ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (3/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιβ΄ 2-12)

2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμέ­νον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκα­λυφ­θήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται· 3 ἀνθ᾿ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκο­τίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀ­­κου­σ­θήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου· μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φο­βηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξου­σίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 6 οὐχὶ πέντε στρουθία πω­­­­λεῖται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐ­πιλε­λησμένον ἐνώπιον τοῦ Θε­οῦ· 7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθ­μην­ται. μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 8 Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμ­προσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔ­μ­­­προ­σθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ· 9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνη­θήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ­που, ἀ­­­φεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφε­θή­σεται. 11 ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀ­πολογήσησθε ἢ τί εἴπητε· 12 τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

2 Ἀλλά ἡ ὑποκρισία τους αὐτή δέν θά μείνει γιά πάντα σκεπασμένη. Δέν ὑπάρχει τίποτε σκεπασμένο, ὅσο κα­λά κι ἄν ἔχει καλυφθεῖ, πού νά μήν ξεσκεπασθεῖ στό τέ­λος καί νά φανερωθεῖ. Καί δέν ὑπάρχει τίποτε κρυ­φό πού δέν θά γίνει γνωστό. 3 Ἐπειδή λοιπόν ὅλα θά φανερωθοῦν, γι’ αὐτό, ὅσα μυ­στικά ἀρχίσατε νά λέτε κι ἐσεῖς ἀνακοινώνοντας ἰδι­­αιτέρως τίς ἀλήθειες τοῦ Eὐαγγελίου σέ ἔμπιστους ἀκρο­ατές, θά ἀκουστοῦν στό φῶς τῆς δημοσιότητος. Κι ἐκεῖνο πού ψιθυρίζετε στό αὐτί μέσα στά ἰδιαίτερά σας δωμάτια, θά κηρυχθεῖ πάνω ἀπό τίς ταράτσες, ὥστε ν’ ἀκουστεῖ ἀπ’ ὅλους καί νά κηρυχθεῖ τό Eὐαγγέλιο μέ κάθε δημοσιότητα. 4 Σέ σᾶς ὅμως τούς φίλους μου λέω: Θά ἀντιμε­τω­πί­σετε κινδύνους καί διωγμούς. Μήν παρασυρθεῖτε στήν ὑποκρισία, γιά νά γλυτώσετε ἀπό αὐτούς. Μή φοβηθεῖτε ἐκείνους πού σκοτώνουν τό σῶμα, ὕστερα ὅμως δέν μποροῦν νά κάνουν τίποτε περισσότερο. 5 Ἐγώ τώρα θά σᾶς ὑποδείξω ποιόν νά φοβηθεῖτε. Νά φοβηθεῖτε τόν Θεό, πού μετά τό θάνατό σας, ἀφοῦ σᾶς ἀφαιρέσει τήν πρόσκαιρη καί ἐπί­γεια ζωή, ἔχει τήν ἐξουσία νά σᾶς ρίξει καί στό αἰώνιο πῦρ τῆς κολάσεως. Ναί, σᾶς λέω, αὐτόν πρέπει νά φοβηθεῖτε. 6 Τούς ἀνθρώπους μήν τούς λογαριάζετε. Διότι κι ἄν ἀκόμη σᾶς θανατώσουν, μή νομίσετε ὅτι χάνετε τή ζωή σας ἐπειδή σᾶς ἐγκατέλειψε ὁ Θεός. Ὄχι. Πέντε σπουρ­γίτια δέν πωλοῦνται δύο ἀσσάρια, δηλαδή εἴκοσι λεπ­τά; Κι ὅμως οὔτε ἕνα ἀπ’ αὐτά δέν εἶναι ξεχασμέ­νο καί ἐγκαταλελειμμένο μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ. 7 Κι ὅσο γιά σᾶς, μάθετε ὅτι ὁ Θεός ἔχει μετρη­μέ­νες ἀκόμη καί τίς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ σας ὅλες. Ξέρει ἀκόμη καί τά πιό ἀσήμαντα καί τά πιό μηδαμινά πού μπορεῖ νά σᾶς συμβοῦν. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Θεός πα­­­­ρακολουθεῖ ὅλα ὅσα σᾶς συμβαίνουν, μή φοβάστε. Ἐσεῖς εἶ­στε ἀσυγ­κρί­τως ἀνώτεροι ἀπό πολλά σπουργί­τι­α. 8 Κι ὅσο γιά τούς διωγμούς καί τούς κινδύνους πού ἐν­δέχεται νά ὑποστεῖτε γιά τήν πίστη σας πρός ἐμένα, σᾶς λέω: Κάθε ἄνθρωπο πού θά μέ ὁμολογήσει ὡς Σωτήρα του καί Θεό του μπροστά στούς ἀνθρώπους πού καταδιώκουν τήν πίστη μου, καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Μεσσίας, θά τόν ὁμολογήσει καί θά τόν συστήσει ὡς ἀφωσιωμένο καί πιστό ἀκόλουθό του μπροστά στούς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 9 Ἐκεῖνον ὅμως πού θά μέ ἀρνηθεῖ μπροστά στούς ἀν­θρώπους, θά τόν ἀρνηθῶ ὁλοκληρωτικά κι ἐγώ μπροστά στούς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ. 10 Ὑπάρχει ὅμως κι ἄλλη πολύ βαρύτερη ἁμαρτία ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ ὀνόματός μου. Καθένας πού θά πεῖ κάποιο περιφρονητικό λό­γο ἐναντίον τοῦ ἐνανθρωπήσαν­τος Υἱοῦ τοῦ Θε­οῦ σκαν­δαλισμένος ἀπό τήν ταπεινή ἐντύ­­πω­ση τῆς ἀν­θρώ­πινης φύσεώς του, ἐνδέχεται νά μετανοήσει καί νά συγχωρηθεῖ. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά πεῖ κάποιο περιφρονητικό καί βλάσφημο λόγο ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συκοφαντώντας μέ θεληματική κακία τίς φανερές ἐνέργειές του, δέν θά συγχωρηθεῖ. Αὐτός θά ἔχει πιά πωρωθεῖ καί δέν ὑπάρχει ἐλπίδα νά μετανοήσει. 11 Ἀλλά ἐνῶ οἱ διῶκτες τοῦ Εὐαγ­γελίου καί τῶν μα­θη­τῶν μου διατρέχουν τόν κίν­­­­­­­δυ­­νο νά βλασφημήσουν τό Ἅγιον Πνεῦμα καί νά μείνουν γι’ αὐτό ἀσυγχώρητοι, γιά σᾶς τό Ἅγιον Πνεῦμα θά εἶναι διδάσκαλος, ὁδηγός καί προστάτης. Ὅταν δηλαδή σᾶς ὁδηγήσουν γιά δίκη μπροστά στίς συναγωγές καί τίς ἀρχές καί ἐξουσίες, μήν ἀγωνιᾶτε κι ἀναστατώνεστε μέ τή σκέψη πῶς ἤ τί θά ἀπολογηθεῖτε ἤ τί θά πεῖτε. 12 Διότι τό Ἅγιον Πνεῦμα θά σᾶς διδάξει ἐκείνη τήν ὥρα αὐτά πού πρέπει νά πεῖτε, ὥστε ὄχι μόνο νά ὑπε­ρα­σπίσετε πειστικά τούς ἑαυτούς σας, ἀλλά καί νά διακηρύξετε τή σωτηριώδη ἀλήθεια.