ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (26/10)

πόστολος: το γίου, 26 κτωβρίου (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10)

Σ ον, τέκνον μου, νδυ­ναμο ν τ χάριτι τ ν Χριστ ησο, 2 κα κουσας παρ’ μο δι πολλν μαρτύρων, τα­τα παράθου πιστος ν­θρώ­ποις, οτινες κανο σον­ται κα τέρους διδάξαι. 3 σ ον κακοπάθησον ς καλς στρατιώτης ησο Χριστο. 4 οδες στρατευόμενος μπλέκεται τας το βίου πραγματείαις, να τ στρατολο­γήσαντι ρέσ. 5 ἐὰν δ κα θλ τις, ο στεφανοται, ἐὰν μ νομίμως θλήσ. 6 τν κοπιντα γεωργν δε πρτον τν καρπν μεταλαμβάνειν. 7 νόει λέγω· δη γάρ σοι Κύριος σύνεσιν ν πσι. 8 Μνημόνευε ησον Χρι­στν γηγερμένον κ νε­κρν, κ σπέρματος Δαυδ, κατ τ εαγγέλιόν μου, 9 ν κακοπαθ μέχρι δε­σμν ς κακοργος· λλ’ λόγος το Θεο ο δέ­­δε­­ται. 10 δι τοτο πάντα πομένω δι τος κλεκτούς, να κα ατο σωτηρίας τύχωσι τς ν Χριστ ησο μετ δόξης αωνίου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἐσύ λοιπόν, παιδί μου, ἀντίθετα μ’ αὐτούς πού μέ ἀπαρνήθηκαν, νά ἐνδυναμώνεσαι μέ τή χάρη πού μᾶς δίνει ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅταν εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί του. 2 Καί ὅσα ἄκουσες ἀπό μένα μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες, αὐτά νά τά ἐμπιστευθεῖς ὡς πολύτιμο θησαυ­ρό σέ ἀνθρώπους πιστούς, πού δέν θά τά νοθεύουν οὔτε θά τά προδίδουν, ἀλλά θά εἶναι ἱκανοί νά τά διδάξουν καί σέ ἄλλους. 3 Ἐσύ λοιπόν κακοπάθησε σάν καλός στρατιώτης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Ὅταν κάποιος ὑπηρετεῖ ὡς στρατιώτης, δέν μπλέκεται στίς ὑποθέσεις καί τίς φροντίδες τῆς καθημερινῆς ζω­ῆς, γιά νά εἶναι ἀρεστός σ’ ἐκεῖνον πού τόν στρατο­λό­γησε. 5 Κι ἄν κανείς παίρνει μέρος σέ ἀθλητικούς ἀγῶνες, δέν στεφανώνεται μέ τό στεφάνι τῆς νίκης, ἐάν δέν ἀγω­νι­σθεῖ σύμφωνα μέ τούς ἀθλητικούς κανόνες. 6 Ὁ γεωργός πού κοπιάζει γιά νά καλλιεργήσει τό χω­ρά­­­φι του πρέπει πρῶτος νά ἀπολαμβάνει τούς καρπούς πού θά συνάξει. Ἔτσι κι ἐσύ· ἀπό τό πνευματικό χω­­ράφι πού καλλιεργεῖς καρποφόρως πρέπει νά ἀπο­­­­­λαμ­­βάνεις πρῶτος τήν παρηγοριά, τήν τιμή καί τή συ­ντή­­­ρησή σου. 7 Προσπάθησε νά καταλάβεις τήν ἀλληγορική σημασία αὐτῶν πού σοῦ λέω. Καί θά τήν κατανοήσεις· σοῦ εὔ­χομαι νά σοῦ δώσει ὁ Κύριος σύνεση, γιά νά τά δια­κρί­νεις ὅλα. 8 Νά θυμᾶσαι τόν Ἰησοῦ Χριστό πού ἔχει ἀναστηθεῖ ἀπό τούς νεκρούς καί κατάγεται ἀπό τόν Δαβίδ, σύμφω­να μέ τό Εὐαγγέλιο πού κηρύττω. 9 Γιά τό Εὐαγγέλιο αὐτό κακοπαθῶ ὥς τό σημεῖο νά εἶμαι ἁλυσοδεμένος, σάν νά ἤμουν κακοῦργος. Ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν δένεται. 10 Γιά ὅλα αὐτά, κι ἐπειδή τό Εὐαγγέλιο προοδεύει καί δέν μπορεῖ νά δεθεῖ, μέ ὑπομονή τά ὑποφέρω ὅλα γιά χά­ρη ἐκείνων πού ἐξέλεξε ὁ Θεός. Καί τά ὑποφέρω, γιά νά ἐπιτύχουν κι αὐτοί τή σωτηρία πού μᾶς προσφέρει ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν βρισκόμαστε σέ κοινωνία μαζί του· καί ἡ σωτηρία αὐτή συνοδεύεται μέ αἰώνια δόξα.