ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας Τρ. κα΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Κλσ. α΄ 1-3, 6-11)

Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 2 τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ […] 6 […] ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ, 7 καθὼς καὶ ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν Πνεύματι. 9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πά­σῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευ­μα­τικῇ, 10 περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέ­σ­κειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀ-γαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξα­νό­μενοι εἰς τὴν ἐπίγνω­σιν τοῦ Θεοῦ, 11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἐγώ ὁ Παῦλος, πού εἶμαι Ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπειδή ὁ Θεός τό θέλησε, καί ὁ Τιμόθεος ὁ πνευματικός ἀδελφός 2 γράφουμε τήν ἐπιστολή αὐτή πρός τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Χριστιανούς πού κατοικοῦν στίς Κολασσές καί εἶναι στερεωμένοι στήν πίστη. Εὐχόμαστε νά σᾶς δοθεῖ χάρις καί εἰρήνη ἀπό τόν Θεό καί Πατέρα μας καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 3 Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό καί Πατέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ […] 6 […] ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀκού­­­­σατε καί γνωρίσατε πλήρως τήν εὐαγγελική δι­δα­σκα­­­­λία πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, καί ἡ ὁποία εἶναι ἐξο­λο­κλή­­ρου ἀληθινή. 7 Τό Εὐαγγέλιο αὐτό σᾶς κηρύχθηκε ἔτσι ἐλεύθερο ἀπό κάθε πλάνη, καί τό μάθατε ἀπό τόν Ἐπαφρᾶ, τόν ἀγα­­­πητό σύνδουλό μας. Αὐτός εἶναι ἀληθινός καί ἀφο­­­­σι­­ωμένος ὑπηρέτης τοῦ Χριστοῦ γιά τή δική σας ὠφέ­λει­α καί σωτηρία. 8 Αὐτός καί μᾶς φανέρωσε τήν ἀγάπη πού ἔχετε γιά μᾶς, ἡ ὁποία εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 9 Καί ἐπειδή πήραμε τίς εἰδήσεις αὐτές, γι’ αὐτό κι ἐμεῖς ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη πού τίς ἀκούσαμε δέν παύουμε νά προσευχόμαστε γιά σᾶς καί νά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά σᾶς δώσει πλήρη καί τέλεια γνώση τοῦ θελήματός του μέ κάθε πνευματική σοφία καί σύνεση. 10 Κι ἔτσι νά φωτισθεῖτε καί νά ὁδηγηθεῖτε γιά νά ζεῖτε ὅπως ἁρμόζει καί ἀξίζει στόν Κύριο, ὥστε σέ κάθε τι νά ἀρέσετε σ’ αὐτόν· καί θά συμβεῖ αὐτό, ὅταν οἱ ψυχές σας πα­ρά­γουν ὡς πνευματικό καρπό κάθε κα­λό ἔργο καί προάγεσθε στήν ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ. 11 Καί παίρνοντας ἐνίσχυση καί κάθε δύναμη ἀπό τήν κραταιά καί ἔνδοξη μεγαλειότητά του, νά δείχνετε κάθε ὑπομονή στούς διωγμούς καί κάθε μακροθυμία στίς ἀδικίες καί τούς πειρασμούς, μέ χαρά