδή τά προ­­στάγ­­­­­­­­­­­­­­μα­­­­τα τοῦ νόμου, θά ζήσει ἀπ’ αὐτά. Ποιός ὅμως τά τή­­­­­­­­­ρη­σε ὅλα; Κανείς. Ὅλοι λοιπόν ὡς παραβάτες τοῦ νό­­­­­­­μου βρισκόμαστε κάτω ἀπό τήν κατάρα τοῦ νό­­μου.