ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (27/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. κα΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Κλσ. β΄ 1-7)

Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ, 3 ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυ­ροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. 4 Τοῦτο δὲ λέγω ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ· 5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέω­μα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Σᾶς εἶπα ὅτι κοπιάζω καί ἀγωνίζομαι. Διότι θέλω νά γνωρίζετε πόσο μεγάλο ἀγώνα, τί προσευχές καί τί φροντίδες ἔχω γιά σᾶς καί γιά ἐκείνους πού μένουν στή Λαοδίκεια, καθώς καί γιά ὅσους δέν ἔχουν δεῖ τό πρόσωπό μου καί δέν μέ ἔχουν γνωρίσει προσωπικά, 2 προκειμένου νά ἐνισχυθοῦν οἱ καρδιές τους, πού κλονίζονται τώρα ἀπ’ τούς ψευδοδιδασκάλους. Καί θά ἔχουν τήν ἐνίσχυση αὐτή, ὅταν ὅλοι αὐτοί οἱ Χριστιανοί ἑνωθοῦν μέ τήν ἀγάπη, ὥστε ἔτσι ἑνωμένοι ὅλοι σ’ ἕνα σῶμα νά μήν κλονίζονται ἀπό τίς ψευδοδιδασκαλίες. Κι ἔτσι, ἔχοντας τήν ἐσωτερική βεβαιότητα πού δίνει ἡ σύνεση καί ἡ βαθιά γνώση τῆς ἀλήθειας, νά γνωρίσουν μέ πληρότητα καί τελειότητα τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, καί τοῦ Χριστοῦ. 3 Νά γνωρίσουν δηλαδή τό μυστήριο πού ἦταν ἄγ­νω­στο πρωτύτερα καί φανερώθηκε τώρα, ὅτι μόνον μέσῳ τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ ὁ ἄνθρω­πος νά βρεῖ τή σωτηρία του. Στό Χριστό ὑπάρχουν κρυμμένοι ὅλοι οἱ θησαυροί τῆς σωτηριώδους σοφίας καί τῆς γνώσεως, καί μόνον αὐτός τούς φανερώνει στούς ἐπιδεκτικούς καί ἄξιους ἀνθρώπους. 4 Καί σᾶς τό λέω αὐτό, γιά νά μή σᾶς ἐξαπατᾶ κανείς μέ λόγους πού φαίνονται πειστικοί, καί μέ τούς ὁποίους ζητᾶ νά σᾶς πείσει ὅτι μπορεῖ κανείς νά βρεῖ σοφία καί μακριά ἀπό τόν Χριστό. 5 Ἐγώ ὅμως σᾶς ξέρω καλά κι ἔχω τήν πεποίθηση ὅτι δέν θά ἐξαπατηθεῖτε. Διότι, ἄν καί ἀπουσιάζω σωματικά, μέ τό πνεῦμα μου ὅμως εἶμαι μαζί σας καί χαίρομαι πού βλέπω τήν εὐταξία σας καί τή σταθερότητα τῆς πίστεώς σας στό Χριστό. 6 Ὅπως λοιπόν σᾶς τό δίδαξε ὁ Ἐπαφρᾶς κι ἐσεῖς τό ἀποδεχθήκατε ὅτι ὁ ἀληθινός Μεσσίας εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ Κύριος, ἔτσι ἀκριβῶς νά ἐξακολουθεῖτε νά ζεῖτε καί νά πορεύεσθε. 7 Νά ἐξακολουθεῖτε νά μένετε στερεά ριζωμένοι καί νά οἰκοδομεῖσθε πάνω στό Χριστό, ἀποκτώντας μεγαλύτερη βεβαιότητα γιά τήν πίστη, ὅπως ἀκριβῶς τή διδαχθήκατε. Κι ἔτσι νά προοδεύετε περισσότερο στήν πίστη καί νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό πού σᾶς χάρισε τό φωτισμό της.