ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κα΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Κλσ. α΄ 18-23)

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρω­τεύων, 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆ­σαι 20 καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλ­λάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵ­ματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, 22 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Καί αὐτός ἀπό τόν ὁποῖο τά πάντα συγκρατοῦνται εἶναι ἡ κεφαλή τοῦ σώματος, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐ­τός εἶναι ἡ ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἱδρυτής της, ὁ πρῶτος πού ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, γιά νά γίνει αὐτός καί ὡς πρός τήν ἀνθρώπινη φύση του πρῶ­­­­­τος σέ ὅλα· πρῶτος δηλαδή καί στήν Ἐκκλησία καί στήν ἀνάσταση. 19 Καί τοῦ πρέπει νά πρωτεύει σέ ὅλα, διότι μέσα σ’ αὐτόν, σάν σέ ναό, εὐαρεστήθηκε νά κατοικήσει ὁλό­κληρη ἡ θεία φύση. 20 Καί διαμέσου αὐτοῦ ὁ Θεός εὐαρεστήθηκε νά συνδιαλλάξει καί νά συμφιλιώσει τά πάντα μέ τόν ἑαυτό του. Καί μέ τό αἷμα καί τή θυσία τοῦ σταυρικοῦ του θανάτου εἰρήνευσε καί τούς ἀνθρώπους πάνω στή γῆ μέ τόν Θεό, καθώς καί τούς ἀνθρώπους μεταξύ τους· ἀλλά καί τούς ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ τούς συμφιλίωσε μέ ὅλους μας. 21 Εἰρήνευσε καί σᾶς, πού κάποτε ἤσασταν ἀπο­­ξε­νω­μέ­νοι ἀπό τόν Θεό καί ἐχθροί του καί μέ τίς ἐσωτερικές σας διαθέσεις καί μέ τά ἔρ­γα τά πο­νηρά πού κάνατε. 22 Τώρα ὅμως σᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Θεό προσφέροντας τό σῶμα του, πού ἦταν δική του ἀνθρώπινη σάρκα. Μέ τό θάνατό του σᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Θεό, γιά νά σᾶς παραστήσει ἐνώπιόν του ἁγίους καί ἀμέμπτους καί ἀπαλλαγμένους ἀπό κάθε κατηγορία. 23 Καί θά σᾶς παραστήσει ἁγίους καί ἀκατηγόρητους μέ τήν προϋπόθεση ὅτι κι ἐσεῖς θά ἐξακολουθεῖτε νά μένετε σταθερά θεμελιωμένοι στήν πίστη καί ἀκλόνητοι, χωρίς νά μετακινεῖσθε καί νά ἀπομακρύνεσθε ἀπό τήν ἐλπίδα πού ὑπόσχεται τό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσατε. Αὐ­τό τό Εὐαγγέλιο κηρύχθηκε σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη πού βρίσκεται κάτω ἀπ’ τόν οὐρανό. Αὐτοῦ τοῦ Εὐαγγε­λί­ου ἔγινα ἐγώ ὁ Παῦλος διάκονος.