ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (4/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. θ΄ 1-6)

Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν· 2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κη­ρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθε­νοῦντας, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μη­δὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς. 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχον­το κατὰ τὰς κώμας εὐαγ­γε­λιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς κάλεσε ὅλους μαζί τούς δώδεκα μαθητές του, τούς ἔδωσε θαυματουργική δύναμη καί ἐξουσία πάνω σέ ὅλα τά δαιμόνια, καθώς καί τό χάρισμα νά θεραπεύουν ἀσθένειες. 2 Καί τούς ἔστειλε νά κηρύττουν τό κήρυγμα γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά θεραπεύουν τούς ἀρρώστους, ἐπιβεβαιώνοντας μέ τίς θαυματουργικές θεραπεῖες τήν ἀλήθεια καί τήν ἀξιοπιστία τοῦ κηρύγματός τους. 3 Τούς εἶπε ἀκόμη: Μήν παίρνετε τίποτε μαζί σας στό δρόμο πού θά πηγαίνετε· οὔτε ραβδιά, οὔτε ταξιδιωτικό σακίδιο, οὔτε ψωμί, οὔτε χρήματα, οὔτε νά ἔχετε καί νά φορᾶτε μαζί δύο ἐσωτερικά ροῦχα, ὅπως συ­νη­θίζουν νά κάνουν οἱ ταξιδιῶτες. 4 Καί σ’ ὅποιο σπίτι μπεῖτε γιά νά σᾶς φιλοξενήσουν, ἐκεῖ νά μένετε γιά ὅλο τό διάστημα τῆς παραμονῆς σας στήν πόλη ἐκείνη. Κι ἀπ’ αὐτό τό σπίτι νά βγαίνετε ὅ­ταν εἶναι νά φύγετε ὁριστικά ἀπ’ τήν πόλη ἤ τό χωριό αὐ­τό. 5 Καί γιά ὅσους τυχόν δέν σᾶς δεχθοῦν, ὅταν θά φεύγετε ἀπό τήν πόλη ἐκείνη, τινάξτε καλά ἀπ’ τά πόδια σας ἀκόμη καί τή σκόνη πού τυχόν σᾶς κόλλησε ἀπ’ τό χῶμα της· γιά νά ὑποδηλώσετε ἔτσι ὅτι δέν πήρατε τίποτε μαζί σας ἀπ’ αὐτήν, οὔτε ἔχετε καμία σχέση μαζί της· καί γιά νά εἶναι αὐτό μιά ἔνδειξη διαμαρτυρίας καί ἕνας ἔλεγχος ἐναντίον τους τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 6 Καί οἱ ἀπόστολοι ξεκίνησαν τήν περιοδεία τους. Περ­­νοῦσαν ἕνα-ἕνα τά διάφορα χωριά πού συνα­ντοῦ­σαν, καί κήρυτταν τό εὐαγγέλιο. Ἐπιβεβαίωναν μάλιστα καί ἐπι­σφράγιζαν τό κήρυγμά τους μέ τίς θαυματουργικές θε­­­ραπεῖες πού ἔκαναν σ’ ὅλα τά μέρη ἀπό τά ὁποῖα περ­νοῦσαν.