ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 47-ιβ΄ 1)

47 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφη­τῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀ­­­πέ­κτειναν αὐτούς. 48 ἄρα μαρτυρεῖτε καὶ συν­ευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑ­­­μεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα. 49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν· ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀ­­­­πο­στόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκ­διώξου­σιν, 50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ κατα­βο­λῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γε­νεᾶς ταύτης, 51 ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζη­τηθήσε­ται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθε­τε, καὶ τοὺς εἰσερχομέ­νους ἐκω­λύσατε. 53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς ταῦτα ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστο­ματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 54 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, ζη­τοῦντες θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα κα­τηγορήσωσιν αὐτοῦ.

ιβ΄ 1 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄ­­­χ­­λου ὡς καταπατεῖν ἀλ­λή­­­­λους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶ­τον· προ­­­σέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

47 Ἀλίμονό σας, διότι κτίζετε τά μνημεῖα τῶν προφητῶν καί φαίνεστε ἔτσι ὅτι τό κάνετε αὐτό ἀπό σεβασμό πρός τούς προφῆτες. Ἔχετε ὅμως κι ἐσεῖς τίς ἴδιες διαθέσεις μέ τούς προγόνους σας. Διότι οἱ πατέρες σας καί οἱ πρό­γονοί σας ὄχι μόνο δέν ἔδειξαν κανένα σεβα­σμό σ’ αὐ­τούς, ἀλλά καί τούς σκότωσαν. 48 Ἄρα λοιπόν, ἀφοῦ δέν ἀποκηρύττετε τούς πατέρες σας καί δέν συμμορφώνετε τή ζωή σας μέ τή διδασκαλία τῶν προφητῶν, γίνεστε μάρτυρες κατηγορίας ἐναντίον τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Θεοῦ καί ἐπιδοκιμάζετε καί ἐ-γ­­­κρί­νετε τά ἔργα τῶν πατέρων σας. Διότι ἐκεῖνοι τούς σκό­τωσαν, κι ἐσεῖς θάβετε τούς σκοτωμένους καί τούς κτί­ζετε τά μνημεῖα, συμπληρώνοντας ἔτσι τό ἔργο τῶν πα­τέρων σας. 49 Κι ἐπειδή ἔχετε τίς ἴδιες φονικές διαθέσεις μέ τούς πατέρες σας, γι’ αὐτό κι ἐγώ, πού εἶμαι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, εἶπα: Θά τούς στείλω προφῆτες καί ἀποστόλους, καί θά κάνω τήν τελευταία προσπάθεια νά τούς σώσω, ἀλλά αὐτοί θά σκοτώσουν μερικούς ἀπό τούς ἀπεσταλμένους μου αὐτούς καί θά καταδιώξουν τούς ὑπολοίπους. 50 Κι ἔτσι θά ζητηθεῖ ἡ εὐθύνη ἀπό τή γενιά αὐτή, ἡ ὁποία, ἀντί νά ἔλθει σέ συναίσθηση ἀπό τή μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, παρασύρεται σέ ἔγκλημα φοβερότερο ἀπό τούς φόνους τῶν προγόνων της μέ τό θάνατο πού μοῦ προετοιμάζει. Καί θά τιμωρηθεῖ αὐτή ἡ γενιά γιά τό αἷμα ὅλων τῶν προφητῶν πού χύνεται ἐξακο­λουθητικά ἀπό τόν καιρό πού θεμελιώθηκε ὁ κόσμος· 51 ἀπό τό αἷμα δηλαδή τοῦ Ἄβελ, πού φονεύθηκε τά πρῶτα χρόνια τῆς δημιουργίας τῶν ἀνθρώπων, μέχρι τό αἷμα τοῦ Ζαχαρία, πού φονεύθηκε ἀνάμεσα στό θυσιαστήριο καί στό ναό, σέ τόπο δηλαδή ἅγιο, πού βεβηλώθηκε μέ τό ἔγκλημα αὐτό. Ναί, σᾶς βεβαιώνω ὅτι γιά ὅλα τά αἵματα αὐτά θά ζητηθεῖ ἡ εὐθύ­νη ἀπό τή γενιά αὐτή. 52 Ἀλίμονο σέ σᾶς τούς νομοδιδασκάλους· διότι μέ τή διεστραμμένη διδασκαλία σας σκοτίσατε τίς διάνοιες τῶν ἀνθρώπων καί τούς ἀφαιρέσατε τό κλειδί τῆς γνώ­σεως (τό μέσο δηλαδή μέ τό ὁποῖο θά ὁδη­γοῦνταν στή γνώση τοῦ πραγματικοῦ δρόμου τῆς σωτηρίας). Ἔτσι λοιπόν κι ἐσεῖς δέν μπήκατε στό δρόμο αὐτό πού θά σᾶς ἔφερνε στό Χριστό καί στή βασιλεία του, ἀλλά κι ἐκείνους πού ἤθελαν καί προσπαθοῦσαν νά μποῦν τούς ἐμποδίσατε. 53 Κι ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς τούς ἔλεγε αὐτά, ἄρχισαν οἱ γραμ­ματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι νά ἐξοργίζονται μέ πικρία καί ἐμπάθεια ἐναντίον του καί νά τοῦ ζητοῦν ἄμεσες καί πρόχειρες ἀπαντήσεις γιά πολλά ζητήματα τοῦ νόμου. 54 Καί μέ τά ἐρωτήματα καί τά θέματα αὐτά τόν πα­­ραμόνευαν καί τοῦ ἔστηναν παγίδες, ζητώντας νά ἁρ­πά­­ξουν μέ δόλο κά­τι ἀπ’ τό στόμα του πού νά μήν εἶ­­­­­­ναι σύμφωνο μέ τό νόμο, γιά νά τόν κατηγορήσουν.

ιβ΄ 1 Στό μεταξύ, καθώς ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς τούς λόγους αὐ­τούς, συνάχθηκαν τόσo πολλά πλήθη λαοῦ, ὥ­στε οἱ ἄνθρωποι πατοῦσαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Κι ἄρχι­σε τότε νά μιλάει πρῶτα στούς μαθητές του καί νά τούς λέει: Προσέχετε τόν ἑαυτό σας ἀπό τό κακό καί μολυ­σματικό προζύμι τῶν Φαρισαίων, δηλαδή ἀπό τήν ὑπο­κρισία τους, ἡ ὁποία κάτω ἀπό τή φαινομενική ἀλήθεια καί ἀρετή ὑποκρύπτει τήν πλάνη καί τή διαφθορά.